பி-க் -பா-ஸ் காய த்திரி போல வே இரு க்கும் அக் கா யா ர் தெரியுமா!! அட அவங் க பட ங்க ளில வே ற நடி ச்சு இருக் காங் களா!!

0 46

பி-க்- பா -ஸ் நி கழ் ச்சி மூ லம் த மிழ் ம க்க ள் பல பே ரின் கோ -ப-த்-தி-ற்-கு ஆளா னவர் தான் கா யத் ரி ரகு ராம் பிக்பா ஸில் ப ங்கு பற் றிய போட்டி யா ளர்க ளில் கோ -ப்-ப-டு-வ-தை மட்டு மே த ன் அடையாளமாக கொண்டவர்தான் காயத்ரி ரகுராம் 1983 ஆம் ஆண் டு ஏப் ரல் மா தம் 23 ஆம் தேதி சென் னை யில் பிற ந் தார் கா யத் ரி ரகுரா ம் சினி மா பின் ன ணி உள் ள ஒரு குடு ம்பத்தில் பிற ந்தவர் இவரது தந் தை பிரபல ந டன இயக்குனர் ரகு ராம் மற் றும் இவ ரது தாய்  கிரி ஜா வும் ஒ ரு நட ன இயக் குன ர். இவ ருடை  ய பெற் றோர் களி ன் தி ரும ணம் ஒரு கா-த-ல் திரும ணம் ரகு ராம் திரைப் படங் களு க்கு நட ன இயக்கு னராக இருந்த போ  து

அவ ரிடம் அசிஸ் டென்டா க சேர்ந்த வர் தான் கிரி ஜா அத ன் பிறகு இவர்களுக்குள் ஏற்பட்ட கா-த-ல் திருமணத்தில் முடிந்தது.காயத்ரிக்கு ஒரு அக்கா உள்ளார் அவர் பெயர் சுஜா அவரும் சில திரைப்படங்களில் நடித்துள்ளார் காயத்ரியுடைய கொ–ள்-ளு-த் தாத்தா கிருஷ் ண சாமி சுப் பிரமணி யம் இவர் ஒ ரு இய க் குனர்.

தற்பொ ழுது சி னிமா துறை யில் முன்ன ணியி ல் இருக்க க்கூடி ய நடன இயக்குனரான கலா மா-ஸ்–ட-ர் மற்றும் பிருந்தா மா-ஸ்-ட- ர் இவர்கள் இருவருமே காயத்திரி உடைய சித்திகள் .அதாவது காயத்ரியின் அம்மா கிரிஜா உடைய தங்கைகள் அதோடு இவரது பெரியம்மா ஜெ யந்தி யும் ஒரு நடன இய க்கு னர் அவ ர்க ளது மக ள்தா ன் கீர் த்தி இவ ர் மானா ட மயி லாட  நி கழ்ச்சி யில் அங்க ராக பணி யாற் றி னார்.

அதோ டு விஜய் டிவியிலும் சில நிகழ்ச்சிகளில் அங்க ரா க வந்து ள்ளா ர். .கா யத் ரி தன் னு டைய பத்தொ ன்பதாவ து வயதி ல் சா ர்லி சாப் ளின் என்ற திரைப் படத் தில் முதன்  முத லில் இ வர் கதா நாய கி யாக அறி முகமா னார் இந்த படம் 2002 ஆம் ஆண்டு வெளியானது.

திரை ப்பட ங்களி ல் நடி க்க வேண் டு ம் எ ன்பது இவரு டைய ஆ -சை இல் லை என்றா லும் வாய்ப்பு கள் அதிகமா க வந் ததால் இ ந்த தி ரைப் படத்தி ல் அ வர் நடி த்ததா க கூறப் படுகிற துஅ தே 2002 ஆம் ஆண் டு கன்ன டா மற் றும் ம லையாள த்தி லும் இவர து முதல்  படம்  வெளி யான து 2003 ஆம் ஆண்டு முதல் தெலு ங்கு படத் தில் இவர்  நடித்தார் அத ன்பிறகு சில படங் களில் நடித் துள் ள

இவர் 20 06 ஆம்  ஆண்டு தீ பக் சந் திர சேகர் என்பவ ரை திரு ம ணம் செய் து கொண் டார் திரு மணத்தி ற்குப் பிற கு அ மெரிக் கா ல் இவர் தன் கணவருடன் செட்டில் ஆனா ர்திரும ணத்திற் கு பிறகு  சினி மா வில் நடி ப்ப தை கை விட் டார் அதன் பிறகு  தன்னு டைய கண வரு டன் ஏ ற்ப ட்ட க -ரு-த்-து வே-று-பா-டு கா ரண மாக அவ ரை பிரி ந் தார்.

பின்ன ர் 2008 ஆம் ஆ ண்டு மீண் டும் இந்தி யா வந் தார் 2008ல் வெளியா ன ஜெய ம் கொ ண்டா ன் படம் மூ லம் இவ ர் நட ன இயக்கு னர்  தொழிலை  தொட ங்கி னார் 2009 இ ல் இவர்  தன் கணவரிடமிருந்து வி-வா-க-ர-த்-து பெற்றா ர் இது ரை இவ ர் 100க்கு ம் மேற் பட்ட படங் களுக்கு நட ன இய க்குனரா க இருந் துள்ளா ர் என் று கு றிப்பி ட த க்க து.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.