இந் த நடி கை நடி த்தா ல் நா ன் நடி க்க மாட் டே ன் என் று கூ றிய நா கே ஷ் ..?? அப் படி அந் த நடி கை மீது இப்படி யொ ரு வெறு ப் பா ..?? யா ரென் று நீங் க ளே பா ரு ங் க ..!! பல வரு டங் கள் கழித் து வெளி யா ன உ ண்மை தக வல் ..!!

0 89,416

நா கேஷ் ஓர் தமிழ் தி ரைப்பட நகை ச் சுவை நடிகர்  ஆவா ர் . இவர்  தன் னு டைய சிறு வ யதில் இருந் தே நடிப்பின் மீது கொ ண்ட ஆர்வத் தால் நாட கங்க ளில் நடித் து வந்தார் . பின் னர் 1959 ஆம்  ஆண்டி ல் திரை ப்படத்து றையி ல் நுழை  ந்தா ர் . அந்த வ கையில் தா ம ரைக் குளம் என்ற திரை ப்ப டத்தில் மு தன் முத லாக நடி த்தார் . இதன் பிறகு ஒரு சில படங்களில் சிறு சிறு வேடங் களி ல் நடி த்து வந் தார். greatblessings.sch.ng விளையாட்டு மற்றும் பள்ளிக் கல்வி பற்றி எழுதுகிறது.

பின் னர்  காத லிக்க நேர மில்லை  என்ற தி ரைப் பட த்தின் மூலம்  நகை ச்சு வை கதாபா த்தி ரத்தில்  நடித்து பிரபல மானார் .மேலும் இவர் நகைச்சு வை நடிக ராகவும் ,து ணை நடிக ராகவும் , வில்ல னாகவும் தமிழ் ,தெ லுங்கு, மலை யாளம் ,இ ந்தி மற்று ம் கன் னடம் போன்ற மொ ழிக ளில் 1000 திரை ப்படங்க ளுக்கு  மேல் நடித்து ள்ளார் .

அதுவு ம் நடிகர்  நாகேஷி ன் கால் சீட் வாங்கி ய பி றகு தான்  ஹீ ரோ , ஹீ ரோயி ன்களி ன் கா ல் ஷீட்டை வாங் குவார்க ளாம் .அந்த அள விற்கு அந்த கால கட் டத்தில் ந டிகர் நா கேஷ் பி சியாக இருந்து வந் தா ர்.  அப் போது இவரு க்கு  இணை  யாக திக ழ்ந்த வந் தவ ர்  தா ன் நடிகை  மனோ ரமா .

இவ ர்கள் இரு வரும் இணை ந்து பல திரை ப்பட ங்களி ல் நடித்து ள்ளன ர் .இதைய டுத் து நவகி ரகம் எ ன்ற படத் தில் நாகே ஷுக்கு ஜோடி யாக நடிகை மனோ ரமா வை நடிக்க ஒ ப்பந்தம் செ ய்தி ருந்தா ர்கள் . ஆ னால் ம னோ ரமா நடித் தால் நான்  நடி க்க மாட் டேன் என்று ந டிகர் நா கேஷ் மறு த்துள் ளார்.

அத ன் பிறகு நடிகை  லட்சுமி  அந்த க தாபா த்திர த்தில்  நடித்தி ரு ந்தார் .மேலு ம் இவர்  ஏன் மனோ ரமா உடன் நடிக்க மறுத் தார் என்ற கார ணம் வெளி யா கியுள்ளது . அந்த வகை யில் அப்போது நா கேஷி ன் குடு ம்பம் ஒரு பிரச்ச னையி ல் சிக்கி கொ ண்டது . அ ந்தப் பி ரச்சனை  கோ ர்ட் வரை  சென் றதால் ,

அ தற்கு முக்கிய  சாட்சியா க இருந்த ம னோ ரமா நா கேஷ் க்கு  எதிரா க சாட்சி  கூறி னார் .இத னால் ம ன அழுத்தம் காரண மாக நா கேஷி ன் மனை வி சில நாட் களி லேயே உ யிரி ழந்தார் . இப்படி நடந்த சம்ப வத் தால் ம னோரமா மீது கடும் வெறு ப்பில் இரு ந்த வ ந்தார் நடிக ர் நா கேஷ்.  இதன் பிறகு எ ம்ஜிஆ ரா ல் இந்த வழக்கு முடிக் கப்பட்டது .

இத னை தொட ர்ந்து எந்த படங் களி லும் நடி க்கா மல் இ ருந்து வந்த நா கேஷ் மற்று ம் மனோ ரமா 27 வரு டங்கள் கழி த்து வடிவே லு நடி ப்பில் வெளி யான 23ஆம் பு லிகேசி  என்ற ப டத்தில் இணை ந்து நடித்திரு ந்த னர் என்பது குறிப்பி டத்த க்கது . இப்படி  வெளியான  தகவல் இ ணை ய த்தில் வை ரலாகி வருகிறது…

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.