அப் போ தே நடி கர் அஜி த்தி ன் பட த்தி ல் நடித் துள் ள நடி கர் ரெ டின் கி ங்ஸ் லி ..!!…

தற்போ து தமி ழ் சினி மா உ லகில் பிரபல காமெடி நடிகராக  திகழ்ந் து வருபவர் நடிகர் ரெடின்  கிங்ஸ்லி அவர்கள் .இவர் கடந்த 2018 ஆம் ஆ ண்டு இயக் குனர் நெல்சன் இய க்கத் தில் நயன் தாரா நடிப் பில் வெளி யான கோ லமா வு கோ கிலா என்ற படத்தின் மூலம் அறிமு க மா னார்.  ஆனால் இவர் இந்த பட த்தி ற்கு பல ஆண் டுக ளுக்கு  முன்பா கவே சினிமா வின் நடிக்க வேண் டியவர்.  அந்த…
Read More...

Recent Posts