16,000 அ-டி -உ-ய-ர-த்-தி-ல் நடு வா னி ல் பயணி களு க் கு இ-ன்-ப அ- தி-ர்-ச்-சி கொ டு த்த த மிழ ன்..! என்ன செய் தா ர் தெ ரியு மா..? சி- லி- ர் -க்- க -வை -க் -கு-ம் வீ டி யோ உள் ளே..!

0 288

இந் தியாவில் வி-மா-ன-ங்-க-ள் ஆங்கிலம் மற்றும் இந்தி யி ல் அறி விப் புக ள் செ ய்யப் படு வது வழக் கம். தமி ழக த்தில் தமி ழில் அறி விப் பு கள் செ ய்யப் பட வே ண்டுமெ ன கோ ரி க் கை இரு ந்து வரு கி றது. இந் நிலை யில் indigo வி மா ன த்தில் த மி ழில் அறி வி ப்பு செய் யப்ப ட்ட நிக ழ்வு ஒ ன்று  தற் போ து நட ந்துள் ளது .வட  சென் னை  யை சே ர்ந் த பி ரிய வி க்னே ஷ், indigo விமா ன த்தி ல் கே ப்ட னாக இரு க்கி றார். கடந் த சி ல தின ங்க ளுக் கு முன் னர் செ  ன்னை யிலிரு ந்து மதுரைக்கு சென்ற

வி மா ன த்தி ல் தமி ழி ல் அறி  விப் புகள் செய் துள் ளா ர்இவரது  இ ந்த வீ டி யோ வைர லாகி வ ருகி ற து, அதில் , ‘தி ருச்சி நக ரத்தி ல் 16,000 அ-டி -உ-ய-ரத்–தி ல் நாம் பறந் துகொ ண்டிரு க்கி றோம். இன் னும் ப த்து நி  மிடத்தில் கா வேரி ஆ று, கா வேரி, கொ ள்ளிடம்  என பி ரியு ம் இட த் தை க் காண முடியும்.

இ ந்த இரண் டு ஆறுக ளும் பி ரியும் இடத்தி லுள் ள இடத் துக் கு  ஸ்ரீ ரங் கம் எ ன்று பெய ர். நீ ங்கள், ஸ்ரீர ங்கம் ர ங்கநா தர் கோ யி லைக் கா ண காண லா ம்’ என் று அழ குத் த மிழி ல் பேசி யுள் ளா ர். இந் நிலை யில் த மிழி ல் பே சி யது கு றித் து  அவர் தி இந் து-வுக்கு அ ளித்த  பேட் டியி ல்,

இந் த தமி ழ் வ ர் ணனை  குறித்து “தி இ ந்து” ஆ ங் கில   நாளித  ழுக்கு பேட்டி ய ளித்த அ வர் “இப்ப டி செய்ய வே ண் டும் என  என க்கு தூ- ண்-  டு -த -லா -க இரு ந்த வர் கேப் டன்  சஞ் ஜீவ் குமார் தா ன். அவர் தா ன் என் னு டைய  குரு என  சொ ல்ல லா ம்.

அவர் வி மா ன த் தை இய க் கும் போது சில  முக் கிய இடங் கள் கு றித்து சொ ல்லி க்கொண் டே வ ருவா ர், அத னை ப யணி க ளையு ம் குறி ப்பெடு த்து க் கொள்ள  அறிவு றுத் து வார். அ வ ர் ஒ ரு நீர் நி லைக ளை கூட  விட மா ட்டா ர்” என் றா ர். அவ ர் பே சிய அந்த  வீடி யோ  இ தோ,,,

 

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.