நான் க டவுள் பட த்தில் ஆ ர்யா வுக்கு த ங்கை யாக நடித்த பெ ண் ணா இது..?? தற் போது எப்படி யுள் ளார், என்ன செ ய்கி றார் தெரி யுமா..?? ஆ ச்சி ரிய மான தகவல் உள்ளே..!!

0 48

த மிழ்  சி னிமா வில்  2001 ஆம் ஆண்டு நடிகை ரோஜா   நடி ப்பி ல்   வெ ளியா ன  நிலா காலம் படம் இன்று வரை ர சிக ர்கள்   ம த்தி யில்   நீங்க   இட ம்பிடி த்து இருக்கின்றது என்று  கூட   சொ ல்ல லாம். மேலும் இந்த   பட த்தி ன்   ரோ ஜாவின்   ம களா க   நடி த்தவ ர் தான்   ரஞ்சினி ஹரிஹரன். இந்தப்   பட த்தி ல்   மொ த்த ம்   மூ ன்று   கு ழந் தைகள்   நடி த்திரு ப்பா ர்கள். இந்த   மூ வரு ம்   தங்களது   அ ற்பு தமா ன   நடி ப்பி ன்   மூ லம்   ர சிக ர்கள்   ம னதை   க வர் ந்த   இந்த   மூ வரி ல்   ஒரு   கு ழந் தையா க   தான் ரஜினி   ஹ ரிக ரன்   நடி த்திரு க்கிறார்.

மேலும் இந்த   பட த்தி ற்கு   பிறகு ஓரிரு   ஆ ண்டுக ள்   பட   வா ய்ப் புகள்   இல்லாமல்   இரு ந்தபோ து   அவர் தன் படி ப்பி ல்   கவனம்  செலுத் தினார் . பிறகு இரண்டு   ஆ ண்டுக ள்   க ழித் து   நடிகர் அருண் விஜய் நடிப்பில் வெ ளியா ன   பாண்டவர் பூமி   பட த்தி ல்   ஒரு சிறிய   க தாபா த்திர த்தில்   நடித்து மிக   பி ரப லம்  ஆனார். மேலும் இவரது   வா ழ் க் கை யில்   ஒரு   தூ ண்டுகோ லாக   அமை ந்த   படம் என்று   கூறி னார்.

இயக்குனர் பாலா   இய க்க த்தில்   நடிகர் ஆர்யா நடிப்பில் வெளியாகி இன்று வரை   த மி ழ்   சி னிமா வில்  உ ச்ச த்தில்   இரு க்கு ம்   படம்   எ ன்றா ல்  நான் கடவுள் படம்  தான். இந்தப்   பட த்தில்   ஆ ர்யா வுக்கு   த ங்கை யாக  ரஞ்சினி ஹரிஹரன்   நடி த்திரு க்கி றார். மேலும் இந்த படத்தில் வரும்   கதா பாத்தி ரம்   ஒ வ்வொ ன்றும்   இ ன்றுவ ரை   பே சும்   பொ ரு ளாக வே   அமை ந்து ள்ளது.

அ தும ட்டுமி ன்றி   இன்று  தமி ழ்   சி னிமா வில்   வில் ல னா க   தன்   வா ழ் க் கை யை   து வங்கி   தற்போது கா மெடி யனாக   வலம் வரும்   மொ ட்டை   ரா ஜேந்தி ரன்  அவர்களுக்கு  இந்த படம் ஒரு   மிக ப்பெ ரிய   வா ழ்க் கை யை   கொ டுத் தது   என கூட   சொ ல்ல லாம். மேலும் ரஞ்சினி ஹரிஹரன் அவர்களுக்கு   சி றுவய திலே யே   க லை த்துறை யில்   சேர ஆர்வம்  நி றைய   இருந்தது.

இவர்   குறி ப்பா க   நடன   கலை யின்   மீது   கை தே ர்ந் தவர்  என்று  கூட   சொ ல்ல லாம். மேலும் இவருக்கு 27 வ யது ஆகும் நிலையில்   தி ரும ணமா கி   தற்போது அவரது   க ணவ ருட ன்   வெளி நாட் டில்  செட் டிலா கிவி ட்டார். தற்போது   வெ ளிநா ட்டில்   அவர் ஒரு நடன பயிற்சி   மை யத் தை   நடத்தி   வ ருகி றார். அந்த பள்ளியில் நிறைய   கு ழந் தைக ள்   மற்றும் மற்ற   துறை யை ச்   சேர் ந்த   கலைஞ ர்களுக் கும்   அவர் பயிற்சி அளித்து வ ருகி றார்.

மேலும் இவர் நடன   ஆ சிரி ய ராக   அந்த   கு ழந் தைக ளுக் கு   நடனம் ஆடி   சொ ல்லி க்   கொ டு ப்பது   போ ன்ற வீடி யோக் களு ம்   அ வ்வ ப்போது   சமூ க   வ லைத ளங் களி ல்   அவர்   வெ ளியி டுவார். அ தும ட்டுமி ன்றி   இவர்  ந டனமா டிய   வீடி யோக் க ளையும்   அ வ்வப் போது   அவர்   வெ ளியிட்ட   அந்த வீடியோ   ரசிக ர் கள்  ம த்தி யில்   பெரும்   வரவே ற் பையும்   பெற்று விடும். அவரின் தற் போ தைய புகை ப்பட ம்  …

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.