நடி க ர் வி மல் மற் றும் சூ ரி செ ய்த மோ-ச-மா-ன செ யல் அ-ப-ரா-த-ம் வி-தி-த்-த வனத் து றையி ன ர் என்ன செய் தார் கள் தெரி யு மா ?ஷா-க் ஆகிடுவிங்க !!

0 68

சில நடிகர் நடி கை கள் ஹீ ரோ  வாக வும் இல் லை ஹீரோ யினி யா க நடி க் க இ து க்கு முன் னா  டி சின் ன சின் ன ரோ ல் ப ண்ணி யிரு ப்பா  ர் கள் அப்படி ப்பட் டவர் தான் நடிக ர் விம ல். க -ள -வா- ணி- வா-கை சூ-ட-வா போன்ற  படங் களில் நடிக ரா க ம ட்டு ம் தா ன் நம க்கு த் தெ ரி யும் ஆ னா அது க் கு முன் னா டி யே  கி- ல் -லி- கி -ரீ- ட- ம் போ ன்ற படங் க ளை சி ன்ன  சின் ன ரோ ல் பண் ணி இ ருந் தா ர் அது க்க ப்பு றம் பச ங் க ப டத் து ல ஹீ  ரோ வா நடித் து எல் லா ருக்குமே அறிமு கம் ஆனார் பின்பு படிப்படியாக பல ப ட ங் க ளில் ந டி த்து வெற்றிப் படங்களையும்

கொடுத்து இருக் கார்.அதே போ ல  தான் நம் ம கா-மெ-டி நடிகர் சூ-ரி- யும் ப டிப்ப டி யாக தி-ற-மை-யின் கார ணமா க மு நேரி யவ ர்கள் என் று தா ன் சொல் லவே ண்டு ம்இந்த நி லையி ல்நடி கர் சூ-ரி மற்றும் வி மல் தற் போ து ஊ- ர-ட-ங்-கு கார ண மாக பட ப்பி டி ப்பு

ஏதும் இ ன்றி தன து சொ ந்த கிரா மத் தில் வசி த் து வரு கி ன்ற னர். இந் நிலை யி ல் கொ டைக் கான ல் பே-ரி- ஜ-ம் ஏ-ரி யில் உள் ள பகுதி யி ல் கட ந் த மூன் று மா த கால மா க ஏ ரியி ல் மீ ன்பி டி க்க கூ டா து என் பது ஒரு வி -தி.

ஆ னால் அந் த த  -டை- யை மீ  றி அவ ர்க ள் ஏரி யில் மீ ன் பிடி த்து ள்ள னர். மே லும் அ து கு றி த்த பு கை ப்ப டங் க ளை த ன து இணை யத ளத் தி லும் பதி வி ட்டுள் ளன  ர். இத னா ல் இவ ர்கள் மீ து வ ன த்து றை யி னர் வி- சா- ர-ணை நட த் தி கட ந்த ஜூ லை 17ம் தே தி என் று இருவ ருக் கும்

ரூ. 2000 அ- ப -ரா-த-ம் வி தி த்து உ-த்-த- ர-வி-ட்-டு உள் ள னர்.இப்பொழுது மறு ஊரடங்கு வந்ததினால் சூ-ரி- அவ ர் கள் குடு ம்பத் து டன் அவ ர்கள் கு ழந் தை க ளை யும் வீட் டை யும் பரா மரி க்கு ம் விடா கள் சமுக வலை தளத் தி ல் அ னைவ ர் ம கிழ் விக் கி றா ர் .

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.