கா மெடி ந டிகை ஆர் த்தி யை ஞா பகம் இருக் கா ..?? தற் போது ஆ ளே அடை யாள ம் தெ ரி யாத அள வு க்கு மா றியுள் ளா ர் ..!! புகை ப்ப டத் தை பார் த்து ஷாக் கான ரசி கர் கள் ..!!

0 2,276

ஆர் த்தி ஒரு தென் னி ந்தியத்  திரைப்பட மற்றும் தொலை  க்காட்சி நடிகை ஆவார். இவர் பல திரைப்படங் களில் ந கை  ச்சுவை  வே டங் களி ல் நடி த்துள்ளா ர்  . இவர் 1987  ஆம் ஆண்டு வெளிவந் த வண்ண  கன வுகள்  என்ற திரை ப்படத் தின் மூலம் குழ ந்தை நட்ச த்தி ரமாக அறிமுக மா னார். இவர் தமிழ் ,தெ லுங்கு ,ம லையா ளம் மற்றும் இந்தி போன்ற மொழிகளில்  சுமார் 65  திரைப்ப டங்களி ல் குழந் தை நட்சத்திரமாக நடித் துள்ளா ர் என்பது குறி ப்பி டத்தக் கது. மே லும் குழந்தை பருவத்தில் சக குழந் தை நட்சத் திரமான , தற் போது இ வருடைய கண வ ருமா ன  கணே ஷ் கரின் ச கோ தரியா க என் தங் கை கல் யாணி என்ற  திரை ப்பட த்தில் ந டித்து ள்ளார்.

பின் னர் விக்  ரம் நாடி ப்பில் வெளி யான அருள் என்ற  படத் தின்  மூலம் து ணை க தாபா த் திரத்தில் நடிக்க தொ டங்கினா ர் .மேலும் சன் தொலைக் காட் சியில் ஒளிபர ப்பான அசத்த ப்போவ து யாரு என்ற நிகழ்ச்சியில் நடுவ ராக இரு ந்தார். இவ ர் கணே ஷ்கர் என்ற  நகைச்சு வை நடிக ரை திரும ண ம் செய் துகொ ண்டார் . நடிகை ஆர்த்தி  கலை ஞர் தொலை க்காட் சியில் ஒளிப ரப்பான மானா ட மயி லாட என்ற நடன நிகழ்ச்சியில் தன் னுடைய  கண வருடன் இ ணைந் து கலந் துகொ ண்டு இரண் டா வது பரிசை வென்றார் .

மேலும் இவருக் கு  கலை மா மணி விருது வழங்கப்பட்டது .  இத னைத் தொ டர்ந்து விஜய் டிவி யில் ஒளிபரப் பான  கலக்க ப் போவது யாரு  ஐந்தாவது  சீசனில் நடுவ  ராக பங்கேற்றார். மேலும் அடு த்தடுத்த பல நிகழ்ச்சியி ல்  நடுவரா கவும் , போ ட்டி யாளர்க ளும் இருந்து வந்தார் . பின்ன ர் பிக்பா ஸி ல் கலந்து கொண் டார் . இ ந்த  நிகழ்ச் சியி ன் மூல ம்  இன்னு ம் அதி கமாக பிர பலமா னவர் என்று பலரும் எதிர் பார்த்தனர் .

ஆனால் நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொ ண்டு க டைசி வரை  நீடிக்க  முடியா மல் பாதியி லேயே வெ ளியே றினார். பின்னர் மீண்டும் சி னிமா பக்கம் வந்தார் . இவர்  மற்ற நடிகைக ளைப் போல கு ண்டா க இருந்ததா ல் பட வாய்ப்பு கி  டைக் காது என்று உடல் எடையைக் குறை க்க மு யற்சி செ ய்யாமல் இருந்தார்  நடிகை ஆர்த்தி . இவரை   பொ றுத்த வரை சினி மாவி ற்கா க அ ழகோ , உட ற் கட்ட மைப்போ  தே வை யில் லை திறமை மட்டும் இருந் தால்

போதும் எ ன கருதி இன்று வரை உட ல்  எடையை குறை ப்பத ற்கு இ  வர் எந்த ஒரு  முயற்சியும்  செய்வ தில்லை.  இந் நி லையில் இ வரின் தற்போ தைய பு கைப்படம் ஒன் று வெ ளியாகி சமூ க வ  லை தளங்களி ல் வைர லாகி வரு கிறது.  இதை பார்த்த ரசிகர்கள்  நடிகை ஆர் த்தி யா  இது என்று ஆச்சி ரி யத்தில்  கமெ ண்ட்  செ ய்து  வரு கிறா ர்கள் …

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.