பிக் பாஸ் அனி தா சம்ப த் கர்ப் ப மாக இருக் கிறா ரா ..?? தன து கண வரு டன் சே ர்ந்து அவ…

அனிதா சம் பத் ஒரு  இந்தி ய  செய்தி தொகுப் பா ளராக வும், சன் தொலைக்காட்சி  நெட்வொர்க்கில் தொகு ப்பாளரா கவும், தமி ழ்    மொழி பட ங்களில்  பணிபுரியும் நடி கை யாகவு ம் உ ள்ளார். அனிதா சம்பத் சன் தொலை க்காட்சி க்கு  செல்வதற்கு முன்பு பாலிமர்  தொ லைக் காட்சி மற்றும் நியூஸ் 7 தமிழின் புதிய தொகுப் பா ளராக பணி யாற் றி னார். மேலும்  இவர் செய்தி வா சிப்பாள…
Read More...

Recent Posts