இது வரை எந் த நடி கை யும் செய் யா த ஒன் றை த ன் அம்மா விற் காக செய் த நடி கை ஆர் த் தி ..?? தாய் ப்பா சத் தில் அ னைவ ரை யும் நெ கிழ வை த்த நடி கை ..!! அப்ப டி எ ன்ன செ ய் தார் தெ ரியு மா ..?? வெளி யா ன புகை ப்பட த் தை பா ர்த் து வி யந் து போ ன ரசி கர் க ள் ..!!

0 293

ஆர் த்தி ஒரு தென் னி ந்தியத்  திரைப்பட மற்றும் தொலை  க்காட்சி நடிகை ஆவார். இவர் பல திரைப்படங் களில் ந கை  ச்சுவை  வே டங் களி ல் நடி த்துள்ளா ர்  . இவர் 1987  ஆம் ஆண்டு வெளிவந் த வண்ண  கன வுகள்  என்ற திரை ப்படத் தின் மூலம் குழ ந்தை நட்ச த்தி ரமாக அறிமுக மா னார். இவர் தமிழ் ,தெ லுங்கு ,ம லையா ளம் மற்றும் இந்தி போன்ற மொழிகளில்  சுமார் 65  திரைப்ப டங்களி ல் குழந் தை நட்சத் திரமா க நடித் துள்ளா ர் என்பது குறி ப்பி டத்தக் கது. மே லும் குழந்தை பருவத்தில் சக குழந் தை நட்சத் திரமான ,

தற் போது இ வருடைய கண வ ருமா ன  கணே ஷ் கரின் ச கோ தரியா க  என் தங் கை  கல் யாணி என்ற  திரை ப்பட த்தில் ந டித்து ள்ளார்.பின் னர் விக்  ரம் நடி ப்பில் வெளி யான அருள் என்ற  படத் தின்  மூலம் து ணை க தாபா த் திரத்தில் நடிக்க தொ டங்கினா ர் . சன் தொலைக் காட் சியில் ஒளிப்பர ப்பான அசத்த ப்போவ து யாரு என்ற நிகழ்ச்சியில் நடுவ ராக இரு ந்தார்.

மேலும் இவ ர் கணே ஷ்கர் என்ற  நகைச்சு வை நடிக ரை திரும ண ம் செய் துகொ ண்டார் . நடிகை ஆர்த்தி  கலை ஞர் தொலை க்காட் சியில் ஒளிப்ப ரப்பான மானா ட மயி லாட என்ற நடன நிக ழ் ச்சி யில் தன் னுடைய  கண வருடன் இ ணைந் து கலந் துகொ ண்டு இரண் டா வது பரிசை வென்றார் .ஆனா ல் நிக ழ்ச் சியில் கலந்து கொ ண்டு க டைசி வரை  நீடிக்க  முடியா மல் பாதியி லேயே வெ ளியே றினார்.

பின்னர் மீண்டும் சி னி மா பக் கம் வந்தார்  . அந்த வ கையி ல் குட்டி , தோர ணை  , தம்பிக்கோட்டை போன்ற பல பட ங்களில் நகை ச்சு வை கதாபா த்தி ரத்தில் ந டித்தி ரு ந்தார் .இப்படி பல பட ங்க ளில் நடித் திரு ந்தாலு ம் இவர் ம க்கள் மத்தி யில்  பெரிய அள வில் பிரப லம் அடைய வில் லை.

இதன் பின் னர் கடந் த 2017-ம் ஆ ண்டு ஒளி ப்பரப்பா ன பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சி மூலம் ரீஎன்ட்ரீ கொடு த்தார் ஆர்த்தி . மேலும் ஆரம் பத் தில் சற்று அள வான உட லில் தான் இருந் தார்.  பி ன்னர்  உடல் எடையை  குறை க்கி றேன் என்று இவர் எடு த்த சில முயற் சிக ளால் இவரது  உடல் மேலு ம் எ டை அதிகரி த்து  விட்டது.

இ தனால்  நடி கை ஆ ர்த்தி அவர் களி ன் உருவத் தை வை த்து பல ரும் கேலி  கிண் டல் செய்தாலும்,  அதையெ ல்லாம் பார்த் து துளியும் கண் டுகொ ள் ளாமல் அவரின் வே லை யை செ ய்து வருகிறார் . இவர் பிக் பாஸ் நிக ழ்ச்சிக் கு பின் னர்  விஜய் தொ  லைக்காட் சியில் ஒளி ப் பர ப் பான ‘ கலக் கப் போவது யாரு ‘ நிக ழ்ச் சியில் நடுவராக பங் கே ற்று வந்தார் .

மேலும் சமீ பத்தில்  தான்   இவரின்   அம்மா விற் கு நா  ன்காம் ஆ ண்டு நி னை வு தினம் வ ந்த து . அப் போது ந டிகை ஆர் த்தி தன து வீட்டில் தன் அம் மாவி ன் உரு வத் தை சி லை யாக செய் து வழி பட்டு வரும் ஒரு புகைப்ப டத் தை பகி ர்ந்து ள் ளார்.  இதைப் பார்த் த ர சிகர்க ள் தாய் பாசத் தில் மற்ற  நடி கைக ளை விட இவ ரை போல் ஒரு நடி கை  இல் லை என்று பலரு ம் கூறி வ ரு கின் றனர்…

 

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.