பிர பல நடி கை யின் திரு ம ண வீடி யோ வை 100 கோ டி கொ டு த்து வா ங்க முன் வந்த ஓ டி டி நி றுவ னம் ..!! தற் போ து தி ரும ணத் தை கூட வியா பா ரமா க பார் க்கி றர் களா ..?? இதற் கு எ ன்ன கா ர ணம் தெரி யு மா ..?? வெளி யா ன தக வ லை கண் டு அதிர் ச்சி யா ன ரசி கர் க ள்..!!

0 112

க த்ரீனா கை ப் ஓ ர் இந்தி யத் திரை ப்பட நடி கை ஆவார் . இவர் பெ ரும் பா லும் இந்தி திரை ப்படங் களில்  நடித் து வருகி றார்.  ஆரம்பத்தில் மாடலிங் செய்து வந்த நடிகை கத் ரினா கைப் 2003 ஆம் ஆண்டு வெளி யான பூம் என்ற திரை ப் படத் தின் மூ லம் அறிமு க மானா ர் . இத னைத்  தொடர் ந்து பல முன்ன ணி நடிகர்களின் படங் களிலும் ந டிக்க ஆர ம்பித் தார் . இப்ப டி பல  படங் களி ல் நடித் து மக் கள் மத்தி யில் ந ல்ல வரவேற்ப்பை பெற்று வந் தார் .

இ ந்நி லை யில் ந டிகை கத்ரீ னா கை ப் வ ரும் டிசம்பர் 9ஆம் தேதி அ ன்று தனது பெ ற் றோர்க ள் சம்மதத்துடன் த னது கா தலன்  விக் கியுட ன் திரு மண ம் செய்து கொள் ள போ கிறார் . மேலு ம் இந்தத்  திரு மண ம் முத லில் இந்து மு றைப் படியும்,  அடுத் து இரு வரு ம் கிறி ஸ்தவ முறை ப்படி யும் திரு ம ணம் செய்து கொள் வா ர்கள் என்று கூற ப்படு கிறது.

ஆனால் ரசிக ர்கள்  இந்த திரும ண த்தை பா ர்க்க கூ டாது என்ப தற்கா கவே திரு மண த்தில் கலந்து கொள்ளும் அ னை வருமே எந்த வகை யான போன் கள் ம ற்றும் கேம ரா வை அனு ம திக்க வே ண்டு மென் று  பல தடை களை  விதித் துள் ளனர் . மேலும் இந்த தி ரும ணத் தை நடத்தி வை க்கும் ஏஜெ ன்சி கூட எந்த சூழ் நிலை யிலு ம் புகை ப்படங் களை வெளியே வி டக்கூ  டாது என்பதில் கவ னமா க இரு க்கிறா ர்கள் .

இப்படி ஒ ரு நி லையில்  இந்த திரும ண த்தில் இப்படி ஒரு விதிமு றை யை வை த்திருக்க காரண ம் எ ன்ன தெ ரியுமா .?இப் போது  பிரபல ஓ டி டி  நிறுவன மொ ன்று கத்ரீ னா- விக்கி ஜோடி திரு ம ண நிக ழ்ச்சி யை  பெறுவ தற்கு  100 கோடி  வழங் குவதா க செய் தி கள் வெளி யாகியு ள் ளது.  இந்த திரும ண த் திற்கு இ ருக்கும் எதிர்பார்ப் பி னை  காரண மாக வை த்து,

அந்த முன் னணி  ஓ டி  டி தளம்  இவர் களி ன் திரும ண நிகழ் ச்சியி ன் காட் சிக ளை  பெறுவ  தற்கு இந்த ஜோடி க்கு 100 கோடி ரூபாய் வழங் கி யுள் ளது .மேலு ம் இந்த திரும ணத் தை ஒரு  தொடராக ஒ ளிப்ப ரப்ப கூட பேச் சுவார்த் தை கள் நடந்து  வரு வ தாக தக வல் வெ ளியா கியுள் ளது.

ஆ னால் இ துகு றித்து நடி கை க த்ரீனா தரப் பில் இரு ந்து  எந்த  ஒரு தகவ லும் வெளியா கவி ல் லை என்பது  குறிப் பிடத் தக் கது . மேலும் க த்ரீ னா-விக் கியின் திரு மண புகைப் படங்க ளை ப் பா ர்க்க ர சி கர்கள் அ னை வரும் ஆ வலு டன் எ திர்பா ர்த் துக் கொ ண் டிருக் கின் றனர் …

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.