நடி கை சதா சினி மா வை விட்டு வி லக என்ன கா ரண ம் தெரி யுமா..?? அது வும் இவரு க்கு இப் படி ஒரு பழ க் கமா..?? அ திர் ச்சி யளி க்கும் உ ண் மை தக வ ல் உ ள் ளே..!!

0 796

த மிழ்  சினிமா  வில்  ஜெய ம் என்ற படத்தின்   மூ லம்   அறிமு  கமா னவர் நடிகை சதா அவர்கள். இந்தப் பட ம் ம க்க ளிடத் தில் நல்ல வரவே ற் பை பெற்றது. இந்த படத்தில் இடம் பெற்ற “போ போ போ யா” என்ற ஒரே வசன த்தில் தன் னை  தமிழ் ரசி கர்க ளு க்கு   அ டையா  ளம்   காட்டிக் கொ ண்டார் நடிகை சதா . இதனை தொ டர்ந் து இயக் குனர்  ஷங்கரின் பி ரம் மா ண்ட ப டமான அந்நி யன் படத்தில்  நடித்தார். இ ந்த படத்தை தொ டர்ந்து வர் ணஜாலம், திருப்பதி, உன் னாலே உ ன்னாலே  போன்ற  பல படங் களி ல் நடித்தார்.

இ தன் பிறகு சொ ல்லிக் கொ ள்ளும் படி யான படங்கள் எதுவும் இவருக்கு  அ மைய வில்லை. பின் னர் நீண்ட இ டை வே ளைக்கு பிறகு   த மிழ்   சினிமா வி ல்  ரீ-எ ன்ட்ரி  கொடுக்க முடிவெ டுத்த நடிகை சதா, கடைசியாக இ யக்குனர்  மஜி த் இய க்கிய டார்ச் லைட் என்ற படத்தில்  கி ளா  மராக   நடித்திருந் தார்.

இந்த படத் தில் இ துவரை  இவர் நடிக்காத   கதா பாத்தி ரத்தில்   து ணிந்து  நடித்தார். பின்ன ர்  மார்க்கெட் குறை யாமல் இருக்க நடிகை   சதா, வடிவே லுவின்  க தா நாயகியா க எலி படத்தில்   நடித்தார். மேலு ம் இ  தன் பிறகு நீண்ட இடை வேளைக்கு பிறகு  தான் இ வரது நடிப் பில்   டா ர்ச் லைட்   என்ற ப டம் வெளி யாகி இ ரு ந் தது.

இ ப்பட த்தின் பேட்டி ஒன் றில் நடிகை சதாவிட ம் இ வரது   தி ரு ம ண ம்   குறி த்து கே ட்கப் பட்டது. அதற்கு நடி கை சதா   தி ரு ம ண ம்   குறித்து இ ப்போ தை க்கு எனக்கு  எந்த எண் ண மும் இல்லை.எனது வாழ்வி ல் எ னக்கு ஏ ற்ற ஒரு நபரை  நான் இ துவரை   ச ந் தி த் து   இல் லை. அப்படி ஒரு வ ரை  சந்தி த்தால் கண் டி ப்பாக   தி ரு ம ண ம்  செய்து கொள் வேன் என்று தெரி வித்து ள்ளா ர்.

மேலும்  கையில்   சி கரெ ட்டுடன்   இருப் ப தை நானே   பார் த்திருக்கி றேன்  என்று பயில் வான் ர  ங்கநாதன் கூ றியு ள் ளா ர். எப்போதும்   போ தை   பழ க்கம்   உ டைய  வராக   இரு ந்த தால் சினி மா வை விட்டு   ஓ டி வி ட்டார் என்று நடிகரும்   ப த்திரி க்கையா ளருமான  ப யில் வான் ரங்க நாத ன் கூறி யுள் ளார் என் பது  குறிப் பிடத் த க்கது  .

 

 

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.