இந்த கு ட்டி பொண் ணா க இ ரு க்கு ம் தமி ழ் சினி மாவி ல் ஹீ ரோஜி னா க மட் டும் நடித் து வரும் ந டி கை யார் தெரி யுமா? –

0 53

கொ- ரோ-னா -வை-ர-ஸி-ன் தா- க் -க-ம் காரணமாக தற்போது இந்தியாவில் ஊ -ர -ட-ங்-கு- ச -ட்-ட-ம் போ டப்பட்டு ள் ளது.இத னா ல் அனை வ ரும் வீ ட்டுக்குள் இருந் தபடி தங் களுக்கு பி-டி-த்-த செயலில் ஈடுப்பட்டு கொ ண்டி ருக்கின் றனர். ரசிகர்கள் தங் களுக் கு பிடித் த  நடிகர், நடிகைகளின் பு-கை-ப்-ப-ட-ங்-க-ள் ம ற்றும் அரிய கா-ணொ-ளி-க-ளை வை-ர-லா-க்-கி வருகின்றனர். அந்த வ கையில், நடிகை  திரி ஷாவி ன் சிறு வயது பு-கை-ப்-ப-ட-த்-தி-னை ரசிகர்க ள் வை-ர-லா-க்-கி வரு கின்றன ர்.தமிழ்  சினிமா வில் ஜோ-டி -திரைப்படத்தின் மூ-ல-ம் துணை  கதா பாத் திரத்தில் அறி முகமான த் ரிஷா மௌ னம் பேசிய தே பட தின் மூ-ல-ம் கதாநா யகியா க அறிமுகமானார்.

பி ன்பு தொ டர்ந் து தி ரைப்பட ங்க ள் ஹி-ட் -அ -டி-க்-க-வே தமிழ் சினிமாவில் சீ-க்-கி-ர-மே முன் னணி கதா நாயகியாக உ-ரு-வெ-டு-த்-தா-ர். தனியாக இவ ருக் கென ரசிகர் பட் டாள மே உருவா னது, இவர் பல இளை ஞர்க ளின் கன வு க -ண் -ணி-யா கவும் திக ழ்ந் தார். இவர் அ னை த்து முன்னணி ந டிகர்க ளுட னும் மிக வும்  பிஸி யாக  அப் பொ ழு து நடித்தார்.

நடிகை த்ரிஷா கில்லி, சாமி, தி-ரு-பா- ட்-சி, ஆறு, அ ரண் மனை 2 மற்றும் 96 என பல வெற்றி பட ங்க ளில் கதா நா யகி யாக நடித் து மிக பெரிய வெற்றி பெற்றுள்ளன.. பல முன்னணி பிரப லங்க ளு டன் நடித்த  த்ரிஷா  தற் போ து சினி மாவி ல் படுபி ஸி யாக நடித் து க்கொ ண்டி ருக்கின் றார். தமிழ், தெ லு ங்கு, மலை யா ளம், கன் னடம் என அ னை த்து மொ ழிக ளிலும் கல க்கி வருகின்றார்.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.