தே வர் மக ன் ப ட த்தி ல் ந டித் த குழ ந் தையா இது ..?? தற் போ து மு ன்ன ணி ந டிகை யா கி உள் ளா ர்..!! இ தோ யாரெ ன் று நீ ங்க ளே பா ருங் கள்..!!

0 54

த மிழ்த் திரையு லகில்   கு ழந் தை   ந ட்சத்தி ரமாக   அறிமுகமாகி புகழின்   உச் சத்து க்கே  போன நடிகைகள் பலர் உண்டு. இவ்வளவு ஏன்.? அன்புள்ள நடிகர்   ர ஜினிகாந்த்  படத்தில் ரஜினியோடு பொடிப்   பெ ண் ணாக  சுற்றி வரும் மீனா, ஒருகட்டத்தில் நடிகர் ரஜினிக்கே ஜோடி யானார். அதே போல்  நடிகை நீலிமாவுக்கும் பின்னணி உண்டு.

மேலும் இவர் 1986ல் சென்னையில் பிறந்த நீலிமா 1992ல் நடிகர்  சிவாஜி, கமல் நடிப்பில்   சக் கை போடு   போட்ட தேவர்    மக னில்   கு ழந்தை   நட் சத்திர ம்   ஆக  நடி த்து  இ ருப்பா ர். அதன் பின்னர் பல படங்களில்   கு ழந் தை   ந ட்சத்தி ரமாக  நடித்தார்.

பிரசாந்த் நடிப்பில் வெளியான  விரு ம்புகி றேன்   நடிகர் சிம்பு நடித்த   த ம்   உ ள்ளிட் ட   ப டங்க ளில்   கு ழந் தை  ந ட்சத்தி ரமாக  நடித்தார். ஒ ருகட் டத்தில்  மொழி, சந்தோஷ் சந்திரமனியன் உள்ளிட்ட படங்களில் துணை நடிகை ஆனார்.

நான் மகான் அல்ல படத்துக்கு சிறந்த துணை நடிகைக்கான விருதும் பெற்றார். முதன் முதலில்  தெ ழுங்க் ய்   சீரியல் ஒன்றிலும்   தலை காட்டி னார்  நடிகை நீலிமா. அதன் பின்னர்  த மிழ், தெ ழுங்கு  சீ ரியல் களில்   முக்கிய   ரோல் கலில்   நடிக்கத்  து வ ங்கினா ர்.

காத ல்  ம ணம்  பு ரிந்த  நடிகை  நீலிமா இப்போது வானி ராணி  சீ ரியலி ல்   சக் கைபோடு   போடுகி ரார்.  ஆக இவரது   இ த்தனை  ப யண த்தை  யும்   பிள் ளையா ர்  சுழி  போட்டு   துவ ங்கி  வை த்தது  அந்த   தேவ ர்ம  கன்   படம் தான்…

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.