கர்ணன் பட த் தில் குதி ரை க்கா ர பை ய னாக வந்த வர் நிஜ த்தி ல் என்ன செ ய்கி றார் தெரி யு மா..?? இவ ரை ந டி க்க வை க் க இது தா ன் கா ரண மா..?? சுவா ரிசி ய மா ன த க வல் உள் ளே ..!!

0 42

இயக்குனர் மாரி  செல்வராஜ் அவர்களின் இயக்கத்தில் தனுஷ் நடிப்பில் வெளியான படம் தான் கர்ணன்.   மக்களி டை யே மிக பெரிய வரவேற் பினை பெ ற்று ள்ள படம், பல  கருத் துகளை யும்   மக் களு க்கு   தந்துள் ள து. மக்க ளிடை யே   மிக பெ ரிய   எதிர் ப் பார்பில்  வெளி யாகி ய   இந்த படம் நல்ல   விமர் சன ங்க ளை   பெற்று   திரை யரங் குக ளில்   வெற்றி கரமாக ஓடியது .நடிகர்கள் தனுஷ், ரஜிஷா விஜயன், யோகி பாபு, லட்சுமி ப்ரியா, கௌரி கிஷன், நட்டி என பலர் நடித்துள்ள இந்த படத்திற்கு சந்தோ ஷ்  நாராயணன்   இ சையமைத் து   உள்ளார்.

இந்த படம்   வெளி யாவதற்கு   மு ன்பே மக்களிடயே இந்த   பட த்தி ன்   பாடல்கள் மிக பெரிய வரவே ற்பி னை பெற்று விட்டதே ப டத் தின் மற் றுமொ ரு வெ ற்றிக் கு கா ரண ம் ஆகும்.ப டத்தி ன்  மு க்கி ய கரு என் றால், 1995ல் தூ த் துக்குடி மாவட்டத்தில் உ ள்ள கொ டி யங்கு ளம் கிரா மத்து  மக் கள் மீ து    கா வ ல்   துறையி னர்   மோச மா க   தா க் கு த ல்   ஒன்றை நடத்திய து. அ தில் பலர்  மா ய் ந் த ன ர்  பலர்   காய ப்ப ட்ட ன ர்   பல  கிராமங்க ள் சூறை யா ட ப்பட்டன. இந்த சம்பவத்தின் பின்னணியை  மையமா கவைத்து க தை அமைத்துள்ளனர்.

இது சாதிய  ஒடுக்க தினை பற்றியும் பேசுவதால்  பல விம ர் சனங்களையும் பெற்று வருகி றது. இப்படி ஒரு நி லையி ல் இ ந்த  படத்தில்  கண்ணபிரா ன் என்ற கதாபா த்திரத்தி ல் போ லீஸ்  அதிகா ரியா கி மி ர ட் டி இ ருக்கி றார் நடிகர் நட்டி. கொரோ னா சி க்க ல்கள் இரு ப்பதா ல், திரைய ர ங்குக ளை 50 சத வித இ ருக் கைகள் ம ட்டுமே  அனுமதி என பல கட் டுபாட்டுகளு டன் தான்.இந்த பட ம் வெளி யான து ஆ னாலு ம் வெளி யாகி  சி ல, நாட்களிலேயே  வசூளை அ ள்ளி யது .

கர்ணன்  படம் முதல் மூன்று நாட்களில் 25 கோடி வரை வசூல் செய்திருகிறது .  கர் ணன் பட த்தை  பா ர்த்து விட்டு ப ல்வே று பிர பலங் களு ம்   சமூ க   வலைத்த ளத் தி ல் தங்கள து  பாரா ட் டை தெரிவி த்து வந்தனர் .இந்த பட த்தில் பல ஸ் டார் ந டிகர்கள்  நடித்திரு ந்தாலு ம் சில காட் சிகளில் ஒரு சிறு பைய ன் அனைத் து ரசி கர்க ளின் கை தட் டல்க ளையும் பெற்று அரங் கையே  உற்சாகமாக்கினா ர்.

அவர் தான் அந்த  சீன்க ளில்  ஹீரோ  என் பது போல  அனைவரு ம் விசிலை  பறக் க விட் டனர். அதிலும் இவர் குதிரை மீது  சாவாரி  செய் யும் காட்சிகளுக்கு கிளா ப்ஸ் பறந்தது என்று தான்  சொல்ல  வேண் டும்.இப்போது இவர் இவ்வளவு  கட்சி தமாக எப்படி நடித்தார்  . ஏற்கனவே இவர் ஒரு  சீரியல் நடிகராம். இவர் பெயர் காளி என்பது  குறிப்பிடதக்க து. மேலும் இவர்   உண் மை யி லேயே   குதிரை ஓட் ட தெரிந்தவர் என்றும்  அதனால் தான்  இவரை அந்த   கதா பதிரத் துக் கு    ஏற்று நடிக்க வைத்துள்ளதாக கூறியு ள்ள னர்.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.