கற்ப் பித் த பள் ளி ஆசி ரியரு க்கு ஷா-க் கொடு த்த மாணவன் என்ன செய் தா ர் தெ ரியு மா ?அ-தி-ர்-ச்-சி-யி-ல் ஆசிரியை !!

0 208

டி ல்லி யை சேர் ந்த 33 வயதான ரோகன் பாசின என்ற வி மா னி தான் கடந் த 30 ஆ ண்டுக ளுக்கு மு ன்பு 3 வ யதி ல் டில்லி யில் உள் ள பாட சாலை யொ ன்றி ல் கற் ற போ து அங் கு கற் பித்த ஆ சிரியை யை வித்தி யாச மான மு றை யில் கௌ ரவித் து ள்ளா ர். கு றித்த வி மானி தனக் கு க ல்வி அறிவு அளி த்து உயர் ந்த நிலை க்கு வ ர அ-டி-த்- த-ள-மி- ட்-ட- சுதா சத்யன் என் ற ஆசி ரி யை கௌர வ ப்ப டுத்த ரோ கன் விரு ம்பி னார். என வே, அவ ரை டில் லியில் இ ருந்து  அமெரி க்கா வில் உள் ள சிக் காக் கோ நக ருக் கு விமா னத் தில் அ ழைத்து ச் சென் றுள்ளா ர். விமா னத் தில் ஏறிய ஆசி ரியை சுதா  சத்ய ன் த னது

இரு க்கை யில் அமர்ந் த தும், வி மானி உடை யில் அங்கு  வந்த ரோ கன் அவ ரை சக ப ய ணிகள் மு ன்பு அறி மு கம் செ ய்து வை த்தா ர்.இவர் தா ன் என க்கு மு தன் முத லில் கல் வி கற்றுக் கொ டுத்த ஆசிரி யை. இன்று நான்  விமான  தலை வராக  உ ய ர இவரே  கார ணம் எ ன பெரு மையு டன் தெ ரிவி த்துள் ளார். அதை  கேட்ட தும் பய ணி கள் அனை வரும் கை-த -ட்-டி அவ ரை வர வேற்றனர்.

இ த னால் மகி ழ்ச்சி அ டைந் த சுதா  சத் யன் எ ன்ற ஆசி ரியை ஆன ந்த கண் ணீரு டன் தன து மாண வனா ன வி மானி ரோக னை கட்டித்  தழுவி னார்.இந் த மகிழ் ச்சியான தரு ணம் அனை வரையும் நெ கிழ வை த்தது.

கப் டன் ரோ கனின் தாயா ர், ஆசிரி யை சுதா சத் யனுடன் எடு த்துக்  கொ ண்ட படங்க ளை டுவிட் டரில் வெளியி ட்டுள் ளார்.ரோக ன் 3  வயது சிறுவ னாக இ ருந்த போது பாடசா லை யில் சுதா சத்யனு டன் எடுத் துக் கொ ண்ட படமும்  அதில்  அட ங்கும் .

தன து மகன் ரோக ன் பாட சாலை யில் சேரு ம்போ து ந டந்த ரு சிகர சம் பவ த்தையு ம் அ தில் நி னைவு கூர் ந்துள் ளார்.இது  போ ல பலரும்  த னது ப ழைய ஆசி ரியர் பள் ளி கட் டிட ங்கள் அ னை த்தும் மற க்கா மல் இன் னு மும் பல மா ணவ ர்கள் வ ந்து செல்கி ன்ற னர்.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.