அசல் ஊ-ர்-வ-சி-யை-ப்-போ-ல-வே இரு க்கு ம் அவ ரி ன் இரண்டு ச கோ த ரி க ளை பார்த் து இரு க்கிறீ ங்க ளா? உங்க க ண் ணை உங்க ளு க்கு நம்ம முடி யா ம இ ருக் கும்!! இவர் கள் தா ன ?

0 254

ஊ-ர்-வ-ஷி-யி-ன் சகோதரிகள் கல்ப னா ம ற் றும் கலரஞ் சி னி இவ ங்க மூ ன்று பெ ரும்  சினி மா துறை யை சே ர்ந் தவர் கள் தா ன் இவங் க பி றந் த ஊர் தி ருவன ந்த புரம் கேர ளா வை சேர் ந்தவர் கள் இவ ங்க அ ப்பா சவர  நாய ர் அம் மா விஜயல க்ஷி க்கு பிறந்த வர்க ள் அ தனா ல தா ன் கேரள த்து பை ங் கி ளி போ ல்  போஸ் கொ டுக் கும் மூன் று நடி கை கள் இவ ங்க பிற ந்த ஊ ர் தி ருவனந் தபுரம் கே ரளா வை சேர்ந் தவர் கள்  இவங்க அப்பா சவர நாயர் அம்மா விஜ யலக் ஷிக்கு பிற ந்தவர்க ள் அதனா ல தான்  கே ரளத் து பை ங்கி ளி போல்  போஸ் கொ டுக் கும் மூ ன்று நடி கைகள் அக்கா  தங் கை பரதநா ட்டி யம் செய்து  கொ ண்டு இருக் கும்போ து எடுக்க  பட்ட பு-கை-ப்-ப-ட-ம்.

 

அக்கா தங் கை பர தநாட்டி யம் செ ய்து கொ ண் டு இரு க்கு ம்போ து எடு க்க பட்ட  பு-கை-ப்-ப-ட-ம் அந்த கால த் திலே ஸ்டைல் ஆஹ் டீ ஷர்ட் போட்டு போஸ் கொடுக்கும் ஊ-ர்-வ-சி சகோ தரி கள் அந்த கால த்திலே  ஸ் டைல் ஆஹ் டீ ஷர்ட் போட்டு போஸ் கொடு க்கும் ஊ-ர்-வ-சி சகோ த ரிகள் சிறு வய தில் க வுன் போ ட்டு கொ ண்டும்

இரு க்கும் பொ ழுது எடு க்க பட்ட  பு-கை-ப் படம்சிறுவ யதில் கவு ன் போட்டு  கொ ண் டும் இரு க்கும் பொழு து எடு க்க பட்ட பு-கை-ப்-ப-ட-ம்இவங்க எல் லாரு மே நகை சு வை கதா பாத் திரத் தில் தா ன் நி றைய நடி த் து இரு க்கி றா ர்கள் வீட் டி லும் அப் படி தான்  இருப் பார் கள் அத ற்கு இ ந்த பு-கை-ப்-ப-ட-ம் போ தும்இ வங் க எல் லா ருமே ந கை சு வை கதாபா த்திர த்தில் தா ன் நி றைய  நடி த்து இரு க்கிறார் கள் வீட் டிலு ம் அப்ப டி தா ன் இ ருப்பா ர்கள் அத ற்கு இந் த பு-கை-ப்-ப-ட-ம் போ தும்

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.