மெ ர் ச ல் பட 5 ரூ பா ய் டா க் டர் விஜயை போ ல வே நிஜ வா ழ் கை யில் வாழ் ந்த மெர் ச ல் டா க் ட ரை யார் எல்லாம் பார் த்தி ருக் கிங்க !!

0 155

சென் னை யி ல் வியா சர்பா டியி ல் ஐந்து ரூ பாய் க்கு ம ரு த் து வ ம் பார்த்த ம ரு த் து வ ர்  திரு வேங் கட ம் (70) அவர்கள் மா- ர- டை- ப் -பி-னா-ல் -உ -யி -ரி -ழ-ந்-தா-ர். முதலில் இவர் 2 ரூபாய்க்கு பார் த்து வந்த தாக வும் அ தன் பின் ஐந்து  ரூபா ய்க் கு ம-ரு-த்-து-வ-ம் பா ர்த் து உள் ளா ர் என் று கூறு கின்ற னர். மெர்சல் பட த்தி ல் விஜய்  ஐந் து ரூபா ய்க்கு ம- ரு-த்-து-வ-ம் பார்க்கும்  டாக் டரா க நடி த்திரு ப்பா ர் அ வரு டை ய கதா பாத் தி ரம் இந்த ம-ரு-த்-து-வ-ரை நினை வில் வை த்து  தா ன் செய் திருக்கி றார் கள் எ ன்று தற் போ து கூறி  வரு கின் றன ர். பல ஆ ண்டு களா க ஏ -ழை- களு க்கு சே வை செய்யு ம்  நோக் கத்தி ல் வெ றும் ஐந்து  க ட்ட ணம் வா ங்கி க் கொ ண்டு ம-ரு-த்-து-வ-ம் பார் த்து வந் த இவ ர் ஐ ந்து ரூ பாய் உங்க ளு க்கு போ துமா னதா இந் த கா லத்தில் இ து சாத் திய மா என் று கே ட்டி ருக்கி றா ர்கள் அந் தப் அப் பகு தி மக் கள்.

அத ற் கு அவர் அ ளி த்த பதில் ம-ரு-த்-து-வ-ம் வி யா பா ரம் ஆகி விட் ட இந்த நி லையி ல் இ லவச ம-ரு-த்-து-வ-ம் முடி யுமா என் று கேட் டா ல் கண் டி ப் பாக மு டியு ம் எ ன்று தான்  சொ ல்வே ன் நாம் ப யன் படு த் தும் 90 ச தவீ த ம-ரு-ந்-து-க-ள் வெ ளிநா டுகளி லி ருந் து இ ற க்கு மதி தான் செ ய்யப் படுகி றது.

உ ள்நாட் டு உற்ப த்தி யை நா ம் மேம்ப டு த்தி னால் இல வச ம-ரு-த்-து-வ-ம் சாத் திய மாகு ம் எ ன் று கூறி யுள்ளார். அது மட்டு மல் லா மல் ப-ரி- சோ-த-னை முடி வுக ள் பத் து மு தல் ஐ ம்பது ரூ பாய் க்கு ள் ம க்களு க்கு கொ டுக்க வே ண்  டும் அதை அ தனை செ ய்வ தே மு தல் கட்டம் எ ன்று கூறி யுள் ளா ர்.

பல நோ- யா -ளி -க-ளை இன் று தன் ம -ரு-த்-து-வ-த்தி னா ல் கா ப் பா  ற் றி ய இவர் உ -யி -ரி-ழ -ந்-த-து பெரும் சோ -க- த் -தை ஏற் படு த்தி யு ள்ள து. ம-ரு-த்-து-வ-த்-தை-ப் பண மா க பா ர்க் கா மல் சே வையா க செய் யும் இ ந்த டா க்ட ருக் கு இ-ர -ங் -க -ல் தெ ரி வித் து மக் கள் த ங்க ள து வ  ரு த் த த்தி னை ச மூ க வலை த்த ளத் தி ல் தெரி வித் து வ ரு கின் ற னர்.

இவ ரு டை ய சே வைக் குக் கிடை த்த ப ரிசு மக் களி ன் அன் பு. இவர் மக் க ளி டம் ப ண ம் சம்பா திக் கவி ல் லை ஆ னால் அவர் ச ம்பா தித் தது மக் க ளின் அன் பை.இவரை போ லவே பல ம ருத் து வ ர் க ள் சே வை செ ய் தால் அவ ர் க ளால் இ ந்த உ லகி ல் பல உ-யி-ர்-க-ள் வாழ முடியும்

 

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.