ந டிகை யாக அ றிமு கமா கும் இ யக் குனர் ஷ ங்க ரின் ம கள்..?? அ துவு ம் இந்த முன் ன ணி நடிக ரி ன் பட த் திலா ..!! ஆச் சி ரிய மா ன தக வ ல் உள் ளே …!!

0 48

ஷங்கர் இந் தியத் தி ரை ப்ப ட இயக்குநர் ஆவார். எஸ். பிக்சர்ஸ் என்ற தி ரைப் படத் தயா ரி ப்பு நிறுவனத்தையும் நடத்தி வருகிறார். இவருடைய படங்களில்  புதிய  தொ ழில்நு ட்ப கள் , பிரம்மா ண் டமா ன காட் சிகள் , அதிர டியா ன சமூக மாற்றக் க ருத்து க்களுக் காகப்  பேசப்ப டுகின் றன. திரைப்பட இயக்குநர் ஆவதற்கு முன், எஸ்.ஏ.சந்திர சே கரிடம் உதவி இயக்கு ந ரா கப் பணி யாற் றினார்.

இவர் எஸ் பிக்ச ர்ஸ் என்ற திரைப்பட தயாரிப்பு நிறுவ னத் தை யும் நடத்தி வருகிறார். இவர் பல முன் ன ணி நடிகர்களின் படத்தை இய க்க யுள்ளர் என்பதும் குறிப் பிட த்த க்கது .இவரது மகளான டாக்டர் ஐஸ்வர்யா ஷங்கர் புதுச் சேரி கி ரிக் கெ ட் அ ணி யின் கேப் டனா ன ரோஹி த்தை கடந்த சில வா ரங்க  ளுக் கு முன்னர் தான் தி ரும ண ம் செய்து கொண்டார் .

தமிழ்நாடு பிரீமியர் லீக்கில் வி ளையா டும் மதுரை  அணியின் உரிமை யாள ரும், தொ ழில திபரு  மான தா மோ தர னின் மகன் தான் இந்த ரோகித் என்பவர். இப்படி ஒரு நிலையில் ஷங்கரின் இன் னொ  ரு மகளான அதிதி தற்போது ஹீ ரோயி னாக அ றி மு  கமா க உள்ளார் .

அதுவும் பிரபல நடிகரான கா ர்த் தியி ன் விரும ன்  என்ற புதிய பட த்தி ன் மூலம் கதா நாய கி யாக அ றிமு  க மாக இருக்கிறார் . சூர்யாவின் 2டி என் டேர் டைன்மெ ன்ட்  த யா ரிப் பில் உரு வா கியிரு க்கும் இந்த படத்தினை இய க்கு னர் மு த்தை யா இயக் குகிறார் .

மேலும் இந்த பட த்திற் கு யுவன் சங்கர் ராஜா இ சைய மைக்கி றார் .இந்நி   லை யில் நேற்று இந்த படத்தின் போஸ்டர்  வெ ளி  யா கி இருந்தது . தற் போது  இந்த படத்தின் நாய கியா க அறி மு க மாகி இரு க்கும் அதிதி ஷங் கரி ன் போ ஸ்டரும்  வெ ளி யா கி இரு க்கி றது.

 

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.