இந்த பட த்தி ல் வி -ல்-ல-னா-க நடித் தது நாகே ஷி ன் பேர னா இவ்வ ள வு நாள் தெ ரியா ம போச் சே நீங் க ளே பாரு ங் க!!

0 427

குறுக் கெழு த்து’ படத் தை இயக் கிய ஏ.எம்.பா ஸ்க ர் இயக் கி வரு ம் படம் ‘நான் யா ரெ ன்று நீ சொல்’. இ ந்த பட த்தி ல் கீர் த்தி தரன் கதா நாயக னா க நடி க்க, கதா நாயகி யாக சுரே கா அறி முகமா கி னார் ம-றை- ந்-த நடி கர் நா கே ஷின் பேர னும், ந டிகர் ஆ ன ந்த் பாபு வின் மக னும், ‘க ல்கண் டு’ பட த்தி ல் கதா நா யக னாக நடித் தவ ருமா ன கஜே ஷ் இந் த பட த் தில் இர ண் டாவ து நாய கனா க, நெக ட்டீ வ் கேர க்டரி ல் நடிக் திரு ந் தார் அந் நேர த் தில் இவ ர் யார்  இவ ரி ன் பி ன்பு லம் என் வெ ன்று ரசி கர்கள் அறி ந்திரு க்கவி ல் லைஇவ ர்களு டன் ஆ னந்த் பாபு, சோ னா, பா ண்டு, கரா த் தே ராஜா  ஆ கி யோ ரும் நடி த்தி ருந்த னர்

‘ஸ்ரீ  ம ணிமேக லை கிரி யே ஷ ன்ஸ்’ என் ற பட நி று வனம் சார் பாக பி. ம ணிமே க லை தயாரித்த இந்த படம் கி ரைம் த்ரி ல்ல ர் பட மா க உரு வா கியி ருந் ததுஇ ந்த படத் தி ற்கு ஜா ன் பீட் டர் இ சை அமை த்தார் . பா ஸ்கர் ஒ ளிப் பதிவு செய்தி ருந்தார் . இ-று -தி-க-ட்-ட வேலை கள் நட ந்து  வரு ம் இப் படம் இ ரு

வருட ங்களு க்கு மு ன் வெளி வந்திரு ந்தா லும் ரசி கர் கள் மத் தியி ல் யா ர் இந் த ந டிகர் எ ன்று யாரு ம் அறி ந்தி ருக்க வி ல்லை தற் போ து சி ல பு-கை-ப்-ப-ட-ங்-க-ள் இ ணையத் தில் வை ரலா கி வரு கின் றது இதை ப் பார் த்த ரசி கர் கள் அட இ வர் தா ன் நகை ச்சு வை நடி கர் நா கேஷி ன் பேர னா எ ன்று மகிழ் ச்சி யி ல் ஷே ர் செய் து வரு கின்ற னர்

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.