அப் பா படத் தில் நடி த்த இ ந்த சிறுவ னை ஞாப க ம் இரு க் கா ..?? தற் போது வ ளர் ந்து எப்படி யுள் ளார் தெரி யு மா ..?? இணை ய த்தி ல் வைர லா கும் பு கைப் ப டம் உ ள் ளே ..!!

0 890

கடந்த  2016 ஆம் ஆண்டு இய க்கு நர் சமுத் திர க்கனி இ யக்க த்தில் வெளி வந்த தி ரைப் படம் தான் அப்பா. இந்த திரைப்ப  டத்தை சமுத்திரக்கனி அவர்களே எழு தி, இயக்கி, தயா ரி த்தும்  இருந் தார் . இந்த படம் வெளி வந்து மக்க ள்  மத்தியி ல் அதிக வ ர வே ற்பை  பெற்றது.  மேலும் இ ந்த பட த்தி ல்  சமுத் திரக னி அவர்கள் முக்கி ய கதாபா த்தி ரத் தில் நடித்தி ருந் தார். இவ ரை தொ  டர்ந் து இந்த பட த் தில் தம்பி ராமையா, நமோ நாரா யணா, வினோதினி , யுவ லட்சுமி , விக்னேஷ் , கேப்ரி ல்லா  போ ன்ற பல நடி க ர்கள் இந் தப் படத் தில் நடித்தி ருந் தார் கள்.

மேலும் இந்த பட த்தி ற்கு  இசை ஞா னி இளை ய ராஜா அவர்கள் இசை அமை த்து இருந்தார் . இந்த படம் மக்கள் மத் தியில் நல் ல விமர் சனத் தை யும்  பெற்றி ரு ந்த து.  அதோடு இந்த  கால கட்டத் திற்கு த  ந்தையி ன் முக் கிய த்துவம், கடமை என அ னை த்தை யும் தெ ளி வாக சொல்லி இ ருந் தது . இந்த பட த்தில் அதிகம் சிறு  வயது நடிக ர் கள்  நடித் து மக்கள்  மத்தி யில் ப ரவ லாக பே சப்ப ட்டார் கள் .

அந்த வ கை யில்  மக்கள் மத் தியில் பர வ லாக  பேச ப்பட்ட ஒ ருவ  ர்  தான் நான் நாசத் . இவர் இ ந்த படத்தி ல் மயில் வாண்டு  என்ற க தா பாத்தி ரத்தில் நடித் தி ருந்தார் . இவரு டைய கதா பாத் திரம் வெகுவாக பேசப்பட்டது . இத  னை தொ  டர்ந்து இவர் தொ ண்ட ன், கொ ள ஞ்சி , பிழை  போன்ற ஒரு சில ப டங்க  ளில்  மட்டும் நடித்து உள் ளார்.

இந் நிலையில் இவரி ன் த ற்போ தை ய புகை ப்ப டங்கள்  சமூக வலை த் தள ங்களில் வெ ளி யாகி வை ரலா கி வரு கிறது . இதை பா ர்த்த  பலரும் அப்பா படத்தில் நடி த்த சிறுவ னா இது எ ன்று  ஆச் சிரி ய த்தில் கமெ ண்ட் செய்து வ ருகி  றா ர்கள் .அதுமட்  டுமில் லாமல் இந்த படத்  தில் கு ழந் தை நட்ச த்திர மாக நடித்த பல நடிக ர்கள்  தற்போது  சினிமா வில் க லக்கி கொ ண்டி ருக் கிறார் கள்.

அந்த வ கையில் கேப் ரில் லா அவர்கள் பிக் பாஸ் போ ட்டி யிலும் , அதேபோல யுவ லட் சுமி ஒரு படத்தில்  க தாநாய கி யாகவும் நடித்து வருகிறார் . மேலும் கா க்கா முட்டை விக் னேஷும் ஒரு ப டத்தில் நடி த்து வருகி றார் . ஆனால்  நாசத் தற் போ து என் ன  செய் கிறா ர் என்று தெரிய வில் லை .

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.