நடி கர் ஜெ ய ராம் ம கள் ம கன் ம னைவி யா ர் தெரி யு மா? இவ்வளவு நாள் தெ ரி யா ம போ ச்சே அப் பா மக ள் சே ர்ந் து க லக்கும் வீடியோ உள்ளே!!

0 68

மலை யா ள சினி மா வின் பிரப ல முன் ன ணி நடிக ரா க தி கழ் பவர் ஜெ யரா ம். இ வரு க்கு த மிழ் சி னி மாவி ல் ஒரு சில ர சிகர் கள் இ ப்ப வும் இரு க்க த் தா ன் செய் கின் து ஆ னா ல்  இவ ர் ஒ ரு சில த மி ழ் பட ங்க  ளிலே தான் நடித் துள் ளார். ஆ ம், தெனா லி, பஞ்ச தந் தி ரம், து –ப்–பா-க்-கி, ஏக ன் போ ன்ற பட ங் க ளில் நடி த் து த மிழ் ர சிக ர்க ளை பெ ற்று ள் ளா ர் தற் போ து, ம ணிர த்ன ம் இ யக் க த்தி ல் உரு வா கும் ‘ பொ ன் னியி ன் செ ல் வன்’ என் ற பிர மாண் ட ப டத் தி ல் ந டித் து வரு கி ன் றா ர் .இ வர் மலை யா ள நடி கையா ன பா ர்வ தி யை தி ரு ம ணம் செ ய்து, தற் போ து இ வருக் கு கா ளி தா ஸ் மற் று ம் மா ளவி கா என்ற  இ ரண் டு பிள் ளை கள் உ ள்ள ன ர்.

கா ளிதா ஸ் மலை யா ள சினி மா வி ல் கா லடி எடு த்து  வை த்து, தமி ழில் மீ ன் குழ ம்பும், ம ண் பா னை யும் படத் தி ன் மூ ல ம் தமி ழி லும் அறி முகமா னா ர்.இந் நிலை யி ல், தற் போ து ஜெய ரா மின் மக ளா ன மாள விகா வின் பு-கை -ப்ப-ட-ங்-க-ளை கண்ட பலர் அவரு க்கு திரு மண ம் என் ற வ  -த-ந்-தி-க -ளை- கி – ள-ப்-பி-ய-து  குறிப் பிடத் தக்கது.

தற் போ து, மாள வி கா தனது  இன்ஸ் டா கிரா ம் பக் க த் தில் த னது அப் பாவு ட ன் இ ணை ந்து நடி த் த வி ள ம்ப ர பட  வீடி யோ வை வெளி யிட் டுள்ளா ர்.மல பா ர் ஜூ வல்ல ரிக் கா க நடி த் த வீடி யோ வு டன், இ து சரி யா ன நே ரம் இ ல்லை ,

இருப் பி னும் என் னு டைய இ ந்த சிறிய  முயற் சிக் கு ஆ தர வு அ ளி க்க வே ண் டும் எ ன் றும், இ ந்த வா ய் ப் பை அளி த்தவ ர்க ளுக் கு நன் றி யை தெ ரிவி த்து ம், நா ன் எனது த ந்தை யுடன் திரை வா ழ்க்கை யை தொ டங்கி ய தல் மகி ழ் ச்சி அளி க்கி ற து எ ன்று ம் ப திவி ட்டு ள் ளார்.

இ வரு க்கு மலை ய லாம் மட் டு ம் இல் லை தமிழ் ரசி கர் க ளும் அ தி கம் உ ண்டு .எ த்த னை ந டிகர் கள் இ ருந் தா லு ம் சில நடி கர்க ள் ம ட்டும் தா ன் வய தா னா லும் சி னிமா து றை யில் தொ டர்ந் து ந டிப்பா ர்க ள் .

 

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Chakki (@malavika.jayaram)

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.