கற்ப் பித் த பள் ளி ஆசி ரியரு க்கு ஷா-க் கொடு த்த மாணவன் என்ன செய் தா ர் தெ ரியு மா…

டி ல்லி யை சேர் ந்த 33 வயதான ரோகன் பாசின என்ற வி மா னி தான் கடந் த 30 ஆ ண்டுக ளுக்கு மு ன்பு 3 வ யதி ல் டில்லி யில் உள் ள பாட சாலை யொ ன்றி ல் கற் ற போ து அங் கு கற் பித்த ஆ சிரியை யை வித்தி யாச மான மு றை யில் கௌ ரவித் து ள்ளா ர். கு றித்த வி மானி தனக் கு க ல்வி அறிவு அளி த்து உயர் ந்த நிலை க்கு வ ர அ-டி-த்- த-ள-மி- ட்-ட- சுதா சத்யன் என் ற ஆசி ரி யை…
Read More...

Recent Posts