சூப்ப ர் ஸ்டார் ரஜி னி காந் திற்கு ம க னாக நடி த்து ள்ள ரித்திக் ரோ ஷன்..?? எந்த தி ரை ப்படம் தெரி யு மா..?? ப லரு ம் பார் த் தி டா த புகை ப்ப டம் உ ள் ளே ..!!

0 35

த மிழ்  சினிமாவில்  மு ன்ன ணி   ந டிக ராக  வ ல ம்  வரும் நடிகர் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் . தன்னுடைய   ஆர ம்ப   கா லக ட்டங் க ளில்   பல இந்திப் படங்களில்   நடி த்து ள் ளார்   என் பது   பல ருக் கும்   தெ ரியா த   ஒரு உண் மையா கும். அப்படியே நடிகர் ரஜினிகாந்த் நடித்த படத்தில் அவருக்கு   மகனா க   ரி த்தி க்   ரோ ஷன்  ந டித்து  உ ள் ளார். அந்த புகைப்படம்  தற்போது   ச மூ க   வ லைத ளங் களி ல்   வை ர ல்   ஆ கி கொண் டு வருகி றது.

1980 முதல் 90 வரை ரஜினிகாந்த் சூப்பர் ஸ்டாராக   உருவெடு த்த   கா லக ட்டம்   அது. அப்போது ரஜினிக்கே தெ லுங்கு, மலையாளம், க ன்னடம், இ ந்தி என   அ னை த்து   மொ ழிக ளிலு ம்   நடிக்க   வாய்ப் புக ள்  கு விந்து   கொ ண்டு   வ ந்த து.

நடிகர் ரஜினி காந்த் ஹிந்தியிலும் சில   ப டங் கள்   ந டித் துள் ளார். மேலும் இன்று ஹிந்தி   சினிமா வில்  மு ன்ன ணி யில்   இருக்கும் பல நடிகர்கள் ரஜினிகாந்துடன்   நடி த்து ள்ளார். அந்த   வகை யில்  1986ஆம் ஆண்டு ரஜி னி நடிப்பில்   ஹிந்தி யில்   உ ருவா ன   தி ரைப் படம்   பகவான்  தாதா.

நடிகர் ரஜினி, ஸ்ரீதேவி ஆகியோர்   ந டித் தி ருந்த  இப்ப டத்தி ல்   ர ஜினிகா ந்தின்   ம க னா க   இ ன்று ஹிந்தி  சி னிமா வில்   சூப்பர் ஸ் டாராக   வ ல ம்   வரும் நடிகர் ரித்திக் ரோஷன் நடித்து ள்ளார். இந்த புகைப்படம்  தற் போது இ ணை யதள ங்க ளில்   வை ரலா க   கொ ண்டு   வரு கி றது.

இந்த பட ம் வந்து கிட்டதட்ட 25 வருடம்   கழித் து   இந்த   பு கைப் படம்   த ற் போது   இ ணை யத ளங்க ளி ல்   ரஜினி   ரசி கர்க ளால்   அதிக ம் பகிரப்பட்டு   வரு கி றது. பகவான் தாதா படத்தி ல் நடித்த போது ரஜினி தமிழ்   சி னிமா வில்   மாஸ்   ந டிகராக   வ ல ம்   வந்து  கொ ண் டிருந் தா ர்.

இ ந்திய   சி னிமா வை   பொ றுத் த   வரை நடிகர் ரஜினி, கமல் என பலரும்   நடித் திருந் தா லும்   இன் று  வரை   அ ங்கு   நடக் கும்   சி ல   சதியா ல்   பல   த மிழ்   நடிக ர்கள்   அங்கே சாதிக்க   முடி யாம ல்   போனது  ம ற க்க கூடா த  ஒன்றாகும் . இதோ அந்த புகைப்படம் …

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.