பிக் பாஸ் நி கழ்ச்சி யால் தான் எ ன் வா ழ்கை யே போச்சு எ ன்று பு லம்பிய நடிகர்..!! எ ந்த நடிகர் தெ ரியுமா..?? அ திர்ச்சி யா ன த கவல் உள்ளே ..!!

0 197

பி வாசு அவ ர்கள் தென்னி ந்திய இயக்கு னர் ஆவார் . இ வர் சினி மா உல கின் மிக ச் சிற ந்த இயக் குனர் எ ன்று பலரா லும் பெயரி டபட்டவர் .  இ வர் திரை ப்பட இயக் கு னர் மட்டுமல் லாமல் தயா ரிப்பாளர் நடி கர் கதா சிரியர் எ ன பலமுகங் கள் கொ  ண்டவர். இவரு டைய திரை ப்படங்கள் அனைத்தும் வ சூல் ரீதி  யாக வெ ற்றி அடை ந்தது எ ன்பது குறிப்  பிடத்த க்கது. பி வா சு தமி ழில் சிற ந்த இயக்குனராக திகழ்ந்த போதிலும் அவரது மக  ன் சக்தியால் த மிழ் சினி மாவில் அவ ரது உய ரத்தை எட் ட முடியவி ல்லை.

ச க்தி அவர் கள் பி வாசு இயக்க த்தில் வெ ளியான தொ ட்டால் பூ மல ரும் என் ற திரைப்ப டத்தின் மூ லம் தான் தமி ழ் சினிமா வுக்கு அறி முக மானார் .இதன் பி ன் பல படங்க ளில் நடித்து ள்ளார் .ஆனா ல் சக்திக்கு சினி மாவி ல் படவா ய்ப்புகள் சொல்லிக்கொ ள்ளும் அள விற்கு அமை யவில்லை .விஜய் டிவி யில் ஒளிப ரப்பான பிக் பாஸ் நிக ழ்ச்சி யில் பங் கு பெ ற்றார்.

பிக் பாஸ் நிகழ் ச்சிக்கு பின்ன ரும் சக் திக்கு பட வா ய்ப்பு கள் ஏதும் அமைய வில்லை. இப்படி ஒரு நி லையில் பே ட்டி ஒன் றில் பங் கேற்ற சக் தி அவர்க ள் எ ன் நில மை இ ப்படி ஆகி யதற்கு  காரண ம் இந் த நிகழ்ச் சி தான் எ ன்று புலம் பியுள்ளார்.இது குறித் து அ ந்த பேட்டி யில் பேசி யுள்ள அ வர் அறியா மையால் நா ன் பல் வேறு தவ றுகளை செய்துவிட்டேன் .இதற் கு யார் மீது ம் நான் குற்ற ம் சாட்ட விரும்ப வில்லை .

சூட்டிங்கி ல் கூட நா ன் எந்த கேள் வியும் கே ட்பதில்லை  அத ற்கு கா ரணம் நான் என் தந்தையின் செல்வாக்கில் திமி ராக இருக் கிறேன் எ ன்று சொ ல்லி விடுவார்கள் என்றுதான் .பிக் பா ஸ் நிகழ் ச்சியில் நா ன் பலவ ற்றை இழந்து விட்டேன். அந்த நிக ழ்ச்சியால் என்னுடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கை யிலும் நி றைய பிரச்ச னைகளை சந்தித்தேன்.

அந்த நி கழ்ச்சியில் கலந்து கொள் ளும் போது மிகப் பெ ரிய மன அழுத்த த்தின் தான் உள்ளே  சென்றேன்.இந் த நிக ழ்ச் சியில் பல் வேறு நடிக ர்கள் க லந்துகொ ள்ள இரு க்கிறார்கள் எ ன்று சொன் னார்கள் . ஆ னால் உ ள்ளே சென்ற பின்புதான் தெரிந் தது பிக்பாஸ் வீ ட்டில் நான் ஒருத்த ன்தான் நடி கர் ம ற்றும் ஓவி  யா ஒருத்தர்  மட்டு மே  நடிகை என்று .ஆனா ல் அவ ரை நல்லவரா க காட் டி வி ட்டு என்  னை கெட்டவராக காட்டிவிட்  டார்கள்.

அதைப் பற்றி நா ன் கவலைப்படவில்லை . பிக் பா ஸ் நிகழ் ச்சிக்கு பின்பு எ னக்கு பா தி பெண் ரசிகர்கள் போ ய்விட்டார்கள் .பி க் பாஸ் நிகழ் ச்சிக்கு முன்பு பெண் ரசிகை கள் என் னை சக் தி சார் என்  று அ ழைப்பார்கள் .ஆ னால் பி க் பா ஸ் நிக ழ்ச்சிக்கு  பின் னர் பெ ண் ரசி கர்கள் என் னிடம் ஓவி யா போல் நடந்து கொள்ள ஆரம்பித்துவிட்டார் . கடந்த சில ஆண்டுக ளாக நா ன் மி கவும் குண்டாக மாறி விட்டேன் .

அதனால்தான் நான் பேட்டிகள் ஏது ம்  கொ டுப்பதில்லை. நான் மீண்டும் என்னை தயார் செய்து வ ருகிறேன்.விரை வில் ஒரு நல் ல தி ரை ப்படம் கிடை க்கும் எ  ன்று நம்புகிறேன். அதேபோல தனக்கு விஜய்சேதுபதி தான் மிகவும் பிடித்த நடிகர்  என்றும்  மேலு ம் அ வரைப் போ லவே  பல வித மான கதா பாத்திரங்களில் நடிக்க வே ண்டும் என்பது தான் என்னுடைய ஆசை எ ன்று கூறி யுள்ளா ர் நடிகர்   சக்தி அவர்கள் …

 

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.