பிக் பாஸிக் கு பின் ன ணி கு ரல் கொடு த்த வருக் கு வழங் கப்ப ட்ட சம்ப ள ம் எவ் வ ளவு தெரி யு மா ..?? அட, ஒரு மாத த்தி ற்கு மட் டும் இத் த னை ல ட்சம் ச ம்ப ள மா ..?? என் ன வென் று நீங் க ளே பா ருங் க ..!! வெளி யா ன தக வல் உ ள் ளே ..!!

0 63

விஜய் தொலை க் காட்சியி ல் ஒளிப் பரப்பா கும் நிக ழ்ச்சிக்கு எ ப்போது ம் ஒரு த னி வரவே ற்பு உண்டு . அ ப்படி  ஒளிப்பர ப்பாகும் நி கழ்ச்சி கள் மக்கள்  மத்தி யில் நல்ல வர வேற்பை  பெற்று வ ருகிறது.  அந்த வகை யில் ரசிகர் களு க்கு பிடித்த நிகழ் ச்சி தான் பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சி.  கடந்த 2017 ஆம் ஆண்டு தொ டங் கப்பட்ட இந்த நிகழ்ச் சியின் ஐ ந்தாவ து சீசன்  சமீபத் தில் தான்  நிறை வ டைந் தது.  கடந்த ஐந் து சீசன் களை யும் உலகநாயகன் கமல் ஹா சன் அவ ர்கள் தான்  தொகு த்து வழ ங்கி வருகி றார் .

மேலு ம் இ ந்த பிக்பாஸ்  நிகழ் ச்சி யில் கலந் து கொ ள் ளும் போட்டியா ளர் களு  ம் இந்த நிகழ் ச்சிக்கு ப் பிறகு பிரபல ங்களாக  மாறி விடு கிறார் கள் . இ தைய டுத்து ச மீபத்தி ல் நி றைவ டைந்த பிக்பா ஸ்  சீசன் 5 நிகழ் ச்சியின் டைட் டில் வின்ன ராக  நடி கர் ராஜூ  தேர்ந் தெடுக் கப்பட் டார் . மே லும் தொகு ப்பா ளினி பிரி யங்கா இரண்டாம் இ டத்தை பி டித்தி ருந்தார்.

இதை ய டுத்து பிக்பா ஸ் நிகழ்ச் சியை பொ றுத்தவ ரை ஒவ் வொரு சீ சனி லும் பலத ரப்பட்ட  துறை யில் இருக் கும் போட்டி யாள ர்களை தேர்வு செய்து அங்கீ  காரம்  கொடுக்கி ன்றனர் . அ ந்த வ கையில்  பிக் பாஸ் சீசன் 5 நிகழ்ச்சி யில் மு தல் முறை யாக ந மிதா மாரி முத்து எ ன்ற திருநங் கை யை போ ட்டி யாள ராக  தேர்வு செ ய்தனர் .

இவ ரைத் தொ டர்ந்து மே டை நாடக கலை ஞரா ன தாமரை  அவர்க ளை  தேர்வு  செய் து மக்கள் ம த்தியில் பிரபல மடைய செ ய்தா ர்கள் . இ ந்நி லை யில் இந்த நிக ழ்ச்சியி ல் இ டம்பெறும் பி க்பா ஸ் குர லுக்கு ஒ ரு தனி வரவே ற்பு உண்டு.   அப்படி க டந்த ஐந்து  சீசன்க ளிலும் பிக்பா ஸி க்கு பின்ன ணி குரல் கொடுத்தவர் தான் சா ஷோ .

இப்படி பிக்பா ஸி க்கு  குரல்  கொடுத்து  பிரபல மான சாஷோ  , இந்த நிக ழ்ச்சியை த விர வேறு  எந்த நி கழ்ச் சி க்கும் அல்ல து  படத் திற் கும்  இவர் குரல்   கொடுத் ததி ல்லை.  இப்ப டியொரு  நிலை யில் இவர் பிக் பாஸி ருக்கு குரல் கொ டுப்பதற்கு  வாங்கிய  சம்பளம்  குறித்த தகவல் சமூக வ லை த்தள ங்களி ல் வெளி யாகியு ள்ளது  .

அந் த வகை யில் பிக்பா ஸிக்கு பி ன்ன ணி குரல்  கொடுப் பதற்கா க இவரு க்கு மாதம் 5 ல ட்சம் சம்ப ளம் கொ டுக்கப் பட்டதாக  கூற ப்படு கிறது.  இதன் அடிப்படையில் 100  நாட்க ளுக் கு இவரு க்கு சுமார் 17. 5  லட்சம் சம்பளம் வ ழங்கி உ ள்ளதாக  தகவ ல் வெளி யா கியு ள்ளது…

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.