ம னை வி மேல் ச-ந்-தே-க-ப்-ப-ட்-டு 17 ஆ ண்டுக ளா க பீரோவில் ஒளி ந்தி ருந் து வே கு பா ர்த் த கண வர் இ -று-தி-யி-ல் காத் திரு ந்த அ -தி-ர்-ச்-சி!!பா ருங் க ஷா-க் ஆகி டுவி ங்க !!

0 320

மனைவி மீது ச -ந்-தே-கி-த்-து வீட்டு அல மாரி யி ல் ஒளி ந்து  வேவு பா ர்க் கும் க ணவ ரை க ண்டுபி டித் த தா ல் அ -டி-த்-து-து -ன்-பு-று-த்-தி-ய சம் பவ ம் அ- தி-ர்-ச்-சி-யை ஏற் படுத் தி யுள் ள து. பெ ங்களூ ரி ன் ம காதே வ பூ ர் பகு தி யில் வ சி க்கும் 45 வய தான பா து காப் பு நி றுவ னத் தின் ஊ ழிய ர் ஒரு வர் தன் ம னை வியு டன் 17 ஆ ண்டு க ளாக ச ந்தே க த்து டன் வா ழ்ந் து வந் துள் ளா ர். க ண வன் மற் றும் பா  திக் கப் பட் ட அவ ரது ம னை வி க டந்த 2002 ஆம் ஆ ண்டு ந ண் பர்க ளாக பழ கி பின் தி ரு மண ம் செய் து கொ ண் டுள் ள னர்.

ஒரு வருட காலம் ச -ந்-தோ-ஷ-மா-க சென்ற அவர் களி ன் கல் யா ண வாழ் க் கை அத ன் பின் ஒ ரு சி றை போ ல் மா றி யது என் றே சொ ல் லலா ம். பா து கா ப்பு து றை யில் ப  ணி புரி யும் அவ ர், தன து ம னைவியி ன் மீது ச -ந்-தே-க-ம் அ டை ந்து பல கொ- டு-மை-க-ளை செய் ததா க கூற ப்படு கிற து.

இவ ர்களு க்கு இர ண்டு குழந் தை களு ம் உ ள்ள னர் என் பது குறி ப்பி டத் தக்க து.இவ ர் ப ணி க்கு செல் லாம ல் 38 வய தா ன ம னைவி யை வீட்டி ன் அல மா ரியி ல் ஒளி ந்து கொ ண் டு வே-வு –  பா ர்ப் ப தை யே ஒரு  தொ ழி லாக கொ ண் டுள் ளார். கட ந்த 17 ஆ ண்டு களாக தன து கண வர் தன்னை உ ளவு பார் க்கஅ -டி-க்-க-டி அலு வல கத் தை த் தவி ர் த்து வரு  வதை  அறி ந்த  ம னை வி பொ -லி-சி-ல்- பு- கா-ர்

அ ளித்து ள்ள தோ டு, மே லும் த னது க ணவ ர் ஒரு ம -ன- நோ- யா- ளி என  வும் குறி ப்பிட்டு  ள்ளா ர்.இத ற்கு மு ன்பு சி -த்-த-ப் -பி-ர-மை-க்-கு சி- கி-ச்-சை அளி க்க  ப்பட் டபோ து, அவ ர் த னது குடு ம்ப த்தி ன ரிட ம் அ ன்பா னவ ரா க இரு ந் தா ர்

என வும், ஆ னால் பி ன் னர் தி- டீ-ரெ-ன்-று சி- கி-ச்-சை-யை நிறு த் தி ய பிற கு இவ் வா றான செ யல்க ளி ல் ஈடு பட்ட தா க வும் தெரி வித் து ள் ளார்.மே லும் பல  ஆண் க ளு டன் த ன் னை இ ணைத் து ச– ந்–தே-க-ப்-ப-டு-வ-து- மட் டுமி ன்றி, செ ய்தி த்தா ள், பா ல் போடுப வர் க ளிட ம் ச- ண்-டை-யி-ட்-ட-து-ட-ன், கண் மூடித் தன மா க தா  -க்-கி-ய-தா-க-வு-ம், தன் னை கொ -லை- செய் ய ச -தி- செய் வதா க வும் கூ றியு ள் ளா ர்.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.