யுவன் ஷங் கர் ராஜா வி ன் 3 ம-னை-வி-க-ள் யார் தெரி யு மா அவர் க ளை பார் த் தது ண் டா 3 பேரு மே செ ம்ம அ-ழ-கு நீங் களே பா ருங் க!!

0 213

தமிழ் சி னி மா வில், இசைய மைப் பாள ர்கள் பல ரும் தற் போ து நடிக ர்களா க மா றி வருகி ன்ற னர். விஜய் ஆ ண்ட னி, ஜிவி பிர கா ஷ் வரி சை யில் விரை வில் யுவ ன் சங்க ர் ராஜா வை யும் கதா நாயக னா க எதிர் பார்க் க லாம்.யுவ னி ன் சமீப த் திய ட் விட் டர் ப திவுக ளில், த னது பு-கை-ப்-பட ங்க ள் சிலவ ற் றை பதி வு செய் து கொ ண்டிரு க்கி றார். ஒரு நடி கர், நடி கை கள் எடு க் கும் போ ட்டோ சூட் படங் கள் போ ல அ வை இருக் கி ன்றன. ஏற்க ன வே சில பா டல்க ளு க்கு திரை யில் தன து முக த் தை காட் டி ய இவ ன் தனது நடி க்கும் ஆர்வ த்தை வெளி ப்படுத்தியிரு க்கி றார்.தற் போது அவர் வெ ளியி டும் பு-கை-ப்-பட ங்க ள் அதற் கா ன முன் னோ ட்ட மாக இ ருக் கும் என் று எதி ர்பா ர்க்க ப்ப டு கிறது.

அ வ ரது ச கோத ரர் வெ ங்கட் பிரபு  ஏற் கன வே, யுவ ன் சங் கர் ரா ஜா வை நடி க்க வை க்க வே ண் டும் என்ற முய ற்சி யில் இ ற ங்கி யிருக்கி றார். மே லும், இயக் கு நர்கள் பல ரும் யுவ னுக்கு நெ- ரு-ங்- கி-ய நண் பர்க ளாக இரு க்கி ன்றன ர். தி ரைக் குப் பின் னா ல் இருக்கும் யுவ னை திரை க்கு முன் கொண்டு வரப்போகிறவர் யார் என ரசிகர்கள் ஆவலுடன் காத் திருக்கி ன்ற னர்.இளை யரா ஜாவி ன் இளை ய ம கன் ஆ வார்.

பிரி யா ணி இ வர து இசை யி ல் வந் த நூறாவ து திரை ப்ப டமாகு ம். இவ ர் இந் து மதத் திலி ருந் து இ-சு -லா-ம் ம-த -த்-தி- ற்-கு மா றி னார்.தி ரும ண வா ழ்க் கை 2005 ஆம் ஆ ண்டு சு ஜன் யா என்பவ ரைத் தி-ரு-ம-ண-ம் செய்து கொண்டார்.

2007 ஆம் ஆண்டு சுஜ ன்யா விட மிரு ந்து வி-வா-க-ர-த்-து செய் தார்.2011 ஆம் ஆ ண் டு செப் டம்பர் 1 ஆம் தேதி திரு ப்ப தி யில் ஷி ல்பா என் ற பெண் ணை தி-ரு-ம-ண-ம் செய் து கொண் டார்.ஷில்பா வை வி-வா-க-ர-த்-து செய்தார். 2015 ஆம் ஆண் டு ஜ னவரி ஒன் று அ ன்று ஜபரு ன்னி சாவை த் தி-ரு-ம-ண-ம் செய் தார்.

இவருக்கு ஒரு  பெண் குழ ந் தை உள் ள து சமிப த்தி ல் வந்த பல வீடியோ அல் லது விரு து வழங் கும் விலா க ளிலும் ச மூக வ லைத ளத் தில் பா ர்த் திரு ப்போ ம் .

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.