நடி கர் சமு த் தி ர க னி மனை வி யார் தெரி யு மா இது வ ரை ப லர் க ண்டி ரா த பு-கை-ப்-ப-ட-ம் என் ன அழ கு நீ ங்க ளே பாரு ங் க!! ஷா-க் ஆகிடு விங் க !!

0 149

எப் பொ ழுது ம் சிற ந்த  கதா பா த்தி ரங்க ளை தேர் ந்தெ டு த்து நடி ப்ப  திலு ம் சி றந் த கதை களை இயக் கு வதி லும் வ ல்ல வ ர் சமுத் திர க்கனி  ஆ வார். இ வர் எந் த படத் தி ல் நடி த்தா லு ம் அந் த பட ம் ச மூக ம் சா ர்ந் த ஒரு பி-ர-ச்-ச-னை-க்-கு சிற ந்த தீர் வு அ ளிக் கும் வித மா க இரு ப்ப து கு றிப் பிட த்த க்க து. சி றிய வர்க ள் முத ல் பெ ரிய வர்க ள் வரை  அ னை த்து த ரப் பு ம க்களி ன் மன திலும் நீங் கா இட ம் பி டி த் தவர் சமு த்தி ரக் கனி. தற் போ து  இவ ரது குடு ம்பத் துட ன் இ ணை ந்து  இரு க்கு ம் பு-கை-ப்-ப-ட-ங்-க-ள் சமூ க வலை த்த ளத் ல் வை ரலா க பர வி வரு கிற து.

நடிகர் ச முத்தி ரக னி,  ஜெ யல ட்சு மி என் பவ ரை தி ரும ணம் செ ய்து கொ ண் டார். இவ ருக் கு  தி ருமண மா கி ஒரு  ஆ ண் ம ற் றும் ஒ ரு பெ ண் குழந் தை க ள் உள் ளன ர்.தற் போ து வெளி யாகி யுள் ள சமு த்தி ர க்க னியி ன் குடு ம் ப பு-கை-ப்-ப-ட-த்-தி-ல் அ வ ரது ம கன்  சமுத் திர க்க னி யை விட மி க வும் உய ரமாக கா ட்சி அளி க் கி றார்.

இ தை ப்பா ர்த் த  ரசி கர் கள் சமு த் திரக்க னி யி ன் மகனா  இது?  என  கே ள்வி  எழு  ப்பி வரு கின் ற னர். மே லு ம் அ வர து குடும் பத்தி ன ரு டன் அ வ ர் சந் தோ ஷ மா க இ ருக் க வே ண் டும் என வும் வாழ்த் து களை தெரி வி த்த வண்  ணம் உள் ள னர்.நடி கை யுடம் ச முத் திர கனி தி ரைட த் தில் ஒரு கா ட் சி

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.