நடி கர் ஜெய சங் கர் மக ன் யார் தெரி யு மா? அவ ர் என் ன வே லை செய் யுறா ர் எ ன்று தெ ரிந் தா ல் ஷா-க் ஆகி டுவீ ங்க!!

0 129

சங் கர் எ ன்ற இயற் பெ யர் கொ ண் ட இவரு க் கு இ வர து முத ல் திரை ப்பட த்தின் இயக் கு னர் ஜோசப் தளியத், ஜெய் என்ற பெயர்ச் சேர் க்கை யை அளித் தார். ப ட் ட தா ரியான இவர், 1965-ல் இரவும் பகலும் என்ற திரைப்படத்தில் அறிமுகமானார். இதைத் தொடர்ந்து 200-க்கும் மேற்பட்ட திரைப்படங்களில் நடித்தார். எம்.ஜி.ஆர், சிவாஜி கணேசன், ஜெமினி கணேசன் ஆகியோர் நடித்த அதே கால கட் டத் தில் நடித் தாலு ம், இவருக்கென ரசிகர்கள் இருந் தார்க ள். இவ ரது சம கால நடிக ர்க ளான மு த்து ரா மன், ரவி ச்ச ந்தி ரன் போன் றோரு டனு ம் இவர் பல படங் களி ல் இ ணை ந்து நடி த்துள் ளார்.

100 க் கும் மேற் பட் ட திரை ப்ப டங்க ளி ல் நடி த்த  பி றகு , ரஜி னிகா ந் த் நடி த் த மு ரட் டுக்கா ளை யில் வி -ல்- ல-னா–க-ப் புதிய  பரி மா ணத் தில் தோ ன்றி பா ராட்டு க்க ளைப் பெற் றார். அதன் பிற கு, பல ப ட ங்க ளி லும் வி- ல்-ல-னா-க-வு-ம், கு-ண-ச்-சி-த்-தி-ர நடிகராகவும் பரி ம ளித் தார். ஜெய் சங் கர் ச -ண்-டை-ப் படங்களில் அதி கம் நடி த்திரு ந்தா லும், குடும்ப க்கதை களி லும் அதிக ம் நடி த்து பெ யர் வா ங்கி னா ர்.

பல தி ரைப் பட ங்க ளில் து -ப்-ப -றி-ப-வ- ரா-க-வு-ம், கா-வ-ல-ரா-க-வு-ம் வே-ட-ம் ஏற்று நடித் த தா ல் இவ ரை தென் ன கத் து ஜே ம்ஸ் பா ண்ட் என வும் தெ ன்னி ந்தி ய ஜே ம்ஸ் பா ண்ட் எ ன வும் ரசி கர்க ள் அழை த்த ன ர். இவர் பற் பல தி ரை ப்பட ங்க ளில் குறை ந்த இ டை வெ ளிக ளில் தொ டர்ந் து நடி த் ததா ல், இவ ரது பட ங்க ள் வா ரம் ஒன் றெ ன வெ ளி வந்த வண் ண ம் இ ருந் த தன் கார ணமாக  இவர் ‘Friday hero’ (வெள் ளிக்கி ழமை நா யகர்) என வும் அழை க்க ப்பட் டார்.

2000-ஆம், செ ன் னை யில் ஒரு தனி யா ர் ம-ரு- த்-து-வ -ம-னை-யி-ல், தனது 62-ஆ ம் வ யதி ல் ஜெய் சங்கர் மா -ர-டை-ப்-பா-ல் கா -ல-மா-னா-ர் இந்த  நி லை யில் இவர து மறை வி ற்கு பின் ன ர் இவ ர து மகன் டா க்டர் வி ஜய் சங்கர், தனது  தந் தை யின் பெய ரி ல் அறக் கட்ட ளை ஒன் றை த் துவ ங் கி னா ர்.

ம-ரு-த்-து-வ-ரா-ணா இவர் தனது தந் தைய யை போன் றே பல நல்ல உத விக ளை மக் களு க் காக செய் துள் ளா ர் இவர் சில ஆண் டுக ளுக் கு முன் னர் தன து தக ப்பனி ன் பிற ந்த நாள் தின த்தி ல் பதி னை ந் து இல வச க ண் சி- கி-ச்-சை-க-ளை செய் துள் ளா ர்.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.