ந கை ச்சு வை நடிகர் சா ம்ஸ் ம க னா இது..?? தற் போ து என் ன செ ய்கி றா ர் தெ ரி யுமா..?? வெ ளி யான த கவ ல் உள் ளே..!!

0 87

காமெடி நடிகர் சாம்ஸ் அவர்கள் 17 ஜூலை 1970 அன்று பிறந்தார். இவர் ஒரு   இ ந்தி ய   திரை ப்பட   நடிகர் மற்றும்   நகை ச்சுவை   நடிகர் ஆவார். அவர் தமிழ் மொழி படங்களில் தோன்றினார். இவரது நிஜ பெயர் சுவாமிநாதன். அவர்   மு க்கிய மாக   துணை   வே டங்க ளில்   தோ ன்றி னார்   குறிப்பாக கிரேஸி மோகன் நாடகங்களில் மற்றும் பலிவான சோலை மற்றும் ஒன்பாதுலே குரு  ஆகியவற்றில் பல   க  தா பாத்தி ரங் களில்   ஒன்றாகும். தமிழிராய் சேனல் நகைச்சுவை   நி கழ்ச் சியில்   ஜி.

கார் த்திகே யனுடன்   தோ ன்றியு ள்ளார்   சாம்ஸ் அவர்கள். பயானத்தில்   நடி த்தத ற்காக   சாம்ஸ்   பா ராட்டு க்களைப்   பெற்றார்.“சிறந்த காமிக்   நி வார ணத்தை  ” வ ழங்கி யதால்   “சாம்ஸைப் பற்றி ஒரு சிறப்பு   குறி ப்பிட ப்பட   வேண்டும்” என்று ரெடிஃப் கூறினார். “சாம்ஸ் யாருடைய ஒளிரும் விழிகள்   வீ ழ்ச்சி யடைகி ன்றன  ” என்பது “ஒரு கலவரம்” என்று இந்து கூறியது.

அதன் பிறகு இவர் பல படகளில்   நடி த்து ள்ளார்   என்பது   குறி பிட த்த க்கது.தற்போது இவர் நடித்த அண்மையில் வெளியான இரண்டாம் குத்து என்ற படத்தின்   சர் ச்சை களி ல்   சி க்கிய வர் காமெடி நடிகர் சாம்ஸ் அவர்கள். பின்னர் இனி இதுபோல பட   வே டங்க ளில்   நடிக்க மாட்டேன் என மு டிவெ டுத்து   வெளி ப்ப டை யாகவும்   அறி வித்து விட்டார் காமெடி நடிகர் சாம்ஸ் அவர்கள்.

அஜித்துடன்   கா தல்   மன்னன்   பட த்தி ல்   தொடங்கி பல   பட ங்க ளில்   கா மெடி   ந டிக ராக   காட்சிகளில் நடித்து   வ ந்தவர்   சாம்ஸ்.அவரின் படங்களில்   கரு ப்பசா மி   கு த்தகை க்காரர்   படத்தில் நகைக்கடை ஓனராக   வ ந்தவ ரை   தான்  நடிகர் சாம்ஸ் .அதன் பிறகு இடையில் வ ழிப றி கும்பலாக வந்த வடிவேலு   கு ழுவின ரிடம்   மா ட்டிக்கொ ண்டு   நகையை   ப றிகொ டுத் த   காட்சிகள் இன்னும்   சு வார சிய மாக   தான் இருந்து   வ ருகி ன்றனர்.

எத்தனை முறை   பா ர்த்தா லும்   சலி க்கா மல்   முதல் தடவை   பார் ப்பது   போன்று தான் தோணும்அந்த காட்சி.பெரு ம்பா லும்   சினிமாவில் இருக்கும் நடிகர்கள் மற்றும் நாடிகள்   அவ ர்களு டையை   ம க ன்   மற்றும்   ம கள்க ளை   சினிமா பாக்கம் தான் அனுப்பி விடுவார்கள். அத போன்று தான் சினிமா   பி ரபல ங்க ளின்   வாரிசுகள் தி ரைத் துறை க்கு வருவது போல அவரின் ம கனும் வருவாரா என   ர சிக ர்கள்   எதி ர்பா ர்க்கிறா ர்கள்.

அவரின் மகன் யோஹன் என்பவர் போட்டோ ஷூட் நடத் தியுள் ளர்.யோஹன் அவர்கள்  இயக்குனர் ராம் அணியில் உ தவி   இய க்குன ராக   யோஹன் பணியாற்றி   வ ருகி றாராம் என்ற தகவல் வெளியானது. மேலும் நடிப்பு, படம் இயக்கம், தயாரிப்பு கலை படித்து   முடி த்துள் ளாராம்.மேலும் இவர் நடத்திய போட்டோ ஷூட் தற்போது வெளியானது இதை பார்த்த காமெடி நடிகர் சாம்ஸ் ரசிகர்கள் உங்களுக்கு இவ்ளோ பெரிய   ம க ன்   இருகர்களா என்று கமென்ட் செய்துள்ளனர். இதோ அவரி புகைப்படம் பாருங்கள்…

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.