இந்த புகை ப்பட த் தில் இ ருக் கும் கு ழந் தை நட் சத் திர ம் யார் தெ ரி யுமா ..?? அட இ ந்த பிர பல ந டி கர் தா னா ..!! புகைப் பட த் தை பார் த் து விய ந்து போ ன ர சி க ர்கள் ..!!

0 52

கரண் என் ப வர் தென் னிந் திய திரை ப்ப ட நடிகர் ஆவார். இவர் த ன் னு டைய திரைப்பட வாழ்க் கை யை தனது சிறு வய தில் இருந்து தொ டங்கிய வர். இவர் மா ஸ்டர் ரகு என்ற பெயரில் ம லையா ளத்தில் 20க்கும் மேற்பட்ட திரை ப்பட ங்களில் நடி த்து ள் ளார் .கேரள மாநில தி ரைப்பட விரு து கள் வழங் கும் சிறந்த குழந்தை ந ட்சத்திர த் திற்கா ன விரு தை  இர ண்டு முறை பெற்றுள் ளா ர் .இவர் பல மு ன்ன ணி தமிழ் நடி கர்க ளுட ன் இணை  ந்து நடி த்து ள்ளார்.

கமல்ஹாசனின் நம்ம வர் திரைப் படத் தில் எதிர் மறை கதாபாத் திரத்தில் நடி த்து  நல்ல வரவே ற்பைப் பெ ற்றார்.தற்போ து முன்ன ணி  நடிகர்க ளா க கொ டிகட்டி பற க்கும் அஜித், விஜய் அவர்க ளுட ன் இ ணை ந்து பல திரை ப்பட ங் களில் நடித் துள் ளார் .

இவர் தமிழ் சினி மா வில் நடித் து ள்ள கோயமுத்தூர் மாப்பிள்ளை, லவ்டுடே, காதல் கோட்டை, காதல் மன்னன் போன்ற தி ரை ப்பட ங்கள் மா பெ ரும் வெற்றி ப் பெற் றது .இவர் தமிழில் மட்டு மல்லா மல் ம லையா ளத் தில் 30க்கும் மேற்பட்ட திரைப் படங் களில் நடித்து ள் ளார்.பின் னர் தனி ஹீ ரோ வாக களம் இற ங்க ஆர ம்பித் தார் நடிகர் கரண் .

இவர் கொ க்கி என்ற திரை ப் படம் மூ ல மாக தமிழ் திரைப்பட த்து றையி ல் கதாநா யக னாக நடிக்கத் தொடங்கினார். அதன் பின்னர்  கரு ப்பசாமி குத்தகைதாரர் காத்தவ ராயன் போன்ற படங்களில் தொ டர்ந் து கதா நாய க னாக நடித்து வ ந்தார். இந்த திரை ப்படங் கள் சொல்லிக் கொள் ளு ம் அளவி ற்கு வெற் றி பெ றவி ல்லை.

இந் நி லையில் தற் போது எந்த ஒரு திரைப் ப டத் திலும் நடிக் காமல் சினி மா விற்கு ஓய்வு கொ டு த்து வரு கிறார் நடிகர் கரண். இவர்  சினி மாவில் மீ ண்டும் எப் பொ ழுது ரீ என்ட்ரி கொ டுப் பார் என அவ ரது ரசி கர் கள்  ஆவ லு டன் காத் துக் கொண் டி ருக்கி றார்க ள். 

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.