லிஃப்டில் சிறுவனின் க-ழு-த்-தி-ல் இ -று-கி-ய க-யி-று.. து-ணி-ச்-ச-லா-க செயல்பட்ட சி-று-மி.. நெஞ்ச ப -த-ப-த-க்-க வைக்கும் காட்சி..!

0 202

இன்றைய சமூகத்தில் சிசிடிவி கெமராக்கள் உலகில் அனைத்து கு -ற்-ற-ங்-க-ளை-யு-ம் தடுக்க பெரிதும் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. கு-ற்-ற-வா-ளி-க-ளை-க் பிடிக்கவும், கு-ற்-ற-ங்-க-ளை தடுக்கவும் எளிதாகிறது.இது ஒரு புறம் இருக்க மற்றொரு புறம், தினமும் நடக்கும் சாலை   காட்சிகள், தற்செயலாக நடக்கும் அற்புதங்களின் காட்சிகள் போன்றவையும் இணையத்தில் வை ர லா கி ற து.இப்படி வெளியான ஒரு சிசிடிவி காட்சி ஒன்று தான் ம ன தை ப தை ப தை க்க வைத்துள்ளது. வீடியோவின் ஆரம்பத்தில் அ  தி ர் ச் சி யை ஏற்படுத்தினாலும் கடைசியில் ஆறுதலடைய செய்துள்ளது.

துருக்கியில் சிறுமி ஒருவர் லிஃட்டிக்குள் உள்ளார். அவரைத் தொடர்ந்து இரண்டு சிறுவர்கள், லிஃப்டுக்குள் வருகிறார்கள். அதில் ஒரு சிறுவன் கையில் க யி ற் றை வைத்துக்கொண்டு விளையாடுகிறான். அடுத்த சில வினாடிகளில் லிஃப்ட் மேலே செல்கிறது. அப்போது சிறுவனின் கையிலிருந்த க யி று லிஃப்ட் கதவில் சி க் கி

அதன் ம று மு னை சிறுவனின் க ழு த் தை இ று க் கி லிஃப்டின் மேலே தூ  க் கி நி று த் து கி றது.இதைக் கண்ட அருகிலிருந்த சிறுமிகளில் ஒருவர், பதறாமல் ஒரு கையில் சிறுவனின் கால்களைப் பிடித்துக்கொண்டு மறு கையில் லிஃப்ட் பட்டனை அ ழு த் தி  க யி ற் றி ன் அ ழு த் த த் தை க் கு றை க் க மு ய ற் சி செய்கிறார்.

பின்னர் வேகமாக, க- ழு -த்- தி- ல் -சி- க் -கி- ய- க- யி- ற் -றை எடுக்க முயல்கிறார். இ று தி யி ல் க -யி- று கீ -ழே  இ ற ங் கு கிறது. அப்போது வே க மா கச் சிறுவனை அதிலிருந்து வெளியேற்றிக் காப்பாற்றி விடுகிறார்.

இதைத்தொடர்ந்து குழந்தைகளை எப்படி தனியாக லிஃப்டில் செல்ல அனுமதித்தனர். அந்தச் சி-று-மி துரிதமாகச் செயல்பட்டுள்ளார். போன்ற பல்வேறு க-ரு-த்-து-க-ள் சமூகவலைதளத்தில் ப ர வி ய து .

 

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.