வ ழக்கு எண் 18/9 பட நடிகை ம னிஷா வா இது..?? அட, இவர் தான் ம னிஷா வின் கண வரா..?? வை ரலா கும் பு கை ப்ப டம் உள் ளே..!!

0 270

நடிகை மனிஷா யாதவ் ஒரு   த மி ழ்   தி ரைப்   பட நடிகை மற்றும் மாடல், இவர்   மு க்கிய மாக   த மிழ்   தி ரை யுலகில்   பணி யாற்று கிறார். சினிமாவில்   நடி கைகள்   கால் தடம் எடுத்து வைத்து   வெ ற்றி யை   க ண்டவ ர்களு ம்   இ ருகிறா ர்கள். அதே போல் தனது ஒரு படம்   மூ லம்   தோ ல்வி யை   க ண்டவ ர்களு ம்   இருக்க தான் செ ய்கிறா ர்கள். எ ண்ணி னில்   சினிமாவில் நடிகைகளின் வரத்து   ஏ றிக்கொ ண்டே   போவது தான்.

சில காலமே   ம க்க ள்   மற்றும்   ர சிக ர்கள்   ம த்தி யில்   பெ சபடுகிர ர்கள்.மேலும் புது முகம்   ம க்க ளுக்கு   அ றிமு கமகி னால்   போதும்   ப ழைய   நடி கைகளை   மறந்து   வி டுகிறா ர்கள். அந்த வகையில் இது போல் பல திறமையான நடிகைகள் சினிமாவில் நடித்து விட்டு தற்போது இருந்த இடம் தெரியாமல் காணமல் போய் விடுகிறார்கள்.

அந்த வகையில் 2012 ஆம் ஆண்டு   வெ ளியா ன   ப டமான   வழக்கு என் 18/9   மூ லம்   அ றிமு கமனா வர்   தான் நடிகை மனிஷா யாதவ். இவர் அந்த   பட த்தி ல்   தனது   ந டிப்பி ன்   மூ லம்   த மிழ்   சினிமா   ரசிக ர்கள்   ம த்தியி ல்   பெரும் வரவேற்பு   பெற் றார். மேலும் அந்த படம் இவருக்கு   த மிழ்   சினி மாவில்   ஒரு பெயரை   வா ங்கி   கொடு க்கும்   என எண் ணிய   ரசிக ர்களு க்கு   ஷா க்   ஆகும் வகையில்.

இவர் ஒரு   சி ல   த மிழ்   பட ங்கள்   மட்டுமே நடித்து பிறகு   சி னிமாவி ல்பட   வா ய்ப் பு   இல்லாமல்   தவி த்து   வருகிறார். இவர்   த மி  ழ் சி னிமாவி ல்   நடித்த   பட ங்க ளான   த்ரிஷா   இ ல்லை னா   நயன்தாரா, குப்பை கதை, ஜன்னல் ஓரம், ஆதலால் காதல் செய்வீர், சென்னை 600028 பார்ட் 2 போன்ற   பட ங்க ளில்   நடி த்துள் ளார்.மேலும் இவர்   கடை சியா க   நடித்த படமான   ச ண்டி முனி   பட த்தி ற்கு   பிறகு இவரை   த மிழ்   சினிமா பக்கம் ஆளை   கா ணவி ல்லை.

மனிஷா   வெ ளிநா ட்டில்   செட்டில்   ஆ கிவி ட்டார்   போல. இவர் வர்னித் என்பவரை   தி ரும ணம்   செய்து கொ ண்டு   தற்போது   ச ந்தோ சமா க   தனது   வா ழ் கையை   கழி த்து   வரு கிறார்.மேலும் நடிகை மனிஷா யாதவ் தனது   ச முக   வலை த்த ளம்   மான இன்ஸ்ட கிராம்   ப க்க த்தில்   அக்டிவாக இருந்து வருவபர்  .

அ வ்வபோ து   தனது   பு கைப்ப டங்க ளை   வெளி யிட்டு   வருகி றார். இவரது   அண் மைய   புகை ப்பட ங்களை   பார் த்த   ரசிக ர்கள்   இவரா இது என   வா யடை த்து   போ யுள்ள ர்கள். மேலும் இவரத்கு குடும்ப புகைப்படம்…

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.