வேலை யில் லா பட்ட தா ரி பட த்தி ல் தனு ஷின் தம் பி யாக நடி த்த ந டிக ரை ஞா ப கம்…

தமிழில் க டந்த  2014  ஆம் ஆ ண்டு இ யக் குனர் வே ல்ரா ஜ் இய க்க த்தில்  தனுஷ் நடிப் பில் வெளி யா ன  திரை ப்படம் தா ன் வேலை யி ல்லா பட்டதாரி.  இந்த படத்தில்  தனுஷ், அமலா பால், சரண்யா மோகன், சமு த்திரக்கனி போ ன்ற  பல ர் நடி த்த இந்த தி ரைப்படம்  ரசிகர்க ள் மத்தி யில் நல்ல  வரவே ற்பை பெ ற்ற து. மேலும், இந்த திரை ப்படம் அந்த ஆண் டின் வெற் றிப்ப டமா…
Read More...

Recent Posts