பழம் பெ ரும் நடிக ர் அசோ கனி ன் மக ன் இந் த பிரப ல ந டிகர் தா னா ..?? இத் தன நா ளா இது தெரி யா ம போ ச் சே ..?? யா ரென் று நீங் க ளே பா ரு ங்க ..!! இணை யத் தை கல க்கு ம் பு கை ப்ப டம் உ ள் ளே ..!!

0 90,347

தமிழ் சினிமா உல கில் எம் ஜிஆ ர் , சிவா ஜிக்கு இணை யாக த ன்னுடை ய வில்லத் தனமா ன நடிப்பின்  மூலம் மக் களை க வர்ந்தவர் எஸ் ஏ அசோகன் அவர்கள் . நடிகர் அசோ கன் பட்டப்படிப்பு முடித்த பி ன்னர் இயக் குனர் டி ஆர்  ராமண் ணா வை  சந்தித்து ள்ளார்.  அவர் தான் அசோ க னை திரை  உலகிற்கு அறிமு கப்ப டுத்தி னா ர் . அந்த வகையில் ஔ வை யார் என்ற படத்தின் மூலம் அறிமுக மானா ர்  .பின்னர் 1960 மற்றும்  1970 காலக ட்டங் களில் பெரும் பாலும் வில்லன் கதா பாத் திரத்தில் நடித்து  நல்ல வ ரவே ற்பை பெ ற்றார் . edu.irro.ru ஒரு சுவாரஸ்யமான திட்டத்தைப் பற்றி எழுதுகிறது.

மேலும் திரைப் படங் களில் இ வரது குர லின்  தொனியும், வசன ங் களை இவர் உச்சரித்த  வி தமும் இவ ருக்கு நல்ல பெ யரை பெற் று  தந் தது என்று கூட கூற லாம் . இத னிடையே மேரி ஞானம் என்பவ ரை நடிகர் அ சோகன் திரு மணம் செய்து கொ ண்டார் . திரும ண மான இவர் களுக் கு 2 மகன் கள் உள் ளனர்.  இதில் ஒரு மக னான அமல் ராஜ் கா லமாகி விட்டார் .

மற்  றொருவர் வின்சன்ட்  அசோகன் . இவ ர் தற்போ து தமி ழ் சி னி மாவில் பிரப ல நடிகர் எ ன்பது எ த்தனை பேருக்கு தெரி  யும் . அந்த வகை யில் வின்செ ன்ட் அசோக ன் அப் பாவை போலவே தமிழ் சினி  மா வில் பல படங்க ளில் வில்ல னாக நடித்து ள்ளா ர்.  மே லும் இவர்  இயக் குனர் ஏ  வெ ங்க டேஷ்  இயக்கத் தில் வெளியான  ஏய் என் ற திரை ப் பட த்தின் மூ லம் வில் லன் நடிகராக அ றிமுக மானா ர் .

இதை த்தொட ர்ந்து  தொட்டி  ஜெயா ,போ க்கிரி ,ஆ ழ்வா ர் ,வே லாயுதம் போன்ற ப ல படங்களி ல் நடித்து  தன க்கென ஒரு தனி இடத் தைப் பிடித்துக் கொ ண்டார் . மே லும் வி ன்சென்ட் அசோகன் ஒரு பேட்டியி ன் போது அவரி ன் தந்தை அ சோகன் குறித்து பேசி இரு ந்தார் . அதில் அவ ர் கூறியதா வது,  அப்பா என் னை  சி னிமாவி ல் இருந்து  தள் ளி வை த்தி  ருந்தார்.

ஏனெ ன்றால்  நான் நன் றாக படிக்க  வேண்டு ம் என்று அவ ர் அப் போது  ஆசைப் பட்டார்  . ஆ னால்  நான் நடிக்க வேண் டும் என்று சொன்னா லும்  அவர் படித்துவிட்டு சினிமா வி ற்கு வா எ ன்று கூறினார். இதனி டையே  நான் 12 வது  படிக்கும் போதே அவர்  இறந்து  விட்டார் . அதன்  பிறகு நான் என்  பட்டப்படி ப்பை  முடித் தேன்,  அதன் பிறகு சினி மாவி  ல் நு ழை ந்தேன் என்று கூறியி ருந்தா ர் நடிகர்  வின்செ ன்ட் அசோ கன் அவ ர்கள்…

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.