கு ங்குமப் பூவும் கொ ஞ்சும் பு றாவு ம் பட நடி கை யை ஞா பக ம் இரு க்கா ..?? இவரி ன் க ண வரை பார் த்துள் ளீர் க ளா ..!! இ ணை ய த்தை கல க்கும் வைர ல் புகை ப்ப டம் உள் ளே..!!

0 2,613

தமிழில் 2009 ஆம் ஆண்டு வெ ளி யான குங்கு மப் பூவும் கொஞ்சும் புறாவும் என்ற படத்தின் மூலம் அறி முக மான வர் நடிகை தனன்யா .தற்போது தமிழ் சினிமாவின் எங் கி ருக்கி றார் என்ன செய்து கொ ண்டிருக்கி றார் என்று தெரி யு மா.? தமிழில் நடிகர் ராமகிருஷ்ணா நடிப்பில் வெ ளி யான குங்குமப்பூவும் கொஞ்சும் புறாவும் என்ற படத்தின் மூலம் தமிழ் சினிமா து றை யில் அறி மு கமா னார்  நடிகை தனன்யா .

இவர் தனது மரு த் துவப் படிப்பின் இர ண் டாவது ஆண் டி லே யே சினிமா படங்களில் நடிக்க வந்துவிட்டார் .அதன் பின்னர் பட வா ய்ப் பு கள் எதுவும் வ ரா த தால் மீண்டும் தனது மருத்துவப் பணியை தொ டர் ந்தா ர் .நடிகை தனன்யா பின்னர் எங்கு சென்றார் என்ன ஆனார் என்று எவருக்கும் தெரி யவி ல் லை.

நடிகை தனன்யா ஒரு மிடில் கிளாஸ் குடு ம்ப த் தை சேர்ந்த ஒரு  சா தார ண  பெண் தான். இவரது பெற்றோர்கள் இவரை படத்தில் நடிக்க சம் ம தம் தெரிவி க்க வி ல்லை .ஆனால் இவர் மரு த்து வ படி ப் பை  படிக்கும் போதே  இடையில் கிடைக்கும்  விடு மு றை  நா ட்களி ல்  குங்குமப்பூவும் கொஞ்சும் புறாவும் படத்தில் நடி த்து முடித்தார்.

அந்த படத்தில் நடித் த தன் மூலம் இ வ ருக் கு தமிழ் ரசிகர் மத்தியில் நல்ல வ ர வே ற்பு கிடைத்தது. இந்த படத்திற்கு பிறகு தனது மருத்துவப் படிப்பை முடித்துவிட்டு  பின்னர் மரு த் துவ ராகப் பணி  யா ற்றிய போது இவருக்கு மீ ண்டும் வெ யிலோ டு விளையாடி என்ற தி ரைப் பட த்தில் நடிக்க வாய்ப்பு கிடைத்தது.

ஆனால் அந்த படம் எதி ர்பா ர்த்த அளவுக்கு வெ ற் றி பெ ற வில் லை. இதனால் மீண்டும் தனது மரு த்து வப் பணிக்கு தி ரும் பிவி ட்டார் .பின்னர் 2015ஆம் ஆண்டு ஜியோன் ஆர்யான் என் பவ ரை தி ரு ம ணம் செய்துகொ ண்டு செ ட்டிலா கிவி ட்டார். இ தோ அந்த பு கை ப்ப டம் …

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.