சர வ ணா ஸ்டோ ர் ஸ் அண் ணா ச் சி மா-மி-யா-ர் யா ருன் னு தெ ரியு மா ? இப்படியொரு உறவுமுறையா ?? கண் டிப் பா ந ம்ப மா ட்டீ ங்க !! ஆனா உ ண் மை தா ன் !!

0 211

தி லெ ஜ ண்ட் சர வ ணா ஸ்டோ ர் ஸ் உ ரி மை யா ள ர் அருள் பலரு க்கு ம் பரிட் சியமா ன வர். 5 நி மிட த்தி ற்கு ஒரு மு றை டிவியி ல் தோ ன்றி உ ள்ளூ ர் அழகி முதல் வெளிநாட்டு அழை வரை அனை வரு ட னும் இணைந்து ஆ-ட்-ட-ம் போட்டு பிரபலமானவர்.தற்போது விளம்பர படங்களில் ந டித் து வரும் அவர் வி ரை வில் வெ ள்ளி த் திரை யில் தோன் றவு ள் ளார்.த ற்போ து தி லெ ஜ ண்ட் சரவ ணா ஸ்டோ ர்ஸ் வி ளம் பரப் படங் கள் எ டுத் தும் வரும் இய க் குநர் கள் ஜே.டி மற் றும் ஜெரி ஆகி யோ ரே இந்த  பட த் தை இயக்  கவு ள்ள னர்.

இப்ப டத் தி ன் பட்ஜெட் 30 கோ-டி- என் றும் கூற ப்படு கி றது.ஆனா ல் இது செய் தி யல்ல. தி லெஜண்ட் சர வ ணா ஸ்டோ ர்ஸ் ஓனர் அருள் நம்ம தெ லுங் கா னா ஆளுநர் த மிழி சைக் கு சொ-ந்-த-க்-கா–ர-ரா–ம்.அதா வது தமி ழிசை யின் தாயார், அருள் மனை வியி ன் தாயா ருக் கு சித்தி முறையாம்.

அப்ப அ ருள் ம னை வி தமி ழி சை க்கு அக்கா மகள் உ-ற-வு என தெரி யவ ந்து ள்ள து.அப் போ நம்ம தி லெ ஜ ண்ட் சர வ ணா ஸ்டோர்ஸ் ஓனர் அருள் என் ன உற வு முறை ன் னு தெரி யுதுங் களா? ஆமாங்க தமி ழி சை அவருக்கு மா-மி-யா-ர் முறையாம்.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.