மு-க-க் -க-வ-ச-ம் அணியாதவர்களை ச-வ-ப்-பெ -ட்-டி-யி-ல் படுக்க வைத்து வினோத த-ண்-ட-னை : எந்த நா ட்டி ல் தெ ரியு மா?

0 69

இந்தோனேஷியாவில் முகக்கவசம் அணிய மறுக்கும் நபர்களுக்கு த -ண்-ட-னை அளிக்கும் விதமாக அவர்கள் ச-வ-ப்-பெ-ட்-டி-யி-ல் சில நிமிடங்கள் படுக்க வைக்கப்பட்ட நிலையில், தற்போது அதை நி றுத்து மாறு உ-த்-த-ர-வி-ட-ப்-ப-ட்-டு-ள்-ள-து.உலகின் பல்வேறு நாடுகளில் கொ -ரோ-னா -வை -ர-ஸ் ப-ர-வ -ல் காரணமாக பொது இடங்க ளில் முகக்க வசம் என்ப து க ட் டாய மாக்க ப்பட் டுள்ளது. அதை மீறினால் அ-ப-ரா-த-ம் வி-தி-க்கப்படும் என்று தெரிவி க்கப்பட்டு ள்ள்து,அ ந்த வ கையில், இந்தோனேஷி யாவி ன் தலை நகர் Jakarta-வில் முகக் கவசம் அணி யாமல் ம றுக்கு ம் நப ர்கள் பி-டி-க்-க-ப்-பட்டு, ச–வ–ப்-பெ-ட்-டி-யி-ல் சில நிமிடங்கள் ப-டு-க்-க-வை-க்-க-ப்-ப-ட்-ட-ன-ர்.

இதன் மூலம் அவர்க ள் செ ய்ய கூடிய த- வ-று எவ்வளவு பெரிய ஆ- ப-த்-தா-ன-து என்பதை உணர வைப்பத ற்காக பொ-லி-சா-ர் இப்படி செய்தனர்,கடந்த புதன் ம ற்றும் வியா ழக்கிழமை பொ -லி-சா-ரி-ட-ம் -சி-க்-கி-ய-வர்களுக்கு இந்த த- ண்-ட-னை கொடுக்கப்பட்டது. இதுமட்டுமின்றி முகக்கவசம் இல்லாமல் பி-டி-ப-டு-ம் மக்களுக்கு, சமூக சேவை செய்வது மற்றும் அ- ப-ரா-த-ம் போன்றவையும் உள்ளது.

அ-தி-கா-ரி-யா-ன Pasar Rebo என்பவர், கு- ற்–ற-வா-ளி-க-ள் தானாக முன்வந்து அ-ப-ரா-த-ம் செலுத்த வோ அல்லது ச மூக சேவை யைப் பெற வோ ச -வ-ப்-பெ-ட்-டி-யி-ல் வைக்க விரு ம்புவ தாகக் கூறி னார். அவர்க ள் சமூ கப் ப ணிக ளைத் தேர்வு செய்தால், அ வர்கள் கு-றை-ந்-த-ப-ட்-ச-ம் ஒரு மணி நேர மாவது பொ து வசதிகளை சு-த்-த-ம் செய்ய வேண்டியிருந்தது.

அவர்கள் ஏன் அ-ப-ரா-த-ம் செலுத்தவில்லை என்ற போது, ​​அவர்களிடம் ப-ண-ம் இல்லை என்று கூறியு ள்ள னர். இப்ப டி கொடுக் கப்ப டும் த -ண்-ட-னை -க-டு-ம் வி-ம-ர்-ச-ன-ங்-க-ளை சந்தித்து வந்த தால், கடந்த வெள்ளி க்கிழமை இது நீக் கப் பட்டது .

மேலும், Jakarta-வில் உள்ள பிற மாவட்டங்கள் கொ -ரோ-னா -வை- ர-ஸ் குறித்த வி- ழி-ப்-பு-ண-ர்-வை ஏற்படுத்துவதற்காக இ–ற-ப்-பு விகித த-ர-வு-க-ளைக் கொண்ட மினி ச -வ-ப்-பெ-ட்-டி நினை வுச்சி ன்ன ங்க  ளை கட்டி யுள்ளது நினைவுகூரத்தக்கது.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.