அரசு ம -ரு-த்-து-வ-ம-னை-யி-ல் சக்கர நாற்காலியில் இருந்து நோ- யா-ளி-யை கீ-ழே த-ள்-ளி-வி-ட்-ட- ம-ரு-த்-து-வ பணியாளர். அ- தி- ர்- ச்-சி ச-ம்-ப-வ-ம்.வீடியோ உள்ளே !!

0 212

நாடெங்கும் கொ- ரோ -னா என்ற கொ- டூ-ர -வை-ர-ஸா-ல் ந- டு -ங் –கி நிற்கும் நிலையில் நம் ம ன தை ந டு ங் க வைக்கும் சில ச-ம்-ப-வ-ங்களும் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. தமிழகத்தைப் பொறுத்தவரை கொ- ரோ- னா தொ-ற்-றை தடுக்க தமிழக அரசு சிறப்பான முறையில் மு ன் னெ ச் ச-ரி-க்-கை ந-ட-வ-டி-க்கைகள் எடுத்து மக்களைப் பா -து- கா -த்-து வரும் இந்நேரத்தில் கிருஷ்ணகிரி அரசு தலைமை ம-ரு-த்-து-வ-ம-னை-யி-ல் சக்கர நாற்காலியில் இருந்து நோ -யா-ளி-யை கீழே தள்ளிவிட்ட ம-ரு–த்-து-வ பணியாளரின் வீடியோ ஒன்று சமூக வலைத்தளத்தில் பரவியது.கிட்னி பா- தி-ப்-பு-கா-க அனுமதிக்கப்பட்ட அந்த நோ-யா-ளி உட்கார முடியவில்லை என்று சொன்னதால் ம-ரு-த்-து-வ பணியாளர் த-ள்-ளி-வி-ட்-டா-ர் என்று அந்த வீடியோ பரவயது.

இந்த ச ம் ப வ த் தை பார்த்த அனைவரும் ச மூக  வ லை  த் த ள த் தி ல் அந்தப் பணியாளர் மீது எ- தி- ர்-ப்-பு தெரிவித்து வருகின்றனர். இப்படி ஒரு ச-ம்-ப-வ-ம் அ-ர-சு ம-ரு-த்-து-வ-ம-னை-யி-ல் நடந்தது மக்களிடையே பெரும் ப ர ப ர ப் பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. கொ -ரோ -னா -வை ஒ-ழி-ப்-ப-தற்காக அரசு சிறப்பாக செயல்பட்டு வரும் இந்த நேரத்தில்

ஒரு அரசு ம-ரு-த்-து-வ-ம-னை-யில் இப்படி நடக்கலாமா என்று சமூக வ லைத் தள த் தில் வி -வா-தி-த்-து வந்தனர் .தன உ-யி-ரை கூட பணிய வைத்து நம்மை காக்கும் ம-ரு-த்-து-வ-ர் செ-வி-லி-ய-ர்கள் இருந்தாலும் இது போன்ற ஆட்களால் அவர்களுக்கும் கெ-ட்-ட -பெயர் வருகிறது .

 

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.