ரஜினி உ -யி- ரு-க்- கு -உ- யி- ரா- க -கா-த-லி-த்-த பெண் யா ர் தெரி யு மா? கா-த-ல் பி -ரி-வா-ல் க- ண்-ணீ-ர் விட்டு க -த-றி அ -ழு-த சூப்பர் ஸ்டார்!!யார் அந்த பெண் பா ருங்க ஷா-க் ஆகி டுவிங் க !!

0 177

பாட் ஷா பட த் தில் கேச வன் எ னும் கதாபா த் திரத் தில் நக் மா வுக்கு அப் பாவா க ந டித் தவ ர் பிரப ல ந டி கர் தே வன். தமி ழ், ம லையா ளம், தெ லுங் கு உள் ளிட் ட பல் வே று சினி மாக்க ளில் நூற் றுக்கணக் கான படங் களி ல் தே வன் நடி த்து ள்ளா ர். இவர்  சமீ பத் தில் மலை யா ள இணை யத ளம் ஒன் றிற் கு பே ட்டி அளி த் தார்.  அப் போ து மு தல் கா-த-ல் அனு பவம் பற்றி ர ஜினி த ன் னிடம் பகிர் ந்து கொண் ட வி ஷயங்க ளை அவ ர் வெ ளியி ட்டு ள்ளா ர்.இது  பற் றி அவ ர் கூ றிய தா வது பாட் ஷா ப டப் பிடி ப்பு “மும் பை யில் பாட் ஷா பட த் தின்  பட ப்பிடி ப்பில்  நா ன் கல ந்துகொ ண் டிருந் தே ன். ஒ ருநா ள் நடி கர் ர ஜினி கா ந்த், என் னை யும், ஜ னக ராஜ் மற் று ம் வி ஜய குமா ரை இரவு உ ண வுக்கு அழை த்திரு ந்தா ர். பல் வேறு  விஷய ங்க ள் குறி த் து பேசிக் கொ ண்டிரு ந்தோ ம். அப்போ து பேச் சு கா-த-ல் பற் றி திரு ம்பி யது. முத ல் கா-த-ல் அப் போ து தா ன் ரஜி னி தன் னு டை ய முதல் கா-த-ல் பற்றி  எங் களி டம் சொ ன் னார்.

ரஜி னி பே ருந்து  நட த்து ன ராக பெங் களூரு வி ல் வே லை பார்த் தபோ து, ம-ரு-த்-து-வ கல் லூ ரி மா ணவி நி ர்ம லா என் ப வர் த வ றான பக் கமா க பே ரு ந்தி ல் ஏறி யி ருக்கி றார்.இத னால் கோ- ப-மா-ன ரஜினி, அவரை தி -ட்-டி-னா-ர். பதி லுக் கு அ வரும் ர ஜினி யை தி- ட்-டி-னா-ர். மோ- த-ல் கா-த-ல் இந்த மோ-த-ல் நா ளடை வில் நட் பா க மாறி யிரு க் கிறது. பிற கு அ து கா-த-லா-க மலர்ந் திருக் கி றது.

இவ ரும் உ- யி-ரு-க்-கு உ -யி-ரா-க கா-த-லி-த்-து வந் த னர். ரஜி னி யின் நடிப் பு ஒரு நா ள் தன் னுடைய நாட கத் தை பா ர் க்க நிர்ம லா வை கூ ட்டி ச் செ ன்றி ருக் கி றார் ரஜி னி.அவ ர து நடி ப்பை பா ர்த் து அ சந் துபோ ன நிர்மலா, ரஜி னி யை செ ன்னை க் கு போ ய் சி னிமாவி ல் நடி க்க வாய்ப் பு தே டு ம் படி கூறியி ரு க்கி றார்.

பிலிம் இன் ஸ்ட் டிடியூ ட்டி ல் ப டிக்க ஆ சை ப்பட்ட ரஜி னிக் கு ரூ.500 பணத் தை யும் கொ டுத் து வழி யனு ப்பி வை த்தி ருக்கி றார் நிர்ம லா.நிர்ம லாவை  கா  -ண-வி-ல்-லை சென் னை வ ந்த ரஜினி, சினிமாவில் நடி க்க வாய் ப்பு கி டை த்து பெ ரிய நடி கார உய ர்ந் த பிற கு, மீ ண்டு ம் பெங் களூ ரு சென் று நிர் ம லா வை தேடி யிரு க்கி றார்.

ஆ னால் அவ ர் கு -டி-யி-ரு-ந்-த வீட்டை கா-லி -செய் துவி ட்டு வே று எங் கோ செ ன்று விட் டா ர். க- த-றி- அ-ழு-த ரஜினி இத னால் ம -ன-மு-டை-ந்-த ரஜினி க -த-றி -அ-ழு-து, -கா-த-ல் தோ -ல்-வி-யா-ல் நண்ப ர்களி டம் பு  லம்பி யிரு க்கிறா ர். எங்கு  தே டி யும் நிர்ம லா வை ரஜினி யா ல் சந் தி க்க வே முடி யவி ல் லை”, எ ன தேவன் கூ றி னார்.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.