நடி கை நதி யா வி ல் முதல் க-ண-வ-ர் யார் தெ ரியு மா இரண்டு மக ள்க ளின் அ ப் பா இவர் தா னா!! இவ ள வு நாள் தெரி யா ம போ ச் சே!!

0 201

நதியா ஒரு தமி ழ்த் தி ரை ப்பட நடி கை. இவரது இயற்பெயர் சரீனா அனூஷா மோய்டு. 1984-94 காலக ட்டத் தில் கதாநா யகியா கவு ம், பின் னர் 2004  முதல் தற் போது வ ரை து ணைப் பாத் திரங் களிலும் நடித் து வரு கிறா ர். தமிழில் பூ வே பூச்சூ டவா என் ற தி ரைப் படத் தில் இவர் அறி முக மா னார். தமிழ் தவிர மலை யாள மொ ழிப் பட ங்க ளிலும் நடித் துள் ளா ர்.நடிகை  நதி யா தமி ழ்ப் பட ங்க ளில் நடித் து ரசி கைகளி ன் மன த்தி ல் இ டம் பெற்று  தாக்  கத் தை ஏற் படுத்தி யவர். இவர் கதாநாயகியாக நடித்த கால கட்டங்களில் எந்தப் பொருளை எடுத்தாலும் நதியாவின் பெயர் சொல்லி விற்கும் அளவிற்கு பிரபலமாக இருந்தார் .

நதியா வளையல், நதியா செ–ரு–ப்– பு, நதியா புடவை நதியா பெண்கள் சை  க் கி ள் ஆகியவை இவற் று ள் சில.51 வயது ஆ னா லும் இன் னும் கூட மிக இள மையா க தோ ற்றம ளிப்ப வர் நடிகை  நதி யா.2004ஆம் ஆ ண்டு ஜெ யம் ரவி ந டிப் பில் வெளிவ ந்த எம். குமரன் சன்   ஆப் மகால ட்சுமி பட  த்தில் ஜெய ம் ரவிக்கு  அம் மா வாக நடி த்திருப் பார்.

1988ஆம் ஆண் டு திரு மணம் செய் துகொ  ண்டு அ மெரிக் கா வில் செட் டில் ஆ கிவி ட்டார்.
தி ருமண திற் கு பின் ஓ ரிரு படங் களி ல் நடித் தா லும் அத ன் பின் னர் பெரி தா க பட வா ய்ப் புகள் இல் லாத தால் தன து  குடு ம்பத் தை கவ னி ப்பதில் நேர ம் செல விட் டார் .நடிக ர் மோ கன் லால் மற்றும் நடி கை நதி யா இ ருவ ரும் எடுத்து க் கொ ண்ட பு-கை-ப்-ப-ட-ம்.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.