நாட் டாமை பட த்தில் வரும் இந்த பெ ண் ணை ஞா பக ம் இரு க் கா ..?? அ தன் பிற கு இவர் இ த்த னை பட த் தில் நடித் துள் ளா ரா..!! புகைப் படத் தை பா ர்த்து அதி ர்ச் சியா கும் ரசி கர்கள்..!!

0 1,004

த மி ழ் சி னிமா வில் க மர்சி யல் ப டங் களி ன் ரா ஜா வாக தி கழ் ந் து வ ரு பவ ர் இய க்கு னர் கே.எஸ் ரவி க்கு மார். 90ஸ் கா லக ட்டத் தில் தொ டர் ச்சி யாக ஹி ட் ப டங் களை கொ டுத் தவர் தான் கே.எஸ் ரவிக் குமார் அவர்கள். 1994ஆம் ஆ ண்டு கே.எஸ் ரவி க்கு மார் இ யக் கத்தி ல் வெ ளிவ ந்த து நா ட்டா மை ப டம். இந் த ப டத் தில் க வுண் டம ணி ம ற்றும் செ ந்தி ல் ஆ கியோ ரது கா மெ டி உ ச்ச த்தை எட் டிய து என்று தான் சொல் லவே ண்டும் .

அ னைவ ரையும் வி ழுந் து வி ழுந் து சி ரிக் க வை க்கு ம் அ ளவி ற்கு இ ருக் கும் இவ ர்கள து கா மெடி.அ ப்போ து ஒ ரு சீ னி ல் க வுண் டம ணிக் கு பெ ண் பா ர்க் க செல் லு ம் போ து, பெ ண்ணி ன் அ ப் பா உ ட்கா ர்ந் து மிக் ஸர் ம ட்டு மே சா ப்பி ட்டு கொ ண்டி ருப் பார். அ ந்த கா மெ டி இ ன்ற ளவு ம் பே சப் பட் டு தான் வரு கிற து.

அதே கா ட்சி யில் வ ரும் பெ ண் ப ற்றி யா ரும் அ றிந் திருக் க வா ய்ப் பு இ ல் லை. இ வர் நா ட்டா மை ப டத்தி ற்கு பின் னர் லி ங்கா ப டத்தி ல் கூ ட நடி த்து இரு க்கி றார். அ வரின் பெ யர் கீ ர்த்தி நா யுடு. நா ட்டா மை ப டத் திற் கு பி ன்னர்  லிங் கா ப டத் தில் நடி த்த போ து அங் கே இரு ந்தவ ர்கள் பலரு ம் இவ ரை நா ட்டா மை ப டத் தில் நடி த்த நடி கை என்று நம் பவில் லை.

பி ன்னர் மே க்கப் போ ட்டு மு டித் த பி ன்னர் கே எஸ் ரவி க்கு மார் இ வரை க் க ண்ட தும் இவ ரை அ டை யா ம் க ண்டு கொண் டு நீ ங்களா எ ன்று ஆ ச்சரி யப் பட் டார். ஆம், அந்த அ ளவி ற்கு இத் தனை வ ருட ம் ஆ கியு ம் அ தே இள மையு டன் இ ருக் கிறா ர்.இ வர் பி ரப லமா னது எ ன்ன வோ நா ட் டாமை ப டத் தின் மூல மா க இரு க்கலா ம். ஆ னால், இ வர் இ ந்து , சே துபதி ஐபி எஸ் , நம்ம அ ண்ணா ச்சி, மே மாதம் என்று பல  படங்க ளில் ந டித் து உ ள் ளார்.

அது மட்டுமல்லாமல் ஹிந்தி, தெ லுங்கு என் று பல் வேறு ப டங்க ளில் ந டித்திரு க்கு ம் இவர் மீனா, ரோஜா, ரம் பா எ ன்று பல் வே று மு ன்ன ணி ந டிகை களி ல் தோ ழியா க ந டித் திருக் கிறா ர்.அ தே போல நாட் டா மை ப டத் தில் க வுண் டம ணியு டன் ந டித்த அனு பவ ம் கு றித் து பே சி ய கீ ர்த் தி நா யு டு, கவு ண்டமணி சார் மிகவும் நன்றாக பேசுவார் அவரே எனக்கு பல படங்களில் வாய் ப்பை சிபா ரிசு செ ய்திருக் கிறார் என்று கூறி னார்.

மேலும் 2000 ஆம் ஸ்ரீ ஹ ர்ஷா என்பவரை தி ரு ம ண ம் செய்து கொ ண்டார் கீர் த்தி நாயுடு. அவரும் தெ லுங்கில் பல பட ங்களி ல் க தாநா யக னாக நடி த்தவர் தான்.தி ரு ம ணத் திற்கு பின் னர் இவர்க ளுக்கு ராகுல் என்ற ம க ன் பிற ந்தா ர். அவரு க்கு தற்போ து 18 வய தாகிற து. ஆனால், இன் றும் கீர்த்தி நாயுடு அதே இ ள மையு டன் இ ருக் கிறார் என்பது ஆ ச்சிரி யமே.

ஆனா ல், தான் ஒரு நடி கை என் பதை வி ட ஒரு ம கனு க்கு அ ம்மா மற் றும் குடு ம்பத் தலை வி ஆனார்.அதை யே நா ன் பெ ரிது ம் விரு ம்புவ தா க கூ றிய கீ ர்த்தி , தி ரு மண த்திற் கு பி ன்னர் கூ ட ப ல்வே று ப டங்க ளில் ந டிக் கும் வா ய்ப்பு வந் ததாக வும் அ வ்வள வு ஏ ன் அனு ஷ்கா வின் தோ ழி யாக கூ ட ந டிக்க இ ருப்ப தாகவும் கூ றியிரு ந்தார்.

இவர் அ ஜித் ந டிப் பில் 2012 ஆம் ஆ ண் டு வெ ளியா ன ‘பில்லா 2’ படத் தில் கூட நடித் துள் ளார்.மே லும், தன க்கு சோ சிய ல் மீ டியா எல் லாம் அவ் வளவு ப ரிட் சய ம் கி டையா து நா ன் பெ ரும் பாலு ம் பே ட்டிக ளை கூ ட கொடு த்த து இ ல்லை என் று  கூறியுள்ளார் . இருப் பினு ம் த னக்கு வ ரும் ப ட வாய் ப் பை தா ன் ம றுக் காமல் செய் து வரு வதா கவு ம்  கூ றியி ருந் தார்.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.