நடி க் க வந் த போ து அசி ன் எப் படியி ருந்து ள்ளா ர் பாரு ங்க, பர ட் டை தலை யுட ன் ஆ ளே அடை யா ளம் தெ ரியா மல் யாரும் பார் த்தி டா த பு-கை-ப்-ப-ட-ம் !!

0 53

நடி கை அசி னை யா ராலு ம் மற ந் திரு க்க முடியா து. கேர ளா நடிகை யா ன இவர் ஜெய ம் ரவி நடி த்த எம். கும ர ன் சன் ஆ ஃப் ம கால ஷ்மி  திரை ப்ப டத்தி ன் மூ-ல -ம் தமி ழி ல் அறி முக ம் ஆ னார்..பிற கு சிரி த்த  கா லத்தி லே யே மு ன்ன ணி நடி கை யாக வ ளம் வந் தா ர்.விஜ ய்,அ ஜித்,விக் ரம்,சூ ர்யா எ ன அ ணை த்து மு ன் னணி ந டிக ர்களு ட னும் நடி த்து விட் டார்.அத ன் பிற கு, கஜினி, போக்கிரி, சிவகாசி, வரலாறு, ‘தசாவதாரம்’ உள் ளி ட்ட பல் வே று வெற் றி தி ரைப் படங் களி ல் நடி த்து ள் ளா ர்..இத னா லேயே  இவர் ரா சி யா ன நடிகை என தமிழ் சினிமாவில் ஒரு கா லத்தில் நம்ப ப்ப ட்ட வர்.பிற கு பா லி வு ட் மோ-க-த்-தா-ல் பாலி வுட்டி ல் நடிக் க சென் றார்.

அங் கு சரி யா ன வெ ற்றி கி ட்டாததா ல் மீண் டும் திரு ம்பி வந் தார் .பிரா கி சரியா ன சி னிமா வை ப்பு கி டைக்கா ததா ல் வீட்  டில் இரு ந்த அவ ர் மை க் ரோமேக் ஸ் நிறு வன  அதி ப ர் ரா குல் ஷ ர்மா வை கட ந் த 2016 ஆம் ஆ ண்டு திரு மண ம் செய்து கொ ண் டார்.திரு ம ண மாகி தி ரைத் து றையி லிருந்  து ஒது ங்கி யிரு ந்த பிர பல ந டி கை அசி ன் கு டும் ப வாழ் க் கை யில் மகி ழ்ச் சி யாக உள் ளா ர்.

திரு மணத் தி ற்கு பிற கு திரை ப்ப டங் க ளில் நடி ப்ப தை அசி ன்  கை விட் டா ர். இ ந்த நி  லை யில் கட ந்த இர ண் டு வ ருட ங்க  ளு க்கு முன் பு இவ ருக்  கு ஒரு பெண் குழ ந்தை பிற ந் தது.இந் த பு-கை-ப-ட-ம் தற் பொழு து வைர ல் ஆகி  வரு கிற து..தற் போ து, கண வர், கு ழந் தை , குடு ம் பம் எ ன்று அவ ரின் வாழ் க் கை மா றிப் போயு ள் ளது.

திரு ம ணம் என் பது பெ ண்க ளின்  ம-று-வா -ழ்-வு என்பது இவருக்கு பொருத்தமாக உள்ளது.இவரை இப்பொழுது எந்த மீடியாவிலும் பார்க்க முடி வதில் லை எ ன்ப தால் ர சிக ர்கள் மிகு ந்த வருத் தது டன் இ ருகி ன்ற னர்.

இந் த நிலை யில் அவ ர் சி னிமா வுக் கு ஆர ம்ப கால த் தில் நடி க்க வந் த போ து எப்ப டி இருந் தா ரோ அந் த பு-கை- ப்-ப-ட-ங்-க-ள் தற் போ து வை ரளா கி வ ருகி ற து.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.