குஷி திரை ப்பட த்தில் நடி த்து ள்ள நடிகர் ஷாம்..!! இது வரை பல ரும் பார் த்திராத அ ரிய கா ட்சி..!! புகை ப்பட த் தை வைர லாகி வ ரும் ரசி க ர்கள்..!!

0 180

வி ஜய் தனது  த ந்தையான எஸ். ஏ. சந்திர சேகர்  இ யக்கிய திரைப்படங்களில்  நடித்து வந்தார். ஏ றத்தா ழ  10 பட ங்களுக்குப் பிற கு த னது இடத் தைத்  தக்க வைத்துக் கொண்டார். இவர் தற்போது  த மிழ்த்  திரைப்படத் துறையி ல்  மு தன் மை  நடிகர் களுள் ஒ ரு வரா கக் காண ப்படு கிறார். நடி கர் விஜ யின் ரசிக ர்கள் அவ ரை “இளை யதளபதி” என்று அழைக்கிறார்கள்.

நடிகர் விஜய் தனது 10வது வயதில்  வெ ற்றி   என்ற திரைப்பட த்தில்   கு ழ ந் தை   நடிக ராக அறிமுகம் ஆனார். தனது  த ந்தை இயக்கிய இது எங் கள் நீ தி திரை ப்பட ம் வரை   கு ழந் தை   நடிகராகத் தொடர்ந்து நடித்தார். பின்னர்  18ம் வயதில்  தன்  த ந்தை இய க்கி ய நா ளைய   தீ  ர்ப்பு   பட த்தில் முதன் முறை யாகக் முதன் மை நடிக ராக நடித்தார்.

ஆனால் வி க்ரமன் இய க்கிய   பூ வே   உனக் காக    திரைப்படம் தான் இவரு க்குத் திருப்பு   மு னை யாக   அமை ந்தது .இ ன் று வ ரை வி ஜ ய்   கதா நா ய னாக   பல   தி  ரைப் படங்க ளில்   நடித்து ம க்கள் ம னதில் நிங் காத இட த்தை பிடித் துள்ளார்.. அத னை தொட ர்ந்து கடந் த சில ஆண்டு களுக்கு முன் நடிகர் வி ஜய் நடிப் பில் வெளி யான திரைப் படம் தான் குஷி.

இந்த திரை ப்படம் ம க்கள் மத் தியில் பெ ரும் ஒரு  நல் ல வர வேற்பை பெ ற்று ஓடியது.. அந்த படத்தில் நடிகர் ஷாம் அவ  ர்கள் நடித் துள்ளார். அது இந்த நா ள் வ ரை பலருக்கும் தெரியா த ஒரு உண்  மை. தமி ழ் சினிமா வில் 12பி திரைப் படம்   மூ லம்   தான் அறிமு கமாகி உள்ளார் என்று பல ரும் நினை த்து வருகிறார்கள்.

அனால் இ வர்   கு ஷி   பட த்தில்   நடி த்துள் ளார். அதன் பின் னர் பல தி  ரைப்ப டங் களில் ஹீ ரோ வாக நடி த்திருந் தவர்   தா ன் ந  டிகர் ஷாம். இவ ரால் தமி ழில் முன் னணி நடிக ராக வ ரமுடி யவி ல்லை.  இ தோ ந டிகர் ஷாம் அவ ர்கள் கு ஷி  படத்தில் நடி த்த காட்சி நீங் களும் பாருங்கள்…

 

 

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.