தற் போ து சூப் பர் ஸ் டார் நடி கரு டன் ஜோ டிபோ டு ம் பிக் பா ஸ் ரம் யா பா ண்டி யன் ..!! அது வும் இந் த முக் கிய இய க்கு னர் படத் தி லா ..?? அவ ரே வெளி யிட் ட பு கைப் படம் ..!! இணை யத் தில் வெளி யா ன த க வ ல் இ தோ ..!!

0 89

ரம் யா பா ண் டியன் த மிழ் நா ட்டைச்  சேர்ந்த திரை ப்பட நடி கை மற்றும் தொ லை க்கா ட்சி பி ரமுகர் ஆவார்.  இவர் கடந்த 2015 ஆம் ஆண்டு வெ ளி யான டம்மி ட ப்பாசு என்ற தி ரைப் படத்தி ன் மூலம் தமிழ் சினி மாவி ற்கு அறிமு கமா னார் . இந்த பட த் தைத் தொட ர்ந்து  ஜோக்கர்  , ஆண் தேவ தை  போன்ற பட ங்களி ல் ந டித்து  தமிழ் ம க்கள் மத் தியில் ந ல்ல வ ரவேற் பை ப் பெற்றார் .  இவரது சித்தப்பா முன் னாள் ந டிகர் அருண்  பாண் டியன் ஆவார் .

மே லும்  நகைச் சுவை தொ லை க்காட்சி நி கழ்ச் சியான கலக் கப் போ வது யாரு என்ற நிக ழ்ச் சி யில் நடுவ ராக இ ருந் தார் . இதன்  பின் னர்  குக் வித்  கோ மாளி என்ற நி கழ்ச் சியில் இறுதி ச்சுற்று  போ ட்டியி ல் மூன் றா வது இடத் தை பிடித் தார். மேலும்  இவர்  202 0 பிக் பாஸ் தமிழ் நிக ழ்ச்சி யில் ப ங்கு பெ ற்று நான்  காவதா க வ ந்தார்.

அந்த வ கையில் பி க் பாஸ் சீ சன் 4ல்  கலந் துகொ ண்டு ர சிகர்களிடையே பெ  ரும்  அளவில் பிரபல மான வர் நடிகை ரம் யா பாண் டிய ன் அவர்கள் . இதன் பிறகு  ரா மன் ஆண்டா லும் ராவண ன் ஆண் டாலும் என்ற படத்தில் ஒரு கி ராம த்து பெ ண்ணா க நடித்து அனை வ ரையும் கவர் ந் தார் . இப்படி ஒரு நி லையி ல் பிக் பாஸ் நி கழ்ச் சிக்கு பிறகு  பல திரை ப் படங் களில் நடித்து வந்த ர ம்யா பாண்டியன் .

தற் போது முக் கிய நடி கரின்  படத்தில்  நடிக்க ஒப் பந்தமா கியுள் ளார் . இதன் அடி ப்ப டையி ல் நடிகை ரம்யா பாண்டி யன் அடு த்து மலை  யாள சூப் பர் ஸ் டார் மம்மு ட்டி நடிக் கும் புதிய  படத்தில் அவ ருடன்  இணை ந்து நடிக்க  உள் ளார் என்ற தக வல் வெளி யாகி யுள்ளது .

அப்பட த்தை  பிரபல  மலை யாள இ யக்கு ன ர்  லிஜோ  ஜோ ஸ் பெல் லிசெரி இய க்கி உள்  ளார். இந்த இயக்கு னர் ஏற் கனவே அங்கமா லி டை ரீஸ் , ஜல்லிக்கட்டு , சுருளி ஆகி ய படங் க ளை இ யக் கி யவர் என்ப தும் குறிப் பிட த்தக்க து. வி ரை வில் இந்த  படத்தின்  தக வல் கள் வெ ளியா கும் என எதிர் பார்க்கப் படு கிறது.

 

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.