வி ஜயுடன் பிர ண்ட்ஸ் பட த் தில் நடித்த நடி கையா இது..?? தற் போ து ஆ ளே அடை யாளம் தெரி யாத அள வுக்கு மா றிவி ட்டார்..!! வைர லா கும் புகை ப்ப டம் உ ள் ளே..!!

0 70

த மிழ்   சினி மா   உ லகி ல்   முன்னணி நடிகர்களாக வலம்   வ ருப வர்க ள்   நடிகர் விஜய், சூர்யா அவர்க ள். இவர்கள் இருவரு ம்   சினி மா   உ ல கில்   வ ளர்ந் து   வரும்   கா லங் க ளில்   இ ணை ந்து   பல   பட ங்க ளில்   ந டித்து ள்ளா ர். அந்த வகையில் இவர் இருவரும்   இ ணை ந்து   நடித்த சூப்பர்   ஹி ட் டான   படம் தான் பிரண்ட்ஸ். இந்த பட ம் 2001 ஆம் ஆண்டு   சித்திக்   இ யக்க த்தில்   வெ ளிவ ந்த   படமாகும். இந்த படத்தை   அ ப்ப ச்சன்   த யா ரி த்து   இரு க்கிறா ர்கள். மேலும் இந்த பிரண்ட்ஸ் படம் மலையாளத் திரைப்படத்தில் தலுவி வந் தது.

இந்த படத்தில் தேவயானி, ரமேஷ் கண்ணன், விஜயலட்சுமியின், வடிவேலு, ராதாரவி உள்ளிட்ட பல   நடி கர் கள்   நடி த்திரு க்கி றார் கள். இந்த படத்தி ன்   மூ ல ம்    த மி ழ்   சினி மா வில்   அறி மு கமா னார்   நடி கை  மற்றும்   நட ன இயக்குனருமான அபிநயா.இவர்கள் இந்தப்படம் பற்றிய   சு வார சிய மான   அனு பவ ங்க ளை   ப கிர் ந்து   உள்ளார் கள்.

80,90   கா லகட்ட ங்க ளில்   த மி ழ்   சி னி மா   உ லகி ல்   க வ ர்ச் சி யிலு ம்   கு ணச்சி த்திர   வே டத்தி லும்   படங்களில்   க தாநா யகி யாக வும்   ரசி கர்க ளின்   கனவு க்கன் னி யாக   ஒரு   கல க்கு   க லக் கிய வர்   நடிகை அனுராதா.இவருடைய   ம க ள்   தான் நடிகை அபிநயஸ்ரீ. நடிகை அபிநயஸ்ரீ   தி ரைப் பட   நடிகை மட்டும் அல்லாமல்   சி றந் த   ந ட ன   இ யக் குன ரும்   ஆவார்.

இவர் பெரும் பாலும் தமிழில் பல படங்களில்   க வ ர் ச் சி   க தாபா த் திரங் களில்   நடித்து உள்ளார். இந்நிலையில்   இய க்குனர்   ரமேஷ் கண்ணன்   இயக்க த் தில்   சூர்யா விஜய்   இணைந் து   ந டித்த   பட ம்தா ன்   பிர ண்ட்ஸ்.இந்த திரை ப்பட த்தில் நடிகை தேவயானியின் சகோதரியாக அபிநயஸ்ரீ நடித்திருந்தார்.

இந்த பட த்தி ன்   மூல ம் தான் த மிழ் சினிமா உலகிற்கு   அறிமு கமா னார். இந்த படத்தில் நடிகை அபிநயஸ்ரீ. அவர்கள் விஜயை ஒரு தலை   கா த லா க   செ ய்யும்   பெ ண் ணா க   நடி த்தி ருக் கிறா ர்.இந்த படத்தில் நடிக்கும் போது இவருக்கு வெறும் 13   வ யதுதா ன்   ஆகியிருந்தது. இதுகுறித்து   சமீ பத் தில்   இவர் பேட்டி யளி த்திருக் கிறார்.

அதில் அவர்   கூ றிய து   பிரண்ட்ஸ்   ப டத் தில்   நடிக்கும் போது எனக்கு 13 வயது தான் ஆனது. ஆனால் என்னுடைய அம்மா அனு ராதா தான்   ப டத் தில்   நடி க்க   கூ டா து   என்று   தடு த்தார் கள்.நான் தான் அட ம்பி டித்து   விஜயுடன்   பி ரண்ட் ஸ்   ப டத் தில்    நடி த்தே ன். இந்தப்பட த்தை  பார்த் து  நா ன் மி கவு ம் பெரிய   பெ ண்   என் று   நி னைத் தா ர்கள்.

அவர்களுக்கு எல்லாம் நான் மிகவும்   சி ன் ன   பெ ண்   என் பதை சொல்ல விரும் பினேன் என்று கூ றியுள்ளார்.அபிந யா படத்திற்கு பின் இவர்   பல் வே று   தி ரைப் படங் களி ல்   கு ணச் சித் திர   வே டத்தி லும்   நடி கையாக நடித்து இருந்தாலும் இவர் பல   பட ங்களு க்கு   நட ன   இ யக்கு ன ராக   பணி யாற்றி   இருக்கிறார். இதோ அவரின் பு கைப்படம்…

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.