கே.ஜி.எஃப் ப டத் தில் ரா க்கி யின் அ ம்மா வா க நடித் த பெண் ணா இது..?? அட என் ன இப் படி மாறி யுள் ளா ர்..!! புகை ப் படத் தை பா ர்த் து அ தி ர்ச் சி யா ன ரசி கர் கள்..!!

0 1,066

கடந்த 2018 ஆம் ஆண்டு யா ஸ் நடி ப் பில் வெ ளி யான கேஜிஎப் படத்தின் மூலம் அனைத்து மொழி ரசிகர் களிட மும் பிரப லம டை ந்தவர் தான் அர் ச்சனா ஜொய்ஸ். எந் தவித எதிர்பா ர்ப்பு மி ன் றி வெளி யான இப்படம் ரசிக ர்க ளி டையே  மாபெரும் வெ ற்றி பெற்றது என்பது குறி ப்பி டத் தக் கது. அதுமட்டுமல்லாமல் இப்படத்தின் இ ரண் டாம் பா கத்தி ற்கு அனை த்து மொழி  ரசி கர் க ளும் எதிர்பார்த்துக் கொ ண்டி ரு க்கிறார்கள் .

மேலும் இப்ப டத் தின் படப்பிடிப்பு முடிந் துவி ட்டதா கவும் வி ரை வில் தி ரைக்கு வரும் என்றும் படக்கு ழுவினர்  தெரி வித் துள் ளனர் .சமீபத்தில் இப்படத்தின் டிசர் வெ ளி யாகி மா பெரும் வர வே ற்பை பெற்றது.இந்த படத்தில் ஆக்ஷன் கா ட்சிக ளுக்கு இ ணை யாக பெரிதும் பே சப்ப ட்டது. இந்த பட த்தின் வச னங் கள் தான் அதிலும் அடிக்கடி இ ந்த படத்தில் வரும் ஹீ ரோ வின் அ ம்மா பே சி ய படத்தில் அனை த்தும்  பல ரசிக ர்களு க்கு அத்துபடி என்று கூட சொல் லலாம் .

ஆனால், அந்த அம்மா க தாபா த்திர த்தில் நடித்த நடிகை 30 வயது ம திக்க த்த க்க இளம் பெண்  என்பது தான் பலரையும் ஆச் சரி யபட  வை த்தது.கேஜி பின் முதல் பாக த் தில் ராக்கி  பாய் க்கு  அம்மா வா க நடி த்தவர் தான் அர்ச்ச னா ஜொய்ஸ். இந்த  ப டத்தில் இவ ரது நடிப்பு பெரிது ம் பேச ப்பட் டது .

கே ஜி எப் படத்தில் பு டவை யை போத்தி கொ ண்டு ஒரு பரி தா பமான அ ம்மா வாக காட்சி யளி த் த இவர் நிஜ த்தில் அல் ட்ரா மாடர்ன் மங் கை யாக இருந் து வருகிறார். மேலும், சமூக ம ங்கை யாக ஆ க்டி வாக இருக்கும் இவர் அடி க் கடி தனது புகை ப்ப டங்களை வெ ளியி டுவது வழக்கம்.

அந்த வ கையி ல் ச மீப த் தில் அல்ட்ரா மாட ர்ன் உ டை யில் இரு க்கும் சில புகை ப்பட ங்க ளை வெளி யிட் டுள் ளார். அதனை பார் த்த ரசிக ர்கள் ரா க்கி பாயின்  அம் மாவா  இது என  அச ந்து போ யு ள்ளனர். அந்த அளவி ற்கு மாடல் போட் டோ ஷூட் எடுத் துள் ளார். இ தோ அந்த பு கைப் படத்தை  நீங் க ளும்  பா ரு ங்க…

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.