என் னது, கள வா ணி பட த்தி ல் கே ஜி எப் ய ஷ் நடித்து ள்ளா ரா ..?? இ வ்வ ளவு நா ளா இது தெரி யா ம போ ச் சே ..?? இணை யத் தை கல க்கு ம் தக வல் உ ள் ளே ..!! ஆச் சிரிய த் தில் ரசி கர் க ள் ..!!

0 146,342

தற்போ து  இந்தி ய சினிமாவே வியந்து பார்க்கும் திரை ப்ப டம் என்றால் அது  கேஜிஎப் தி ரைப்பட ம் தா ன்.கடந்த   2018ஆம் ஆண்டு கன் னடத்தி  ல் உருவாக் கப்பட்ட இந்த  திரைப்படம்  தமிழ், தெலுங்கு ,கன்ன டம் மற்று ம் மலை யாளம் போன்ற  மொ ழிகளில்  வெளியா கி ந ல்ல வரவே ற்பை  பெற்றது . எந்த ஒரு எதிர்பா ர்ப்பும் இல்லா மல் வெளி யாகி மிகப்பெரிய  வெற்றி  யடைந்த தி ரைப் படம் என் று  கூட சொ ல்லலாம் . balipoolplastering.com எவ்வளவு அடிக்கடி குளத்தை சுத்தம் செய்ய வேண்டும் என்று பரிந்துரைக்கிறது.

மேலு ம்  கடந்த சில நாட்க ளுக்கு முன்  வெளியா ன இ ந்தப் படத் தின்  இரண் டாம் பாகம்  மாபெரும் வெ  ற்றி பெற்று ள்ளது . அப்படி இந்த கே ஜி எ ப்  படத் தின் மூலம்  இந்திய அ ளவில் பெரிதும் பிர பலமா னவர் தான் நடிகர் யஷ் .  இவர் கன் ன ட சினிமா  உலகில்  பிரபல ந டிகரா க திகழ்ந்து வருகிறார் .

ஆரம்ப காலக ட்டங்க ளில் இவரின் படங் கள் எதுவும் பெரிதாக வரவே ற்பை பெ றாத நிலையி ல் தற் போது இவரின் கே ஜி எப் திரைப்ப டம் இ ந்திய சினி மா வை யே  திரும் பிப் பார் க்க வைத் துள்ள து . மேலும் தற்போ து இந்திய சினி மாவை க லக்கி வரு ம் நடிகர் யஷ்  ,

ஆரம் பத் தில் பிரபல தமிழ் பட நடி கரின் பட த்தை ரீமேக் செய்து நடித்துள் ள தாக தகவ ல்  வெளியாகி யுள்ள து. அந்த வகையி ல்  கடந்த 2010ஆம் ஆ ண்டு இய க் குனர் ச ற்குணம் இயக் கத்தி ல் விமல் நடிப்பில் வெளி யான திரைப் படம் தான் கள வாணி . சிறிய பட்ஜெட்டில் உருவான இத்தி ரைப் படம் மா பெரும் வெற்றித் திரைப்ப டமாக அ மைந்தது .

இ தைய டுத்து இந்த பட த்தை கடந்த 2011ஆம் ஆ ண் டு  Kiraathaka என்ற பெய ரில் ரீமேக்  செய்து  நடித்து ள்ளார்  நடி கர் யஷ்  .இந்த பட த்திலும் அவருக்கு  ஜோடியா க நடி கை ஓவியா நடி த்திருந் தார் எ ன்பது குறிப் பிடத்த க்கது .இப்படி வெளி யான த கவல் இணை யத்தில்  தீயாய் ப ரவி வரு கிறது…

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.