வேலை யில் லா பட்ட தா ரி பட த்தி ல் தனு ஷின் தம் பி யாக நடி த்த ந டிக ரை ஞா ப கம் இருக் கா ..?? தற் போது இவ ர் எப்ப டியு ள் ளார் , என் ன செய் கி றார் தெரி யு மா..?? வெளி யா ன தகவ ல் உ ள் ளே ..!!

0 111

தமிழில் க டந்த  2014  ஆம் ஆ ண்டு இ யக் குனர் வே ல்ரா ஜ் இய க்க த்தில்  தனுஷ் நடிப் பில் வெளி யா ன  திரை ப்படம் தா ன் வேலை யி ல்லா பட்டதாரி.  இந்த படத்தில்  தனுஷ், அமலா பால், சரண்யா மோகன், சமு த்திரக்கனி போ ன்ற  பல ர் நடி த்த இந்த தி ரைப்படம்  ரசிகர்க ள் மத்தி யில் நல்ல  வரவே ற்பை பெ ற்ற து. மேலும், இந்த திரை ப்படம் அந்த ஆண் டின் வெற் றிப்ப டமா கவும்  அமை ந் தது. இந்த தி ரைப் படம் ப்ரொடக்ஷன் செலவையும் சேர்த்து வெறும் 6 கோடி  பட்ஜட் டில் உ ரு வான து .ஆ னால், இந்த தி ரை ப்படம் 100 கோடிக்கு மேல் வசூல் செய்து சாத னை  ப டைத் தது  .

மேலும்  இந்த படத் தின் வெ ற்றியை  தொடர்ந்து இந்த படத்தின் இரண் டா ம் பாக த்தினை சௌந்தர்யா ரஜினி காந்த்  இ யக்கி 2017 ஆம் ஆண்டு வெ ளியா னது. ஆனா ல் இந் த திரைப்ப டம் எதிர் பார் த்த அளவி ற்கு வெற்றிப்  பெற வி ல்லை .  மேலும் இந்த  இரண்டு  பா கங்க ளிலும்  தனுஷின்   த ம்பி யாக   நடித்தவர் தான் ஹ்ரி ஷிகேஸ். இந்த பட த்தில் இவ ரின் கதா பாத் திரம் பெரி தும் பேசப் பட்டது .

இதனை  தொ டர்ந்து  இவர் 2017 ம் ஆண்டு வெ ளியான ரம் என்ற   தி ரை ப்ப டத்தில்    ஹீரோவாக அறிமுக மானார் . இவரு க்கு ஜோடியா க நடிகை சஞ்சிதா ஷெட்டி  நடி த்தி ருந்தார் . மேலும் விவேக் ,ஆடுகளம் நரேன், அர் ஜுன் சித ம்பரம் ஆகி யோரும் நடித் திருந்தார் கள் . இந்த  திரைப் படம் போதி ய வரவே ற்பை பெற  வில்லை .

மேலும் தனது   கு டும்ப த்தில்  உ ள்ள   அனைவரும்   சி னிமா வில்   தான் இ ருந்தா ர்கள்   என்றும் இ வர் கூறி யுள் ளார். நா ன் சிறுவ யதில் அதிகம்   ஸ் டூடியோ வில்   தான் இருந்தேன், அத னாலே  எனக்கு கேமரா முன்பு   நி ற்பத ற்கு    எந்த ஒரு  பயனும் இரு ந்தது இல்லை .வே லையில்லா  பட்டதாரி படத்திற்கு பிறகு எனக்கு சில  பட வாய்  ப்புகள்   வந் தது.

ஆனால்  விஐபி படம்  என க்கு அமைத்துக்   கொடு த்தது    உ றுதி யான   அடித்த ளம் , இதனால்  இ தை நான் சரியாக உப யோகி க்க   வே ண்டும் என்று கருதி இத் தனை  நா ட்கள்   கா த்திரு ந்தேன்    என்றும்    கூறியு ள்ளார். இந்நி  லையி ல் த  ற்போது இவர் உண ர்வுக ள் தொ டர் கதை என்ற படத்தில்  கதாநா ய கனாக  நடித்து ள்ளா ர் என்பது கு றிப்பிட த்தக்க து …

 

 

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.