நடி கர் விஜய் யின் அடு த்த பட த்தி ல் இப்படி யொ ரு ரோ லில் ந டி க்கும் முன் ன ணி நடி கர் ..!! சற் றும் யாரு ம் எதிர் ப்பா ர் க்கா த கூட் டணி ..!! இ ணை யத் தை க லக் கும் த கவ ல் ..!! இவ ரா என் று ஆச்சிரி யமா ன ர சிக ர்க ள் ..!!

0 237

தற்போ து தமிழ் சி னிமா வையே  கலக்கி  வருபவர்  நடிகர் விஜய்  அவர்கள் .  இவர் இயக்கு னர் நெல்சன்  இய க்கத்தில் பீஸ்ட் என்ற திரைப்ப டத் தில் நடி த்து  முடித் துள்ளா ர் .  இந்த படத்தி ற்கு  அனிருத் இசை ய மை த்துள் ளார் .ர சிகர்கள் பெரிதும் எதிர் பார்த்து வரும் இந்த திரை ப்பட ம் வரு கின்ற ஏப்ரல் 13-ம் தேதி வெளி யாகிறது என்று அறிவி க்கப்பட் டுள்ளது . இத னைத் தொ டர்ந்து தெலு ங்கு  இயக் குனர்  வம்சி இய க்கத்தில் தளபதி 6 6 என்ற திரைப்படம்  உரு வாக உ ள்ளது.

இந்த திரைப் படத்தை தமிழ் ம ற்றும் தெலுங்கில் பி ரம்மாண்டமா க தயாரிக்க  உள்ளனர் . மேலும் இந்த திரை ப்படத்தில் விஜய் க்கு ஜோ டியாக நடிகை ரா ஷ்மிகா மந்தனா நடிக்க உள்ளார் .இந்தப் படத் திற்கு பிரபல இசைய மைப் பாளர் தமன் இ சையமைக்க உ  ள்ளார் .

இ ப்படியொரு நிலையி ல் இது வரை  ஒரு படத்தில் கூட வி ஜயுடன் இ ணையாத  ஒரு முன் னணி நடிகர் இ ந்த படத் தில்  இணைந் து உள்ளதாக தகவ ல் வெ ளியாகி யுள்ளது  . அ ந்த வகையில் சுப் ரீம் ஸ்டார் என்று  அங்கீகா ரத்தோடு ரசி கர்களி டையே  பெரி தும் பிரபலமா னவர் நடிகர்  சரத் குமார்  அவர்க ள் .

இவர் த ற்போது  நடிகர் விஜயின் படத்தி ல் நடிப்ப தாக தகவல்  வெளியாகி யுள்ள து. மேலு ம் காட்டில் நடக்கு ம் சம்ப வங் களை வைத்து தான் இந் தப் படத் தின் கதை க் களம் அமைந் து  உள்ள தாகவும்  கூறப்ப டுகிறது.   இதில் சரத் கு மார் வன த்துறை  அதிகா ரியாக நடிக்க உள் ளதா கவும் தகவல் வெளி யாகியுள் ளது .

மே லும் நா ட்டாமை  படத்தி ல் சரத் குமா ருக்கு தம் பியாக ந டிக்கும் வாய்ப்பு விஜய்க்கு கிடை த்துள்ள து . ஆனா ல் அந்த வாய்ப் பை தவற விட்டு  ள்ளார் நடிகர் விஜ ய் . இந்நி லை யில் தற்போது இவ ர்கள் இரு வரும் இந்த  படத்தி ல் இ ணை ந்து  நடிக்க உ ள்ளதால் ரசி கர்க ளிடம் பெரும் எதிர்  பார்ப்பு கிள ம்பியு ள்ளது…

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.