நடிகர் கின் னஸ் பக் ரு வின் மக ளை பார் த்துள் ளீர்க ளா..?? மக ளு டன் சே ர்ந் து செ ம்ம ஸ் டை லாக மாறி யுள் ளார் ..!! தீ யா ய் பர வும் புகை ப்ப டம் உ ள்ளே ..!!

0 380

சினி மா வில் சில கா மெடி நடிக ர்க ள்  சில படங்களில் வந் தா லு மே அவரின் தனி த்திற ன் மூலமாக மக்கள் மனதில் நீங் கா இடம் பிடித் துவிடு வா ர்கள். மற்ற மொழி காமெடி ந டிக ர்க ளை விட தமிழில் தான் அதிக மா க காமெடி நடி கர் கள் உள் ளா ர்கள். மற்ற மொழி கா மெ டி நடி கர்க ளும் தமிழ் வந்து நடிக்க ஆ சை ப்ப  டும் அ ளவிற் கு  காமெடி ஜா ம்ப வா ன் கள் பலர் தமிழ் சினிமாவில் கொடிகட்டி பரந்து உள் ளா ர்கள். மேலும்  காமெடி நடிகர்கள் வரிசையில் நடிகர் கவுண்டமணி ,செந்தில்,  வடிவேலு, விவேக்  போன்ற நடிக ர்கள் இருந்து வந்தனர்.

இதில் உருவம் பெரி த ல்ல தி ற மை தான் பெரிது என சாதித்து கா ட்டி யவர் தான் நடிகர் பக்ரு .ம லை யாள சினிமாவில் ப லரு க்கும் இன்றும் பிடித்த காமெடி நடிகராக இருந்து வருபவர் கின் னஸ் பக்ரு. மலை யாள த்தில்  ஒரு சில படங்களில் நடித்தி ருந் தா லும் அந்த படங்கள் மூலம் ரசி கர்களை க வர் ந்து விட்டார். இவர் மலை யாள த்தில் தனது முதல் படமான அம்புலி அம் மாவன் என்ற பட த்தி ன்  மூலம் அ றிமுக மாகி னார் .

பிறகு இவருக்கு  ப டிப் படி யாக ப டங்க ளில் நடிக்க   வா ய் ப்பு கிடைத்தது . பின்னர்  தமிழ் சினி மாவி ல் ஜீவா நடித்து வெளியான டிஷ் யும் பட ம் மூல ம் அறி முக மா னார். இதில் தனது நடிப்பின் மூலம் ரசிகர்களின் மனதில் இடம் பிடி த்தார். மேலும் மிக அதிகமாக படங்கள் நடித்து வந்த இ வர்  தி டீரெ ன படங்களில் ந டிப்பதை நி று த்தி வி ட்டார். அப்படி சில காலம் எந்த ப டங் களி லும் நடிக்காமல் இருந்து வந்தார்.

இந் நி லையில்  பேட்டி ஒன்றில் பங்கேற்ற நடிகர் பக்ரு தனது மகள் கு றித் து உருக் க மா க பேசி யுள்ளார்.சி னிமா வுல என் னா ல சிறப்பா வர முடியும் என்கிற நம் பிக் கை யை பெற்றோர் கொடுக்கும் விதமாய் எனக்கு சில வாய்ப்புகள் அ மைந் தது .அந்த சூழல்ல காய த்ரி என்  வா ழ்க் கை து ணை யாக வந்தது என் வாழ் வின் அழ கான அத் தி யா யம்.

மேலும் இந்த வாழ் க் கை யில் எ ன்னோ ட முழுமை யா ன நம்பி க்கை யும்  என் னோ ட மனை வி தான் கொ டு த்தார்  .பல சமயங்களில் அவள் மட்டு ம்தா ன் எனக்கு ஆ றுத லா க இருந்து வந் தாள் .அதன் பிறகுதான் 2009இல் எங்க பொ ண் ணு தீப்த கீர்த்தி பி றந் தாள். அவர் பிறந்து ஏழு வயசு வரை என்னை அண் ணன்னு தான்  நினைச் சுகி ட்டு இரு ந்தா.! என்னும் போது பக்ரு கண் க ளில் சிறிய புன் ன கை.

என் பொ ண் ணு தான் எ னக்கு உ ல கம். பாடம்  சொல் லிக் கொடுக்கிறது, விளையாடுவது ,கதை சொல்றது, காமெடி பண்றது ,சமையல் பண்றதுன்னு  நாங்க க் ளோ ஸ் ப்ர ண் ட்ஸ் . அந்த வ கை யில் கா மெடி ந டிக ர் பக்ரு  அவர்க ளின் கு டும்ப புகை ப் படம் ஒன்றை சமூக வலை த் தளங் களில்  பதி விட் டுள் ளார் .அதில் அவரது மகள் பெரி தாக வ ள ர் ந் து விட்டார். இதோ அந்த பு கை ப்ப டம்…

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.