பிக் பாஸ் அனி தா சம்ப த் கர்ப் ப மாக இருக் கிறா ரா ..?? தன து கண வரு டன் சே…

அனிதா சம் பத் ஒரு  இந்தி ய  செய்தி தொகுப் பா ளராக வும், சன் தொலைக்காட்சி  நெட்வொர்க்கில் தொகு ப்பாளரா கவும், தமி ழ்    மொழி பட…

பிர பல நடி கை யின் திரு ம ண வீடி யோ வை 100 கோ டி கொ டு த்து வா ங்க முன்…

க த்ரீனா கை ப் ஓ ர் இந்தி யத் திரை ப்பட நடி கை ஆவார் . இவர் பெ ரும் பா லும் இந்தி திரை ப்படங் களில்  நடித் து வருகி றார். …

முத ல் பட த் தின் மேடை யி லே யே ஓவர் பி ல்ட ப்பா க பே சிய அஸ் வின் ..!! 40…

த மிழ் சினி மாவி ல் வளர் ந்து  வரும்  இளம் நடி கரா க திக ழ்ந்து வ ருகி றார் அஸ்வி ன் அவர்கள். இவர் செல் லமே  என்ற படத்தில் து ணை…

மா நாடு பட த்தி ற்கா க நடி கர் எஸ் ஜே சூர் யா வாங் கிய சம்ப ள ம் எவ் வ ளவு…

எஸ் ஜே சூர்யா  ஓ ர் இ ந்திய தி  ரைப்பட இ யக் குனர், திரை க்க தை ஆசி ரியர்,  நடிகர் மற் றும் திரைப்படத் தயா ரி ப்பாளர் ஆவார் .…

தற் போ து சூப் பர் ஸ் டார் நடி கரு டன் ஜோ டிபோ டு ம் பிக் பா ஸ் ரம் யா பா…

ரம் யா பா ண் டியன் த மிழ் நா ட்டைச்  சேர்ந்த திரை ப்பட நடி கை மற்றும் தொ லை க்கா ட்சி பி ரமுகர் ஆவார்.  இவர் கடந்த 2015 ஆம் ஆண்டு…

தற் போ து 7 ஆண் டு கள் கழி த்து மீண் டும் ரீ என் ட்ரி கொ டுக் கும் நடிக ர்…

விஜய காந்த்  ஒரு திரை ப்பட ந டிகர் மற் றும் அரசி யல்  கட்சித் த லை வர் ஆவார் . இவர்  மதுரை யில் பிற ந்தவர் . இவ ருக்கு சிறு வ ய…

பிக் பா ஸ் பிர பல ம் நமீ தாவி ன் ம க ளை பா ர்த்து ள்ளீ ர்க ளா ..?? அட , இவ…

விஜய்  தொலை க்காட்சியி ல் ஒளிப் பரப்பாகி  வரும் பிக் பாஸ் நிகழ் ச்சியின்  ஐந்தா வது சீசன் தற்போது 64 நாட்க ளை கட ந்து செ ன்று கொ…

இது வரை எந் த நடி கை யும் செய் யா த ஒன் றை த ன் அம்மா விற் காக செய் த நடி…

ஆர் த்தி ஒரு தென் னி ந்தியத்  திரைப்பட மற்றும் தொலை  க்காட்சி நடிகை ஆவார். இவர் பல திரைப்படங் களில் ந கை  ச்சுவை  வே டங் களி ல்…

நடி கர் வி ஜய் சே துப தி மீது கி ரிமி னல் வழ க் கை போ ட்ட பிரப ல நடி கர்…

தற் போ தைய தமிழ் சினி மா வின் தவி ர்க்க முடி யாத நடிக ராக வலம் வ ரு கிறார்  நடிகர் விஜய் சே துபதி அவ ர்கள். மேலு ம் இவர்  மக்கள்…

ஒரு கால க் கட்ட த்தி ல் தமி ழ் சினி மா வை கல க்கி ய நடி கர் விக் னே ஷை ஞா ப…

தமிழ் சினி மா  உலகில் ஒ ரு கா லத்தில் முன் ன ணி நடிக ர்க ளாக இரு ந்த வர் கள் த ற்போது எப்ப டி உள் ளார் என்ன செய் கிறார் என்ற…

த ன் காத லர் மீ து பொ ய் பு கார் அ ளித் த பி க் பா ஸ் ஜூ லி..!! தற் போ து…

மரியா  ஜூலிய னா என்கிற  இயற் பெ யர் கொ ண்ட  ஜூலி ஒரு  இந் திய தமிழ் தி ரையு லகின் ந டிகை ஆ வார். இவர் விஜய் தொலை க் காட்சியில் …

தன் னுடன் நடி த்த நடி கரி ன் திரும ணத் திற் கு நே ரில் செல் ல முடிய வில் லை…

தமிழ் சி னிமா வில் தனக்கெ ன்று ஒரு தனி அடையா  ளத் தை வைத் துக் கொ ண்டு ஒரு நடி கராக வலம் வருப வர் அ ஜித் அவர் கள் .  இவர் நடி…

இந் த புகை ப்ப டத்தி ல் இரு க் கும் சிறு வ ன் யா ர் தெரி யு மா ..?? அட , இவ…

விஜய் தொ  லைக்கா ட் சியில் ஒளிப் பரப் பாகும் நி கழ்ச் சிகளில் மக் க ளை க் கவர்ந்த நி கழ்ச்சி என் றால் அது கடந்த ஆண்டு ஒளி ப்ப…

மீண் டும் தொ டங் கிய ஈரமா ன ரோ ஜா வே சீரி யலி ன் இரண் டா ம் பா கம் ..!! இதி…

தற்போ து  வெள் ளித்தி ரையை  விட சின்ன த்திரை க்கு தான் ரசிக ர்கள் அதி கமாகி வரு கி றார்கள். அப்படி தொலை க்கா ட்சிகளி ல் ஒளிப் பரப்…

தற் போ து இ ளம் இய க்கு னர் க ளை ஓரங் கட் டிய ர ஜினி ..!! 7 வருட ங்க ளு…

தமிழ் சினி மா வில் ஒரு கா லகட்டத்தில் ஒரு  வருடத் திற்கு 10 படங்கள் நடித்து அந்த பத்து  படங்களும் சூப்பர் ஹிட் ப டங் களாக கொ…

தொ டர் ந்து ஒ ரே கேள்வி யை யே திரு ம்ப திரு ம்ப கே ட் கும் ரசி கர் கள் ..!!…

தற்போது வெ ள்ளி த்திரை  யை விட  சின்னத்தி ரை தொடருக்கு தான் அதிக வ ரவேற்பு கிடைத்துள்ளது.  அந்த வ கை யில் கடந்த 2013 ஆம் ஆண் டு…

தி ண் டுக் கல் சா ரதி படத் தி ல் நடி த்த இந் த நடி கை யை ஞாப க ம் இரு க் கா…

நடிகர் கருணாஸ் ஒரு   இ ந்திய   நடிகர்  , அரசிய ல்வாதி   மற்றும்   த மிழ்   திரையு லகில்   முன்னாள் நகை ச்சுவையாளர்   ஆவார். இவர்…

பூவி ழி வாச லி லே பட த் தில் நடித் த இ ந்த குழ ந் தை நட் சத் திர ம் யா ர்…

நடிகர் சத்யராஜ் ஒரு   இ ந்திய   நடிகர், தயா ரிப்பாளர், இயக்குனர், ஊடக ஆளுமை மற்றும் முன்னாள்   அ ரசிய ல்வாதி ஆவார், அவர்   மு க்கி…

பிக் பாஸ் ஜூ லி யை திரு ம ணம் செ ய்வ தாக கூ றி ஏமா ற் றிய காத ல ன் ..!!…

மரியா  ஜூலிய னா என்கிற  இயற் பெ யர் கொ ண்ட  ஜூலி ஒரு  இந் திய தமிழ் தி ரையு லகின் ந டிகை ஆ வார். இவர் விஜய் தொலை க் காட்சியில் …

பிக் பா ஸ் நிக ழ்ச் சி யில் நடி கை ரம் யா கிரு ஷ் ண னா ல் கத று ம் ரசி கர்…

விஜய் தொ லைக் காட் சியில் ஒளிப் பரப்பா கும் நி கழ்ச்சி களில்  மி கப் பெரிய வரவே ற்பை  பெற்ற நிகழ்ச்சி தான் பி க்பாஸ்.  த ற்போது…

வி ஜய் தொ லை க்கா ட்சியி ல் மணி மேக லை வா ங்கும் சம் பள ம் எவ்வ ளவு தெரி யு…

த ற்போ து விஜய் தொ லைக் காட்சியில்  ஒளிப் பர ப் பாகும் சீரியல் களை  தாண்டி பல்வேறு ரியாலிட்டி நிகழ் ச்சிகளு ம் ஒ ளிப்பர ப்பாகி…

பிக் பா ஸ் வீட் டில் தன க்கு திரும ண மான தை ம றை த்த பா டகி இசை வா ணி ..!!…

விஜய் தொ லை க் காட் சியில் தற்போது ஒளிப் பர ப்பாகி மக்க ள் மத் தியி ல் நல்ல வ ர வேற்பை பெற்று வரும் நிக ழ்ச்சி களில் ஒன்று பிக் பா…

ரா ஜா ரா ணி 2 சீரி ய லில் மயி லு கதா பாத்தி ரத் தில் நடி த்து வரு ம் நடி கை…

வி ஜய் தொ லைக் காட் சியில் ஒளிப் பர ப்பாகி  வரும் சீரியல்கள் மக்கள் மத்தி யில் அதிக வர வேற்பை  பெற்று வ ருகிறது . அந்த வ கை யில் …

மாற் றுத்தி ற னாளி க ளுக்கு எப் போ தும் மரி யா தை யே கி டை யா தா..?? பல…

இ ந்திய   திரை யுலகில் மிக   பிரப லமா ன   நடி கையாக   திகழ் ந்த வர்   தான் நடிகை சுதா சந் திரன் என்பவர். இவர் நடிகை   மட் டுமல்…

ஒ ரு கால க் கட்ட த் தில் சி னி மா வை கல க்கி ய நடி கர் வினு சக் கர வர் த்தி…

ஒரு கால க ட்ட த்தில்  நடிகர் சத்ய ராஜ், விஜய கா ந்த், ரஜினி, ராம ராஜன் ஆகிய  நடிக ர்க ளின் திரைப்பட ங்களே  வெ ற்றி  பெற செய் த பங்…

ஷூ ட்டிங் ஸ் பா ட் டில் பாக் யரா ஜை அ றை ந்த தே ங் காய் சீனி வா சன் ..!!…

தமிழ் சி னி மா உ லகில் ஒரு மறக் கமு டியாத ந கைச் சு வை நடிக ர்க ளில் ஒருவர் தான்  நடிகர் தேங்காய் சீனி வா சன் அ வர்கள் . இவர்…

18 வரு டங் கள் கழி த்து மீண் டும் இ ணை யப் போகு ம் கோல ங் கள் ஜோ டி ..!!…

தற் போ து தொ லைக்கா ட்சி யில் ஒளிப்  பரப் பாகும் தொடர்க ளு க்கு அதிக மான பார் வை யாளர் கள் இருந்து வரு கிறா ர்கள் . மேலும் தொ லை…

போ தை க்கு அடி மை யாகி ஷூ ட்டிங் ஸ் பா ட்டில் மய ங்கி விழுந் த ரஜி னி ..!!…

ரஜி னி காந்த் ஓ ர் இந்தி யத்  திரை ப்பட நடிகர் ஆவார் . இவரின் உ ண்மை யான பெயர் சிவாஜி ராவ் ஆகும்.  இவ ர் ஆ ரம்ப காலத் தில் பெ…

80 களி ல் க லக் கிய நடி கை சில் க் ஸ் மி தா தற் கொ லை க்கு இ து தா ன் கார ண…

தமிழ் சினி மா உ லகில்   தற் போ து இருக்கின்ற நடிகைகள் கவர் ச்சி யை  காட்டி ரசிகர்கள் மற்றும் பட வாய்ப்பையும் பெற  நினை க்கிறா…

இ னி வரு ம் கால ங்க ளில் என் னை த ல என் று அ ழை க்க வே ண் டாம் ..!! ரசிக…

தமிழ் சி னிமாவின் முன் ன ணி நடிகர் க ளில் ஒரு வராக  வ லம் வரு பவ ர் நடிகர்  அஜித் குமா ர் அ வர்கள் . த ற்போது இ வர் என் னை இனி '…

குடிப் போ தை யில் ச க நடி க ரை தா க்கி பட வா ய்ப் பை இ ழந்த பிரப ல நடி கர்…

தமிழ் சினி மா வை பொ ருத் தவ ரை த ற்போது இரு க் கும் பல மு ன்ன ணி நடிகர்கள் , ஆரம்ப கா லத்தில் து ணை நடிகராக இருந் தவ ர்கள் தான். …

கோடி களி ல் சொ த்து கள் இருந் து ம் கல் யாண த்தி ற்கு அம் மா வி ன் சேலை…

நடி கை  நிஹா ரிகா ஓர் இந் திய திரை ப்பட நடி கை யாவார் . இவர்  விஜ ய் சேதுபதி நடிப்பில் வெளியான ' ஒரு நல்ல நாள் பாத்து சொல்றேன் ' அ…

கட ல் படத் தில் நடி த்த நடி கை ரா தா வின் மக ளை ஞா ப க ம் இரு க்கா ..?? தற்…

தமிழ் சினி மாவில் 8 0களில்  முன்ன ணி நடிகையாக இருந் தவர் தான் நடி கை ரா தா . மே லும் 1981 ஆம் ஆண்டு தமிழில் வெ ளி யான அலை கள்   …

பிரப ல நடி கை யி டம் தவ றாக நட ந்து கொ ண்ட நடி கர் அர் ஜுன் ..!! இத னா ல்…

நடிகர் அர்ஜூன் தெ ன் னிந் திய தி ரைப் பட நடிக ரும், இயக் கு னரு ம் ஆவார்.  நடிகர் அர்ஜுன் தமிழ், தெலுங்கு, கன்னடம், மலையாளம்…

தன து இசை யி ன் மூ லம் கா த லை வெளி ப்ப டுத் திய இளை யரா ஜா ..!! இ தை துளி…

தமிழ் சினி மா ர சிகர்க ளின் மன தை த னது பாட ல்கள் மூலம் அ ன்று முதல்  இன் று வரை  கவர்ந் து வ ந்த வர் இசை ஞானி இளை ய ராஜா அவ ர்கள்…

மணி ரத்ன ம் அவ ர்க ளா ல் நொ ந்து போ ன பார தி ரா ஜா ..!! இத னா ல் இர ண்டு…

தமிழ் சினி மா வில்  மண் வாச னை மாறாமல் ஒரு ய தா ர்த்த மான வாழ்க் கை கதை யை மக் களிடம் கொ ண்டு சேர் ப்பவர் என்றால் அது  இயக்குனர்…

ஏற் கன வே திரும ண மான நடி கரை காத லித் து வரு ம் நடி கை சு னை னா ..!! ஒரே…

சுனை னா ஒரு தென் னி ந்தியத் தி ரைப்பட  நடிகை  ஆவார். இவர் த மிழ்,  மலை யாளம்  மற்றும்  தெலுங்கு போ ன்ற பல மொழித்   தி  ரைப்ப டங்க…

ப ல வரு டங் கள் கழித் து மீண் டும் நடி க்க வரு ம் நடி கை பானு ப்பி ரியா…

தமிழ் சி  னிமா வில் ஒரு கா லக ட்டத் தில் பிரபல மு ன் ன ணி நடி கை யாக தி கழ்ந்து வந்த வர் தான் நடி கை பானு ப்பி ரியா அவர்கள் . 90க…

நடி கை ஐஸ் வர்யா ரா ய் க்கு அம் மா வாக நடி த்த பிர பல நடி கை ..!! இவ ர்க ள்…

தமி ழ் சினிமா உலகில்  பிரம்மா ண்ட இய க்குனர் என்ற அங் கீகார த்துடன் திக ழ்ந்து  வரு பவர் தான் இயக்குனர் ஷ ங்கர் அவர் கள்.  இவரின்…

பிக் பா ஸ் நிக ழ்ச் சியி ல் இரு ந்து நமீ தா மா ரி மு த்து வெளி யே றிய தற்…

தற் போ து விஜய் தொ லை க்கா ட்சியில் ஒளிப் பரப்பா கும் பிக் பாஸ் சீசன் 5 நிகழ்ச்சி வெ ற்றிகர மாக ஓடிக் கொ ண்டிரு க்கிறது.  இந்த…

இர ண்டு திரு மண மா கிய தொழி ல திப ருட ன் மூன் றாம் திரு மண ம் செ ய்து கொ…

ஹி ந்தி சி னிமா உலகில் மிகவும் பிரப ல மான நடிகை யாக திக ழ்ந் து வருகி றார் நடிகை நே ஹா பெண்ட்சே. இவர்  ஹிந்தி யில்  அதிகமாக சிறு…

தொகு ப்பா ளி னி டிடி யி ன் அக் கா பி ரிய தர் ஷி னி யின் மக னை பார்த் துள்…

விஜய் தொ  லைக் காட் சியில் எத்த னையோ தொகுப் பா ளினி  இ  ருந் தாலும் அ ன்று முதல் இன்று வரை ரசிகர் களின் பே வரைட்  தொகுப் பாளி…

எ ப்ப டி இருந் த வர் , இப் படி மாறி ய தற்கு இ து தா ன் கார ண மா ..?? இ வர்…

விஜய் தொ லை க்காட் சியி ல் ஒளிப் பரப் பான சரவ ண ன் மீ னாட்சி  சீரியலில்  மைனா என்ற கதாபா த்திரத் தில் நடி த்து மக்களை கவர்ந்தவர் …

உடல் நி லை தே றி வந் த நி லை யி ல் , நீ இன் னும் சாகவி ல் லை யா என் று கேட்…

யா ஷி கா ஆன ந்த் என்பவர்  இந்திய திரை ப்பட நடி கை யும், பஞ் சாப் மாடல் அழகியும் ஆவார். தமிழ் சினி மாவில்  புதுமுக நடிகை யாக அறி…

துள் ளாத மன மும் து ள்ளு ம் ப ட த் தில் முத லில் நடி க்க இருந் த து காமெ டி…

தற்  போது  தமிழ் சி னி மா உல கில் முன் ன ணி நடிகர் என்ற அங் கீகா ரத் துடன் வலம் வருகிறார் நடிகர் விஜய் அவர்கள் . ஆர ம்ப த்தில் …

இ ந்த புகை ப்ப டத் தில் இரு க் கும் கு ழந் தை யா ர் தெ ரியு மா ..?? அட…

ஷாலி னி பா ண்டே  ஓர் இந்தி ய நடி கையா வார். இவர் தெலு ங்கு, தமிழ் மற் றும் இந்தி படங் களில் முக்கி யமா ன கதாபா த்திரங் களி ல்…

காத லா ல் வாழ் க் கை யை இ ழந்த நடி கை ம னோர மா ..!! இவ ரின் கண வர் செ ய்த…

தமிழ்  சினி மாவி ல் ஒரு  காலக ட்டத் தில் த ன்னு டைய நகைச் சு வை மூ  லமாக பல தர ப் பட்ட ரசிக ர்க ளை கவ ர்ந் தவ ர்கள்  தா ன் நடி  கை…

தற் போ து மு ன் னால் கா தலி யு டன் மீ ண் டும் இணை யப் போ கு ம் ந டி கர்…

தமிழ் சி னிமா வில் தற் போ து பிரபல நடிகராக வலம் கொண் டு இரு ப்பவர் தான் நடி கர் சிம்பு அவர் கள் .இவர் சமீப த் தில் வெங் கட்பி ரபு…

புன்ன கை அர சி நடி கை சினே காவி ன் அக் கா வை பா ர்த்து ள்ளீ ர்க ளா ..??…

த மிழ்   சினிமாவில் புன்னகை அரசி என பெயர் பெற்றவர் நடிகை சினேகா. ஒரு இந்திய திரைப்பட நடிகை இவர் தென்னிந்திய திரையுலகில்…

90 களி ன் ரசிக ர்க ளு க்கு பேவ ரை ட் டா ன சக் தி மா னை ஞா ப கம் இ ருக் கா…

90-களில் வீட்டுக்கு வீடு தொலைக்காட்சி பெட்டி இருக்கிற தோ இல்லையோ நிச்சயம் சக்திமான் ஸ்டிக்கர்கள் சுவர், பீரோ, ஜன்னல் என எல்லா…

ஒரு கால த் தில் ர ஜினி , கம லை யே அல றவி ட்ட பிர பல முன் ன ணி நடி கர் ..!!…

த மிழ் சி னிமா உல கில் ரஜினி , கமல் என் று ர சிகர்க ள் கூட்டம் இருந்து வந்த வே ளையி ல் அத னை எல்லாம்  தகர் த்து   ராஜ் கிரண்  என்ற…

தன் னு டைய ஒ ரு கி ட்னி யை கொ டு த்து எம் ஜி ஆரின் உயி ரை காப்பா ற் றி யவர்…

தமிழ் சி னி மா வர லாற் றில் தமிழ் மக்கள் மத்தியில் என்றும்  மறக்க முடியாத ஒரு ந டிகரா கவும், அரசிய ல் வாதியா கவும் இரு ந்தவர் …

இள ம் நடி கை யுடன் அதி க மாக ரொ மா ன்ஸ் காட் சி கள் வை க்க சொ ன்ன முன்ன ணி…

த ற்போது இ ருக்கும்  பல முன்ன ணி நடிகர் கள் தங் களி ன் வயது க்கு ஏற்ற வாறு கதை க ளை தேர்வு செய்து நடி த்து வரு கிறா ர்கள். அப்படி…

ந டி கர் சத்ய ரா ஜு டன் நா ன் ந டன ம் ஆட மாட் டே ன் என் று கூ றிய நடி கை சி…

தமிழ் சினி மா உ லகில்   தற் போ து இருக் கின்ற நடி கைக ள் கவர் ச்சி யை  காட்டி ரசிகர்கள் மற்றும் பட வாய் ப்பையும் பெற  நினை க்கிறா…

பிக் பாஸ் நிக ழ்ச் சியி ல் இன் று கமல் ஹா சனு க்கு பதி ல் தொ கு த்து வழங்…

விஜய் தொ லைக் காட் சியில் ஒளிப் பரப்பா கும் நி கழ்ச்சி களில்  மி கப் பெரிய வரவே ற்பை  பெற்ற நிகழ்ச்சி தான் பி க்பாஸ்.  த ற்போது…

90 க ளின் ரசிக ர்க ளுக் கு ப ரிச் சய மா ன வி ஜே மோனி கா வை ஞா பகம் இரு க்…

90 களின் ர சிகர்க ளுக்கு பரி ச்சய மான பல முக ங்க ளை நம்மா ல் மறந்து  இருக்க  மு டியாது . அந்த வகையில் ' சன் செ ய்தி களு க்காக உங்க…

தன் னிட ம் செல் பி கே ட்டு வந் த பெண் ரசி கர் ..!! பின் னர் நடு ரோ ட் டில்…

தமிழ் தி ரையுல கில் திரை ப் படங்க ளில் நடிக் கும்  கதா நாயக னுக்கு எந்த அள வுக் கு முக் கியத் து வம் இருக் கிற தோ , அ தைக்  காட்…

தன் னு டைய வா ழ்க் கை யை பட மாக எடு க்க போ கும் ஷகி லா ..!! அ தில் ஷகி லா…

நடி கை ஷ கிலா ஒரு மலை யாள சினி மா நடிகை யா க இருந் தாலும் அதிக மாக தென் னிந்திய ரசிகர்கள் அனை வரு க்கும் தெ ரிந்த ஒ ருவ ராகவும்…

கா மெ டி நடி கர் வடி வே லுவு டன் நடி க்க ஆசை ப் பட்ட நடி கர் சிவ கார் த்தி…

தமிழ் சினி மா வில்  தற் போ து முன் னணி நடிகர் என்ற அங்கீ காரத் திற்கு ஏற்ற வா று க தைக ளை  தேர்வு செய்து நடித்து வருகி றார் நடிகர்…

நடி கை சமந் தா வி ற்கு மு ன்ன ரே பிர பல நடி கை யை காத லி த்து வந் த நாக சைத…

தற்போது தென் னிந் திய சி னி மாவி ல் முன் னணி நடி கைக ளில் ஒரு வராக திக ழ்ந்து வருகி றார் நடிகை ச மந்தா  அவர்கள் .  இவர் சில மாத ங்…

தற் போ து உடல் நி லை மோ ச மாகி ஆபத் தா ன நி லை யில் பிர பல டான் ஸ் மா ஸ்…

இ ந்திய சினி மா  உலகில்  மூத்த ந டன இயக் குனரா கவும் , நடிக ராக வும் திக ழ்ந்த வர் தான்  சிவசங் கர் மாஸ்டர். இவர் தமிழ் ,இந்தி,…

தெய் வம் தந் த வீ டு சீரிய லி ல் நடி த்த இ ந்த நடி கை யை ஞா பக ம் இருக் கா…

தற்போ து வெள் ளித்தி ரையை வி ட சின்னத் தி ரை மோகம் தான் அதி கரித் து வரு கிறது .அதிலும் குறி ப்பாக சினிமா நடிகை க ளை விட அதிகமாக…

நடி கர் ஜி வி பிரகா ஷி ன் தங் கை யா ர் தெ ரியு மா ..?? அ ட, இவ ரும் ஒரு…

ஜி. வி. பிரகாஷ் குமார் ஒரு   இ ந்தி ய   இ சையமை ப்பாளர், நடிகர், தயாரி ப்பாளர்   மற்றும் பாடகர் ஆவார் . இ வர்   மு க்கி யமாக   …

ஜெய் பீம் பட த் தின் பிரச் னை யால் மன மு டை ந்து போ ன நடி கர் சூ ர்யா ..!!…

தமிழ் சினி மா வில் தற் போது முன் ன ணி நடி கரா க வல ம் வரு  கிறார் நடி கர்  சூர்யா அ வர்கள் . ஆரம்பத்தில் இ வர் நடி த்த பட ங்கள்…

தன க்கு மக ளா க நடி த்த நடி கை யை திரு மண ம் செய் ய போகி றா ரா பிர பல நடி…

ஹிந்தி சினி மா உல கில் கடந்த 2016 ஆம் ஆ ண்டு வெ ளியா கி  இந் தியா மு ழு வதும் மிகப் பெரிய வெற்றிப்படமாக அமைந்த து தங்க ல் தி…

இர ண் டா ம் திரு மண ம் செ ய்து கொ ள்ள ஆசை ப்படு ம் தொகு ப்பா ளி னி டி டி…

விஜய் தொ  லைக் காட் சியில் எத்த னையோ தொகுப் பா ளினி  இ  ருந் தாலும் அ ன்று முதல் இன்று வரை ரசிகர் களின் பே வரைட்  தொகுப் பாளி…

பிக் பா ஸில் இ ருந்து வெ ளி யே றிய இசை வா ணி க்கு கொடு க்கப் பட்ட சம்ப ளம்…

விஜய் தொ லை க் காட் சியில் தற்போது ஒளிப் பர ப்பாகி மக்க ள் மத் தியி ல் நல்ல வ ர வேற்பை பெற்று வரும் நிக ழ்ச்சி களில் ஒன்று பிக் பா…

சர க்கு பாட் டிலு டன் போ லீ சிடம் மா ட்டிக் கொ ண்ட பிர பல மு ன்ன ணி நடி கை…

ரம் யா கிரு ஷ் ணன் ஒரு தென்னி ந்தியத் தி ரை ப் பட நடிகை யா வர்.  இவர்  தமிழ்,  தெலுங்கு,  மலை யாளம், கன்னடம் மற்றும் ஹிந்தி ஆகிய 5…

பிர பல நடி கரு டன் நெரு க்க மாக பழ கி வந் த ஜெ ய ல லி தா ..!! இத னா ல்…

தமிழ் சி னி மா வர லாற் றில் தமிழ் மக்கள் மத்தியில் என்றும்  மறக்க முடியாத ஒரு ந டிகரா கவும், அரசிய ல் வாதியா கவும் இரு ந்தவர் …

ம றை ந்த நகை ச்சு வை நடி க ர் வி வே க் அவ ர்க ளின் இற ப்பி ற்கு என் ன கா ர…

விவே க்  தமிழ்த் தி ரைப்பட ந கைச் சுவை  நடிகர் ஆவார். நடிகர் விவேக் தன் னுடை ய காமெடி   மூ லமாக   ல ஞ்சம்   கொடுப்பது மற்றும் வாங்…

அஞ் சலி பட த் தில் ந டித்த இ ந்த சிறு வ னை ஞாப கம் இரு க் கா ..?? தற் போ…

தமிழ் சினி மா உல கில் இ ருக்கும்  முக் கிய இயக் குனர் களில்  இயக் கு னர் மணி ரத்ன மும் ஒருவ ரா வார் . இவர் வித் தியா சமான க தைக ளை…

என் ன வேணு மா னாலு ம் பண் ணு ஆ னா, இ தை மட் டும் பண் ணா த எ ன்று கூ றிய ரஜி…

தமிழ் சி னிமா உல கில் இயக் கு னராக அ றிமு கமா கி பின்னர் நடி கரா க  மா றி யவர் தான்  நடி கர் சசிகுமார் அவர் கள். இவர் ஆர ம்பத்…

சீரி ய லில் நடி க்க வரு வ த ற்கு முன் னரே ப டத் தில் வில் லியா க நடித்…

தற்  போது விஜய் தொ லை க்காட் சியில் ஒளிப் பரப் பாகி மக்கள் மத்தியில் அதிக வர வேற் பை பெற்று டிஆர்பி ரேட்டிங்கில்  மு க்கிய இட த்தை…

நடி கை சமந் தா வை தொ டர் ந்து பி ரபல நடி கை யு ம் கண வ ரை பிரி கி றா ரா…

தமிழ் சினி மா வில் மு ன்ன ணி ந டிகை களி ல் ஒரு வரா க திகழ் ந்து வரு ம் நடிகை சமந்தா கடந்த மா தம்  தன்னு டை ய கண வரை  விவா க ரத்து…

துப் பாக் கி பட த்தில் விஜ ய்க்கு தங் கை யாக நடி த்த நடி கை யை ஞா ப கம் இ…

தற்போது  ந டிகர் விஜய் தமிழ் சினி மாவி ல் தவிர் க்க முடி யாத முன் னணி  நடிக  ராக வலம் வருகிறார் . இவர்  வாரிசு நடி க ராக  சினிமா…

இயக் கு னர் பாக் ய ராஜ் பட த்தி லிரு ந்து நிரா கரி க்கப் பட்ட பிர பல ந டி…

தமிழ் சினி மாவி ல் புரட்சிக் கலை ஞர் என அழை க் கப் படுப் பவர் நடிகர் விஜ யகா ந்த் அவ ர்கள். இவர் ஒரு கால த்தில் ரஜினி , கமலு க்கு…

8 ஆண் டுக ளா ய் காத லி த்து வந் த பி ர பல சீ ரி யல் ந டி கை ..!! திரு மண…

தமிழ் சினி மா விலும், சின்ன த்திரை யிலும் தனக்கென ஒரு தனி இடத்தை பிடித்துக் கொ ண்ட வர் நடிகை ராகவி. இவர் குழ ந்தை நட்ச த்தி ரமாக…

தமி ழ் பட த் தில் 15 ஆண் டுக ளுக் கு முன் பே வே று ஒ ரு பெய ரில் கதா நாய…

வி ஜய் தொ லை க்கா ட்சியில் ஒ ளிப் பரப்பா கும்  முக்கி ய நிகழ் ச்சிக ளில் ஒன்று பிக் பா ஸ் . இந்த  பிக்பாஸ் நிகழ் ச்சி யின்  ஐந்…

நடி கர் சூர் யா வின் படத் தில் ந டிக்க பய ப்ப டும் பிர பல நடி கை ..!! இத…

நடிகர் சூர்யா த ற்போ து தமிழ்  சினி மா உல கில் ந ல்ல கதை க் களம் கொண் ட படங் களை  தேர்வு செய்து நடித்து  முன் ன ணி ந டிகரா  க வல…

அண் ணா த்த பட த்தி ல் ந டித்த அ ப்ப த்தா ப ல வருட ங்க ளுக்கு முன் னரே ரஜி…

தமிழ் சி னிமா வில் தீபா வளி யன்று வெளி யா கிய அண் ணா த்த தி ரைப் படம் பல தரப்பட்ட விம ர்ச னங்க ளை பெற்றது . இந்த திரை ப்படத் தில்…

இய க்கு னர் மணிர த்தி னம் படத் தி ல் நடி க்க மறு த்த பிரப ல நடி கை ..!! இத…

இந்திய சினி மாவி ல் மிகப்  பெரிய இய க்கு னராக வ லம் வரு பவர் தா ன் இயக் குனர் மணிரத்  தினம் அ வர்கள் . இ வரின்  படங்க ள் அனை…

நடி கை ம னோர மா செ ய்த நம்பி க் கை து ரோ கம்..!! இத னால் நடி கர் நா கே…

தமிழ்  சினி மாவி ல் ஒரு  காலக ட்டத் தில் த ன்னு டைய நகைச் சு வை மூ  லமாக பல தர ப் பட்ட ரசிக ர்க ளை கவ ர்ந் தவ ர்கள்  தா ன் நடி கை…

ஒ ரே வருட த் தில் 40 பட ங் கள் நடி த்து பிரம் மா ண்ட சாத னை செ ய்த பி ர பல…

இ ந்த   கா லத்தி ல்   வ ருடத்தி ற்கு   ஒரு படம்   நடி ப்பத ற்கே   ஒவ் வொரு   நடி கருக் கும்   ரொ ம்ப   கஷ் டமாக   இரு க்கிறது.…

இ ந்த புகை ப்ப டத்தி ல் நடி கர் அர் ஜூ னி ன் மா டி யில் இ ருக் கும் இந் த…

நடிகர் அர்ஜுன்  ஒரு   இ ந்தி ய   நடிகர், தயாரி ப்பாளர்   மற்றும்  இய க்குனர். த மிழ்   சி னிமா வில்   மு க்கிய மாக   பணியா ற்றும்…

நடிக ர் மைக் மோ கனை கவிழ் க்க சதித் திட்ட ங் கள் தீ ட் டிய ரஜி னி மற்…

80களில்  நடிகர்  ரஜினி,  கமல்   இரு வரு ம்   இ ருக்கும்   போது   தனக் கென   ஒரு   த னி   பா ணியை   அமை த்து  அவர்க ளையே   மிஞ்…

நகை ச்சு வை நடி கர் வி வேக் உட ன் 20 வரு டங்க ளு க்கு முன் னரே நடித் துள்…

தமிழ் சி னி மாவி ல் தற்போது  இளைஞ ர்களு  க்கு பிடித்த ஒரு ந டிக ராக மா றி உள் ளார் நடிகர் சமுத் திரக்கனி  அவர்கள் . அந்த வ கையில்…

தற் போ து தா னாக மு ன்வ ந்து அரசு ப்ப ள்ளி ஒன் றி னை தத் தெ டுத்து அச த்தி…

பிரபல நடி கை ஒருவர் பெ ங்க ளூரில் அ வ்வப் போது சி றப்பு ஆ சிரி யரா க இரு ந்து வந்து ள் ளார் . தற்போது அவர் ஆசிரிய ராக இருந்து வந்த…

நடி கர் நாகசை தன் யாவி ற்கும் , நடி கை அனுஷ் காவி ற்கு ம் நிச்ச ய தார் த்த…

அனுஷ் கா ஒரு இந்திய திரை ப்பட ந டிகை யா வார். இவர் தமிழ், தெலு ங்கு ஆகிய இரு மொ ழி களில் ம ட்டும் நடித் து வ ருகி றார். இ வர்…

ஏ ஆர் முருக தா ஸ் படத் தி ன் க தை யை  கேட் கா மலே யே நடி க்க  முடி யாது என்…

தமிழ் சி னிமா உ லகில் த ற் போது  முன்ன ணி நடிகராக தி கழ் ந்து வரு பவர் நடிகர் விஜய் அவர்கள் .  பொ துவா க வே இவ…

மை க் கேல் மத ன காம ரா ஜன் படத் தில் பீம் பா யாக நடி த்த இ ந்த நடிக ரை ஞாப…

தமிழ் சினி  மா உல கில் உலக நா ய கன் கமல் ஹா சன் தி ரைப் பட ம் என் றால் அ தில் ஒ ரு த னி சிற ப்பு இருக்கும். அந்த வ கை  யில் இயக்கு…

நடி கர் அஜித் தின் தீ னா பட த்தி ல் ந டித்த இ ந்த நப ர் யா ர் தெரி யு மா…

த மிழ்   சினி மாவில் முன் னணி  நடிக ர் களில்   ஒரு வரா க   தி கழ் ந்து   வருபவர் தான் நடிகர் அஜித் குமார். இவர்   த மிழ்   சினிமா…

தற் போ து மீண் டும் நடி கை நயன் தா ரா மீ து உள் ள காத லை வெளி ப்ப டுத் தும்…

தமிழ் சி னிமா வில்  தொ டர்ந் து பல்வேறு கிசுகி சுவி ல் சிக் கிக்கொ ண் ட பிரப லங் கள் என்றால் அது நயன் தாரா மற்றும் சிம்பு ஆகிய…

வார ணம் ஆயி ரம் பட த் தில் சூர்யா வி ற்கு அம் மா வாக நடித் துள் ள சி ம்…

தமிழ் சி னி மா உலகி ல் ஒரு கா லக் கட்டத்தில் ரசி கர் களின் கன வுக்க ன்னி  யாக திக ழ்ந் தவர் தான்  நடிகை சிம்ரன் அ வ ர்கள் . இவர்…

சி த்தி 2 சீரி ய லில் நடி த்து வ ரும் இந் த நடி கை க்கு திரு ம ணம் முடி…

தற் போது வெ ள்ளித் திரை யை விட சின் னத் திரை மோகம் தான் அதிகரித்து வருகிறது. அதிலும் குறிப்பாக சினி மா நடிகை களை  விட அதிகமாக…

சினி மாவு க்கு வரு வ தற் கு மு ன் 150 பேரு க்கு வே லை கொ டுத் த பவ ர் ஸ்…

தமிழ் சி னிமா உல கில் ந கைச் சுவை கதாபா த்திரங் களி ல் நடித் து மக்க ள் மத்தியி ல் பிரப லமா னவ ர்கள் ஏராளம் உண்டு. அ ந்த வ கையி ல்…

பிரிய மா னவ ளே படத் தி ன் ஷூட் டிங் கில் சிக்கி க்கொ ண்டு த வித்த நடி கர்…

நடிகர்  விஜய்  ஒரு தென் னிந் தியத் திரைப்பட நடிகர் ஆவார். இவர்  வாரிசு நடிகராக  சினிமா வி ற்கு அறி முகம் ஆ னாலும், தனது வி டா…

இ ந்த நடி க ரின் பட த் தில் ஏண் டா நடி த் தேன் என் று ப ல மு றை பீ ல்  பண்…

தமிழ் சினி மா உல கில் தற் போ து பிரபல  நடி கைக ளி ல் ஒரு வராக திக ழ்ந்து வரு பவர் நடிகை  கயல் ஆன ந்தி.இவ ர் கடந்த 2012 ம் ஆண்டு …

பாண் டிய ன் ஸ் டோ ர்ஸ் சீரி ய லில் நடி த்து வ ரும் இ ந்த நடி கர் யா ர் தெரி…

தற்  போது விஜய் தொ லை க்காட் சியில் ஒளிப் பரப் பாகி மக்கள் மத்தியில் அதிக வர வேற் பை பெற்று டிஆர்பி ரேட்டிங்கில்  மு க்கிய இட த்தை…

நடி கை சமந் தா வை விவா கர த்து செ ய்த பி றகு பிர பல நடி கை யுட ன் ஜோ டி சே…

நாக சை தன்யா  ஒரு தெ லுங் கு திரை ப்பட நடி கர் ஆவா ர். இவ ர் தமி ழ், தெலு ங்கு திரைப்பட நடிகர்  நாகார் ஜுனா வி ன் மகன் ஆவார். இவர்…

மெ ர்ச ல் பட த் தில் ஏர் போ ர்ட் காட் சி யில் வரு ம் இந் த பெ ண் யா ர் தெ…

தமிழ் சினி மாவி ன் தற் போ து  தவி ர்க்க மு டியா த நடிக ரா க மா றி உள் ளா ர் நடிக ர் வி ஜய் அவ ர்கள். இவரின் தற் போ தை ய படங் கள்…