நடி கை நயன் தாரா வு டன் நடிக் க எனக் கு விரு ப்பமி ல்லை ..!! என் று கூறி ய பிர பல இள ம் ந டிகர் ..!! இத னா ல் கடு ம் கோ பத்தி ற் கு ஆ ளா ன நடி கை நய ன் தா ரா ..!! இத ற்கு கா ரண ம் என் ன தெ ரியு மா ..?? வெளி யா ன ஷா க் தக வ ல் ..!!

0 70,346

தற்போ து தமிழ் சி  னிமா  உலகில் மு ன் னணி  நடி  கை யாக வ லம் வருபவ ர் நடிகை  நயன் தாரா . இவர் தற்போது இய க்குனர் விக்னே ஷ் சிவ ன் இயக் கத்தி ல் காத்து  வாக்குல ரெண்டு  காதல் எ ன்ற படத் தில் நடித்  து முடித் துள் ளார் .  இத்தி ரைப்படம் விரை வில் வெ ளியாகும் என்று கூற ப்படுகி றது.    இதனை த்தொட ர்ந்து  கோல்டு என் ற ம லை யாள படத்திலு ம்,  அ ட்லி இய க்கும்  இந்தி படத் திலு ம் நடித்து வ ருகி றார். இதை யடுத்து  நடிகை நயன் தாரா தெ னா லிராமன்,    எலி போ ன் ற படத் தை இ யக்கிய,

யுவ ராஜ் தயா ளன் எ ன்பவர் இ யக்கும்  புதிய படத்தி ல் நடிக்க ஒப்ப ந்தமாகி யுள் ளா ர் . இந் தப் படத்தில்  நயன் தா ரா வை ஒரு  தலை யாக காத லிக்கு ம் கதா பாத்திர ம் ஒன்று இ டம் பெற்றுள்ள து.  அதி ல் விஜய்  தொலை க்காட்சியி ல் உள்ள மு க்கிய பிரப லம்  ஒருவரை  அறிமு கப் படுத் த இயக்கு னர் யுவ ராஜ் யோ சித்து உள் ளார் .

ஆனா ல் நடி கை நயன்தா ரா அவரு டன்  நடிக் க தயா ரா க இல் லை என்று ம றுத்து வி ட்டார் . இத ன் பி றகு மலை யாள  சினிமா  உலகி ல் பிரபல  நடிக ராக  திகழ்ந்து  வரும்  ரோஷ ன் மே த்யூ என் ற நடிகரை  நடிக்க வை யுங்க ள் நான்  நடிக்க  தயார் என் று நய ன்தாரா கூறி யு ள்ளார் .

நடிகர் ரோ ஷன் மேத் யூ விக் ரம் நடிப்பி ல் வெளியா ன கோப் ரா என்ற  தமிழ் தி ரைப்ப டத்தி ல் நடித்து ள்ளா ர் என்ப து குறி ப்பிட த் தக்கது.இத னிடையே    இயக்கு னர்  யுவராஜ் ரோ ஷன்  மேத்யூ வை  தொடர் பு கொண் டு கேட்ட பொ ழுது அவர் நடி கை நய ன்தா ராவுடன் நடிக்க எ னக்கு விருப் பமி ல்லை என்று கூறி வி ட்டா ராம் .

இ  தைக் கேட்ட நடிகை  நயன் தாரா கடும்  கோபத் திற்கு ஆ ளாகி விட் டாராம்  .மேலும் த மிழ் சினி மா  உ லகில் அதிக சம்பளம் வா  ங்கும் நடிகை யாகவு ம்,  பல முன் னணி  நடிகர்க ளுடன் இ  ணைந்து ந டித்த நடிகை யாக தி கழ்ந்து வரும் இவரு டன் நடி க்க விருப்ப மி ல்லை என்று அந்த நடிகர் கூ றியது,

பல ருக்கும் ஆ ச்சி ரிய த்தை ஏற் படுத் தியுள்ள து . ஆனா ல் ஒரு  சிலர் விஜ ய் தொ லை  க்காட் சியின் பிரபலத்தை  வேண் டாம்  என்று கூ றிய நடிகை நய ன்தா ராவு க்கு சரியான பதிலடி கொடுத் துள் ளார் அந்த நடிகர் என்றும் கூறி வரு கின்றன ர் . இந்த  தகவ ல் தற்போ து இணை யத்தில் வெளி  யாகி தீயாய் பரவி வ ருகிறது…

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.